< Auke Aukes de Haan
Generaasje 9:

370. Auke Aukes de Haan
12-2-1751 De Jouwer - 19-12-1827 De Jouwer
sf. Auke Klazes en Maijke Feites -->
x 371. Syntje Eelkes Weersma 7-1-1776 De Jouwer
26-11-1752 De Jouwer - 11-9-1828 De Jouwer
df. Eelke Baukes en Janke Sybes -->

1. Aucke (1778)
2. Jancke (1778) x Gerben Tjepkes Fennema, touslager te Amsterdam
3. Maicke (1782)
4. (185.) Antje (1788-1859)
5. Auke (1791-1821) x Trijntje Wiegers van Eyck, keapman op 'e JouwerGeneraasje 10:

740. Aucke Klazes
21-6-1711 Aldehaske - april 1769
sf. Claas Herdses en Aefke Aukes -->
x 741. Maijke Feites 25-12-1736 Nijehaske
d. 14-7-1715 De Jouwer - nei 1772
df. Feite Ysaks en Jeltje Sjoerds -->

1. Johannes (1737)
2. Claas (1739-1807) x Trijntje Douwes, Makkum, stoarn yn Harns
3. Afke (1741-1824) x Reinder Reinders, keapman op 'e Jouwer
4. Feyte (1743-1821) x Sandrina Everts, keapman op 'e Jouwer
5. Ysak (1745)
6. Jeltje (1748)
7. Jeltje (1749)
8. (370.) Auke (1751-1827)
9. Jeltje (1757-1826) x Gosse Feddes van Terwisga

Maaike Feites stiet as widdo yn it lidmateboek fan 1772.


742. Eelke Baukes
5-6-1723 Langwar
sf. Bauke Eelkes en Meinsk Cornelis -->
x 743. Jancke Sybes 25-5-1749 Snits
d. 29-11-1722 Snits
df. Sybe Jacobs en Syntie Jans -->

1. Bauke (1750)
2. (371.) Syntje (1752-1828)
3. Bauke (1755)
4. Antje (1761)
5. Pyter (1763)
6. Meinskjen (1768)
7. Pyter (1770)

Amsterdammer veerman. Bertedatum fan in berteleppel.


Generaasje 11:

1480. Claas Herdses
fan Hommerts
sf.
x 1481. Aefke Aukes 1-1-1702 Hearrenfean
fan Herenwal
df.

1. Hertsen (1702)
2. Hertzen (1703)
1. Freerk (1706)
4. Rinske (1709)
2. (740.) Aucke (1711)
3. Freerk (1715)
4. Janke (1718)
5. Vettie (1723)

1654: Drylts, Klaes Hertsens soan Jelle


1482. Feite Ysaks
d. 18-5-1684 De Jouwer
sf. Izaak Abrahams en Auck Arjens -->
x 1483. Jeltje Sjoerds 29-3-1711 De Jouwer
fan De Jouwer
df.

1. Mayke (1711)
2. Sjoerd (1712)
3. Mayke (1714)
4. (741.) Mayke (1715)
5. Akke (1717)
6. Sjoert (1718)
7. Aukjen (1719)
8. Ysaak (1720)
9. Isaac (1724)1484. Bauke Eelkes
21-11-1694 Langwar
sf. Eelcke Johannes -->
x 1485. Meinsk Cornelis 12-1-1721 Langwar
d. 7-6-1697 Langwar
df. Kornelis Jelmers en Teath Jelles -->

1. Eelke (1721)
2. (742.) Eelke (1723-1808)
3. Corneles (1725)
4. Houkien (1727)
5. Corneles (1736)
6. Jelmer (1738)

Yn 1670 Dirk Fridses x Meinsk Cornelis, Hearrenfean


1486. Sybe Jacobs
fan Snits
sf.
x 1487. Syntie Jans 14-11-1717 Snits
fan Snits
df.

1. Rynskien (1718)
2. Jan (1721) x Antje Andries
3. (743.) Jancke (1722)
4. Jacob (1725)Generaasje 12:

2964. Izaak Abrahams
fan Smelle Ie
sf.
x 2965. Auck Arjens 24-6-1683 De Jouwer
18-10-1657 De Jouwer
df. Arryen Jaerghs en Ide Feytes -->

1. (1482.) Feyte (1684)
2. Jel (1686)
3. Geertie (1689)
4. Simcke (1694)
5. Reinsck (1695)

Wol in Isaac Abrahams berne yn 1669, Suderdrachten, sf. Abraham Isaacs en Antje Jelles


2968. Eelcke Johannes

sf.
x 2969. N.N.

df.

1. Houck (1690)
2. (1484.) Baucke (1694)
3. Romcke (1697)
4. Dirckien (1699)2970. Kornelis Jelmers
d. 21-12-1662 Langwar - 1710
sf. Jelmer Aelties en Auck Hessels -->
x 2971. Taeth Jelles
st. foar feb 1710
df.
Kornelis x(2) Martentie Gerryts yn 1710

1. Jolmer (1688)
2. Jelmer (1690)
3. Klaas (1695)
4. (1485.) Meinsk (1697)
5. Jelle (1701)
6. Jelmer (1701)
7. Jantjen (1704)
8. Auck


Yn deselde tiid ek in Kornelis Jelmers yn W‚ldsein.
Yn 1590: Cornelis Sythyes en Marten Jelmers, Snits


Generaasje 12:

5930. Arryen Jaerghs

sf.
x 5931. Ide Feytes 15-3-1657 De Jouwer

df.

1. (2965.) Auck (1657)
2. Tet (1659)
3. Jelcke (1661)
4. Simke (1666)

Yn 1667 wegens dronkenschap gesuspendeerd'.


5940. Jelmer Aelties
fan Langwar
sf.
x 5941. Auck Hessels 8-5-1659 Langwar
fan Broek
df.

1. Aeltie (1660)
2. (2970.) Cornelis (1662-1710)
3. Sybrandt (1665) x Tryntje Willems