Wieger Pieters van Eyck
Generaasje 9:

Myn gegevens oer de famylje Van Eyck koene moai oanfuld wurde mei dy op www.onweersberkhof.com. Op dizze site is noch folle mear ynformaasje te finen!

368. Wieger Pieters van Eyck
d. 30-11-1755 Easterw‚lde - 20-8-1820 De Jouwer
sf. Pieter Peters en Trientje Jelkes (van Eyck) -->
x 369. Mettje Lammerts Kroes 23-6-1782 Ljouwert
1750 Drachten - 21-1-1849 De Jouwer
df. Lammert Ebeles en Tetje Karstes -->

1. Tetje (1783-1783)
2. Lammert (1784)
3. (184.) Lammert (1786-1810)
4. Pieter (1788-1873) x Gerbrigje Thomas Bijlsma,deurwaarder op 'e Jouwer
5. Aebele (1790-1853) x Minke Sannes Dubbeling, x Dirkje Klazes Zoetinga, belestingŻntfanger Eastersee
6. Tetje (1791-1864) x Hylke Wybes Tyleman
7. Trijntje (1794-1881) x Auke Aukes de Haan, x Jan Berends Nieuwenhuis
8. Riemkje (1796-1872) x Johannes Heeres Borger
9. Hiltje (1799-1881) x Wisse Pieters van der Meulen

Grietenijsiktaris fan Marssum, Żntfanger belestingen De Jouwer


Generaasje 10:

736. Pieter Peters
5-10-1727 Easterw‚lde - 1786 Easterw‚lde
sf. Pieter Claas en Martjen Pieters -->
x 737. Trientje Jelkes 6-5-1774 Easterw‚lde
22-2-1734 Rottefalle - 16-11-1809 Marssum
df. Jelke Jans en Hiltie Hendriks -->

1. (368.) Wieger (1755-1820)
2. Hiltjen (1759-1829) x Dirck Pietters Dijkstra
3. Jelke (1764-1842) x Rigtje Pieters Spanjer, klerk yn Baarderadiel

Keapman en winkelier yn Easterw‚lde


738. Lammert Ebeles
14-9-1714 Drachten - 1776 Drachten
sf. Ebele Lammerts en Grietje Hendriks -->
x 739. Tetje Karstes
st. 1787 Drachten
df. Karst Jans en Riemke Roels -->

1. (369.) Mettje (1750-1849)
2. Riemke (1752-1824) x Pieter Bernardus Dorhout
3. Egbertje (1754) x N. van Laar
4. Lammert (1755-1809' x Jacomin Lefferts, Koatstertille
5. Roelof (1757) x Stijntje Timmer, Hoorn
Generaasje 11:

1472. Pieter Clases
d. 21-7-1700 Easterw‚lde - foar 3-3-1767
sf. Claes Pieters en Antje Jans -->
x 1473. Martjen Pieters
st. nei 3-3-1767
df.

1. Hiltje (1723)
2. (736.) Pieter (1727-1786)

Opsichter mŻne en winkelman yn Easterw‚lde
Op 3-3-1767 is Maartjen Peters as widdo fan Peter Clasen foar levere winkelguod 250 Carg. skuldich oan Johannes Schuirer.


1474. Jelke Jans

sf. Jan Jelkes en Trijn Roels -->
x 1475. Hiltie Hendriks 19-1-1727 Rottefalle
fan Rottefalle
df.

1. Hendrik
2. Jitske (1729)
3. Jan (1730-1794) x Sjoerdje Jans, x Ybeltje Tjeerds
4. (737.) Trientje (1734-1809)

Ferskeidene neikommelingen nimme de namme Van Eyck (mei farianten) oan.


1476. Ebele Lammerts

sf.
x 1477. Grietje Hendriks 20-4-1701 Drachten
26-12-1675 Drachten
df. Hendrik Pieters en Mintje Lubberts -->

1. Lammert (1702)
2. Pyter (1704)
3. Jannichje (1706)
4. Metje (1708-1763)
5. Lammert (1711)
6. (738.) Lammert (1714-1776)
7. Aaltje (1721)
1478. Karst Jans

sf.
x 1479. Riemke Roels

df.

1. (739.) Tetje (-1787)
2.
Generaasje 12:

2944. Claes Pieters
fan Langedike
sf.
x 2945. Antje Jans 19-2-1688 Easterw‚lde

df.

1. Jebbichjen (1689)
2. Geesje (1693)
3. Karst (1696)
4. (1472.) Pieter (1700-1767)
2948. Jan Jelkes
1660 Rottefalle
sf.
x 2949. Trijn Roels 3-1-1686 Eastermar
fan Eastermar
df.

1. (1474.) Jelke
2952. Hendrik Pieters
fan Aldegea
sf.
x 2953. Mintje Lubberts 13-4-1666 ¬ldegea
fan Aldegea
df.

1. (1476.) Grietje (1675)
2. Lubbert (1678)
3. Lubbert (1682)
4. Doetje (1687)