Roelof Franses van Hes
Generaasje 9:

366. Roelof Franses van Hes
19-2-1726 Sleat - 19-2-1819 Sleat
sf. Frans Hes en Trijntje Tieerts -->
x(1) Gerritjen Wypkes, 1-2-1761 Sleat
x(2) 367. Geertje Andries Koning 25-2-1787 Sleat
20-7-1754 De Lemmer - 28-9-1824 Sleat
df. Andries Jans Koning en Renske Hendriks -->

1. Frans (1787-1876) x Hinke Uulkes van der Wal, postboade, plysjeman yn Sleat en Wolvegea
2. (183.) Rinske (1789-1853)
3. Andries (1790-1827) timmerfeint yn Sleat
4. Hendrik (1793)
5. Jantjen (1799)

Kofskipper yn Sleat

Generaasje 10:

732. Frans Hes
fan Sleat - st. nei 1773
sf.
x 733. Trijntje Tieerts 3-2-1726 Sleat
fan Sleat - st. nei 1749
df.

1. (366.) Roelof (1726-1819)

Kleanmakker yn Sleat, Yn de Quotiasaasje: "adsistent; komt krapjes om"

734. Andries Jans Koning
fan Eastersee
sf.
x 735. Renske Hendriks 18-9-1746 Eastersee
fan Sint Jānsgea
df.

1. Jan (1747)
2. Hendrik (1748)
3. Geeske (1750)
4. Martjen (1752)
5. (367.) Geertje (1754-1824)
6. Geeske (1756)
7. Geeske (1758)
8. Jan (1760)
9. Jacob (1762)