Bouwe Sybolts Dijkstra
Generaasje 9:

364. 216. Bouwe Sybolts Dijkstra
2-2-1755 Diken - 14-6-1829 Follegea
sf. Sybolt Pieters Dijkstra en Foekje Bouwes Samplonius -->
x(1) Sytske Jans, 9-4-1870 Langwar
x(2) 365. Aaltje Jans Knol 3-10-1784 Lemmer
19-10-1762 Follegea - 6-11-1788 Follegea
df. Jan Jansz Knol en Pyttertje Attes Visser -->
x(3) (217.) Geertje Meintes Zijlstra 12-7-1789 Langwar

ŕt it twadde houlik:
1. Atte (1785-1859)
2. (182.) Foeke (1786-1859)
3. Sytze (1787) x Kobusjen Gerryts Kok, skuonmakker Follegea

Bern ķt it earste houlik: Sybolt, Jan (2x), Sytse
Bern ķt it tredde houlik: Aaltje, Meinte, Albert, Reinder, (108.) Jolle, Douwe, Zwaantje, Pieter, Foekje


Generaasje 10:

728. Sybolt Pieters Dijkstra
d. 27-11-1729 Jutryp - 30-7-1815 Diken
sf. Pieter Douwes en Aafke Jolles -->
x 729. Foekje Bouwes Samplonius
1720 Tsjerkgaast - foar 1768
df. Bouwe Gerhardus Samplonius en Fem Hessels -->
Sybolt x(2) Antje Jentjes 1768
Foekje x(1) Douwe Sippes; bern: Gatske, Fem, Fem

Deselden as 424. en 425.


730. Jan Jansz Knol
d. 30-4-1716 Easterw‚lde - 30-4-1796 Follegea
sf. Jan Rheynts en Jannisje Alles -->
x 731. Pyttertje Attes Visser
d. 10-8-1726 Follegea - 2-6-1811 De Lemmer
df. Aate Sybes en Grijttie Sjoerds -->

1. Johannisje (1751)
2. Atte (1753)
3. Grijttie (1755)
4. Claas (1757-1823) x Jitske Jochems Driest, schipper op 'e Lemmer
5. Jeltje (1759-1839) x Pieter Douwes Dijkstra
6. (365.) Aaltje (1762-1788)
7. Jantjen (1765)
8. Sijmen (1768-1851) x Grietje Wybes Huitema

Skoalmaster yn Dunegea en Follegea.


Generaasje 11:

1460. Jan Rheynts
1685 Makkingea - 12-2-1767 Elsloo
sf. Reynt Jans en Eltyn N. -->
x 1461. Jannisje Alles 1710 Easterw‚lde
26-3-1690 Easterw‚lde - 7-9-1744 Easterw‚lde
df. Alle Jannes en Jantje N. -->

1. (730.) Jan (1716-1796)

Boer op 'e Knolle Żnder Easterw‚lde.


1462. Aate Sybes
st. 1732 Eastersee
sf.
x 1463. Grijttie Sjoerds 21-12-1721 Eastersee

df. ?? Sjoerd Symens en Fettie Sybes -->

1. (731.) Pyttertje (1726-1811)
2. Pybe (1729)
3. Sijbe x 1749 Maria Harmens, wint met visschen de kost
4. Sjoerd
5. Sijmen
6. Aaltje
7. Klaas
8. Aate (1732)

By de doop fan Aate stiet dat de heit ferstoarn is. Simen Sjoerds, broer fan de mem is dan dooph‚lder.
Net alle bern wurde yn it doopboek neamd.
Ate Sybes wie boer op Eastersee 44, 45 en 46.


Generaasje 12:

2920. Reynt Jans

sf.
x 2921. Eltyn N.

df.

1. (1460.) Jan (1685-1767)

Boer yn Makkingea


2922. Alle Jannes

sf.
x 2923. Jantje N.

df.

1. (1461.) Jannisje (1690-1744)
2. Roelof (1691)


2926. Sjoerd Symens

sf.
x 2927. Fettie Sybes 1-8-1674 Snits

df. Sybe Claessen en Jantien Dijkers -->

1. (1463.) Grijttie
2. Simen

Is dit waachmaster Sjoerd Symens dy't op 24-11-1860 yn Snits begroeven waard? Op 9-5-1681 waard yn Warkum 'de vrouw van Sioerd Simens' begroeven.


Generaasje 13:
c
5854. Sybe Claessen

sf.
x 5855. Jantien Dijkers

df.

1. (2927.) Fettie