Jelle Piers
Generaasje 9:

362. Jelle Piers
15-8-1742 Skarsterbręge - 30-6-1811 Reahel
sf. Pier Jelles en Sietske Jans
x (1) 363. Klaaske Jochems Ruiter 9-5-1773 Sint Jânsgea
20-8-1755 Nijehaske - 10-7-1785 Reahel
df. Jochem Jans Ruiter en Trijntje Jans Mooij
x (2) Antje Lubberts (de Groot), 22-10-1786 Reahel

Deselden as 168. en 169.