Roelof Franses van Hes
Generaasje 9:

366. Roelof Franses van Hes
19-2-1726 Sleat - 19-2-1819 Sleat
sf. Frans Hes en Trijntje Tieerts -->
x(1) Luitske Ypes, 1752/53
x(2) Gerritjen Wypkes, 1-2-1761 Sleat
x(3) 367. Geertje Andries Koning 25-2-1787 Sleat
20-7-1754 De Lemmer - 28-9-1824 Sleat
df. Andries Jans Koning en Renske Hendriks -->

Ut it earste houlik:
1. Trijntje (1753-1816) x Jan Jans, x Anne Ruurds Appelhof
2. Riggie (1755)
3. Aaltie (1757)
Ut it tredde houlik:
4. Frans (1787-1876) x Hinke Uulkes van der Wal, postboade, plysjeman yn Sleat en Wolvegea
5. (183.) Rinske (1789-1853)
6. Andries (1790-1827) timmerfeint yn Sleat, x Hiltje Annes van Beenen
7. Hendrik (1793)
8. Jantjen (1799)

Kofskipper yn Sleat


Generaasje 10:

732. Frans Hes
fan Emden - begr. 18-2-1776 Sleat
sf.
x 733. Trijntje (Nynke) Tieerts 3-2-1726 Sleat
fan Sleat - begr. 1-1-1772 Sleat
df.

1. (366.) Roelof (1726-1819)

Op 30-12-1724 waard Frans Hes, mr. cleermaker afkomstig van Emden, ynskreaun as boarger fan Sleat. Yn 1730 giet hy mei attestaasje oer nei Wolvegea c.a., yn 1758 wer ynskreaun yn Sleat.
Yn de Quotiasaasje: "adsistent; komt krapjes om".


734. Andries Jans Koning
~1720, fan Eastersee
sf. Jan Andries Coninck en Geesjen Namnes -->
x 735. Renske Hendriks 18-9-1746 Eastersee
~1720, fan Sint Jānsgea
df.

1. Jan (1747)
2. Hendrik (1748)
3. Geeske (1750)
4. Martjen (1752)
5. (367.) Geertje (1754-1824)
6. Geeske (1756)
7. Geeske (1758)
8. Jan (1760)
9. Jacob (1762-1827) seeman op Bickerseilan yn Amsterdam, x Francijntje Klaasen, stoarn yn Buitengasthuis

By it ferstjerren fan Jacob yn 1827 wurde as syn alden Jan en Renske neamd.

Generaasje 11:

1468. Jan Andries Coninck
~1690, fan Follegea
sf.
x 1469. Geesjen Namnes 28-10-1714 Follegea Eastersee
~1690, fan Follegea
df. Namne Sijberens en Sijts Johannes -->

1. (734.) Andries (1715)
Generaasje 12:

2938. Namne Sijberens
st. foar 1698 Eastersee
sf.
x 2939. Sijts Johannes ~1685

df. en -->

1. Sijbren
2. (1469.) Geiske
3. Johannes, boer op Nijemardum 36,37?
4. Jacob

Yn 1698 is Geiske Namnes mei har bruorren Sybren, Johannes en Jacob eigner fan 1/2 Eastersee 70. Op 7 juny 1701 ferkeapet Sijts Johannes als moeder en voorstanderse over haere kinderen by w. Namne Sijberens in egte getogen de heale pleats oan Ids Lijckles, de eigner fan de oare helte.
Namne wie yn 1688 mei Namne Symens kurator oer de bern fan Andries Rommerts en Ferduwe Namnes.