Hette Klazes Laagland
Generaasje 9:

358. Hette Klazes Laagland
1754 - 6-8-1826 Sniksweach
sf. Claas Joostes en Antje Hettes
x 359. Neeltje Sijmens 10-3-1776 Aldeboarn
fan Aldeboarn
df.

1. (179.) Jitske (1777-1820)
2. Klaas (1780-1826) x Hebeltje Taedes Boonstra
3. Antje (1783-1827)
4. Akke (1787-1817) x Kornelis Wybrens KornelisGeneraasje 10:

716. Claas Joostes
1720? fan Sniksweach - 23-9-1805
sf. Joost Clases en Akke Atses
x 717. Antje Hettes 31-7-1747 De Jouwer
fan Sniksweach
df.

1. Joost (-1809)
2. (358.) Hette (1754-1826)

Claas en Antje wiene doopt yn de menniste gemeente fan it 'Oude Huis', mar wiene de stifters fan it 'Nieuwe Huis'.

Generaasje 11:

1432. Joost Clases
1695?
sf. Claes Joostes en Neeltje Riencksdr
x 1433. Akke Atses

df. Atse Fetses en Tiedt Reitses

Deselden as 602 en 603