Sjoerd Sybes
Generaasje 9:

352. Sjoerd Sybes
1733 De Jouwer - 8-4-1781 Broek
sf. Sybe Durks en Idske Sjoerds -->
x 353. Fettje Klazes febr. 1759 De Jouwer
1735 Broek - 28-12-1777 Broek
df. Claes Sickes en Bauckjen Sytses -->

1. Jetske (1759) x Gerrit Wiegers, De Knipe
2. Klaas (1761-1790) x Antje Sydses
3. Baukjen (1764-1801) x Tjebbe Watzes Dijkstra (72)
4. Sijbe (1767) x Grietje Jacobs
5. (176.) Durk (1776-1863)

Yn 1782 rekkenje Siemen Siebes en Klaas Pieters ôf mei de wezen fan Sjoerd en Fettje. It giet dan om de ynkomsten troch it ferkeapjen fan 1/8 fan 't smakschip De vrouw Hynke en 1/32 fan 't Coffeschip 't Vlek de Joure (totale wearde 14.500 Cg)
Yn 1784 wurde hierynkomsten bard fan de sathe in de Knijpe, 1/2 sathe in de Broek (bewenne troch Klaas Pieters), een voorkamer in de Buttersteeg op de Joure, 1/8 pleats yn It Mear (van Sytse Klaases afgekomen), 1/32 scheepspositie van 't schip Feddrik [DON 77-417]
Op 20 maart 1786 wurdt oergien ta skieding fan it besit, oanfrege troch Jetske en har man Gerrit Wieger:
1. 1/8 plaats in het Meer onder Hearrenfean .... fl. 562
2. veenplaats in de Knijpe met 9 morgen lands .... fl. 4400
3. plaats met huizinge c.a. onder Broek, door Sjoerd Sijbes kinderen bewoond, 107,5 pondemaat .... fl. 6375
4. halve plaats c.a. in den dorpe Broek, bij Klaas Pieters gebruikt, 117 pondemaat, floreen 11,12 en 29 .... fl. 3736
5. een derde van een huis op 't Sand te Joure .... fl. 267
6. een huizinge met twee kamers in de Botersteeg aldaar .... fl. 500
7. 1/4 kamer en schuur achter het achterland .... fl. 500
8. delen in obligaties .... fl. 132
Jetske krijt de feanpleats yn de Knipe, fierder wurde ferskillen ferrekkene mei de broers en suster.
Tagelyk wurdt de boerderij met huisgeraden yn Broek troch Baukje Siemens en Tjebbe Watzes kocht foar fl. 2912 [DON 78-11]


Generaasje 10:

704. Sybe Durks
st. 15-9-1759
sf. Dirck Jacobs en Mincke Sybes -->
x(1) 705. Idske Sjoerds 13-2-1729 De Jouwer
st. 1747
df.
x(2) Geertje Jans, fan Ypkelsgea, 10-2-1749 De Jouwer

1. Durk (1729-1756) x Acke Reytzes, út dit houlik de famylje Sybesma
2. (352.) Sjoerd (1733-1781)
3. Symen (1735-1813) x Reinsk Steevens, x Iemk Jacobs, grutskipper Wâldsein

Siemen Sybes is fâld oer de bern fan Sjoerd (1781)
Nei de dea fan Sybe Durks wurdt ynventaris opmakke op oanstean fan de kuratoaren fan pakesizzer Durk Durks, dan 4 jier âld. Renick Piers Brouwer is dan fâld oer de 24-jierrige Symen.
Oan Vastigheden binnen der de helte fan in pleats yn It Mear en 1/3 part fan in huis c.a. staande op de Joure op 't Sandt. In tal grutte obligaasjes binne der ta lêst fan:
Francke Reijtses .... fl. 2800
Vegelin van Claerbergen .... fl. 2900
Berent Witses .... 999
Fierders in dielnimming yn it skip De jonge Jacob
As bysûnderheid in sulveren rinkelbel die Reijtse liefst wilde behouden voor 't wees. [HAS 038]


706. Claes Sickes
1710 - 1751
sf. Sicke Clases en Baukien Arjens -->
x 707. Bauckjen Sytses
st. 4-8-1777
df.

1. (353.) Fettje (1735-1777)
2. Sytse (st. 1783)
3. Trijntje (st. 1790) x Klaas Pieters

Yn 1749 in rike boer, mei twa bern boppe en twa űnder de 12 jier.
Klaas Pieters is kurator oer de bern fan Sjoerd Sybes en Fettje en by de boelferdieling fan Sytse Klaases. [DON M2]

Generaasje 11:

1408. Dirck Jacobs
fan De Jouwer, stoarn novimber 1722
sf.
x 1409. Mincke Sybes 15-2-1695 Jiskenhuzen
fan Legemar, stoarn 1718
df. Sybe Jeeps en Reinsk Minnes -->

1. (704.) Sybe (1703-1759)
2. Grietie (1706)
3. Jentye (1710-1748) x Byater Alberts

Lidmaten Doopsgezinde gemeente het "Oude Huis" op 'e Jouwer (1706)
Op 30-11-1722 wurde Rouke IJsbrants (omke fan de bern, troud mei Jayke Sibes fan Legemar), Minne Bonnes (healbroer fan Mincke) en Jacob Lieuwes (troud mei healsuster Sjoukje) oanwiisd as kuratoren oer de trije bern.
Dirck Jacobs en Rouke Isbrants binne yn 1698 foar 1/2 eigner fan Legemar 1, de oare helte is fan harren mem Reinsk Minnes en styfheit Bonne Lolckes. Yn 1728 stiet de hiele pleats op namme fan Jayke Sybes.
Dirck Jacobs en Rouke Isbrants binne dan ek foar 1/2 eigner fan Brongergea 22, de lettere pleats yn It Mear? Oare eigners: Roon Reitses, Rinke Jans en syn broeders, Wolter Jans, Luytjen Jans
Jentje is "jammelijck ter dod gekoomen 1748 van en balsteen"(DTB)1412. Sicke Clases
1675 De Jouwer - 1743
sf.
x 1413. Baukien Arjens 25-1-1700 De Jouwer
1675 Aldeboarn
df.

1. (706.) Claes (1710-1751)

Yn 1649 trout yn Haskerlân in Sicke Claeses fan Amsterdam mei Antje Dircks. De pake?

Generaasje 12:

2818. Sybe Jeeps
fan Legemar, stoarn foar 1682
sf. Jeep Klazes en Jaicke Sybes -->
x 2819. Reinsk Minnes 20-9-1667 Langwar c.a.
fan Legemar - foar 1708
df. Minne Piers Broersma en Mein Harings -->
Reinsk x(1) yn 1663 Jouke Hylkes fan Twellegea, x(3) Bonne Lolckes an Sint Nyk, 29-6-1682

1. (1409.) Mincke (-1718)
2. Jayke x Rouke Ysbrandts
3. Jan x Aaltje Piers

Sybe en Reinsk keapje yn 1669 in pleats yn Legemar foar 1720 gg. Yn 1676 is Sybe opsichter fan de mennonite armen. Yn 1679 keapje se in pleats op de Heide, Bonne en Reinsk wenje der letter ek. (Sint Nyk 52)


Generaasje 13:

5636. Jeep Klazes

sf.
x 5637. Jaicke Sybes

df.


1. (2818.) Sybe (-1680)
2. Jantien x Pier Minnes Broersma5638. Minne Piers Broersma
1605 - 1682 Legemar
sf. Pier Ockes Broersma en Sjouk Annedr. -->
x(1) 5639. Mein Harings
st. foar 1647
df. Haring Wybrens -->
x(2) Auck Ickedr

1. (1819.) Reinsck
2. Pier (1633-1675) boer en doarpsrjochter Legemar x Jantien JeepsGeneraasje 14:

11276. Pier Ockes Broersma
1560 - 1612/14 Legemar
sf. Ocke Ockes Broersma en Hylck Folkerts -->
x 11277. Sjouck Annedr
st. 1654/58 Legemar
df.

1. Anne (st. ~1630)
2. (5638.) Minne (1605-1682)
3. Richt x Anne Janszn, fan Legemar
4. (7297.) Hylck (1600-1644)
5. Jel x Cornelis Tietes, fan Legemar

Yn 1607 ynwenner as 'mr. Pyer Ockez' fan Legemar, protestearret tsjin de ferkeap fan huzen yn Jiskenhuzen. Yn 1608 keapet er mei syn frou 10 pm. healân.
De widdo keapet yn 1614 de oare helte fan har pleats fan skoansuster Jantje Boelema. Yn 1658 wurdt ynventaris opmakke fan har neilittenskip, hja lit 50 goudgűne nei oan 'de armen van haar gesinde'.


Generaasje 15:

22552. Ocke Ockes Broersma
1524 - 1584 Teroele
sf. Ocke Piers Broersma -->
x 22553. Hylck Folkerts

df. Folckert Hylkes en N. Merck Mercksdr -->

1. Minne (1547-1605) x Jantien Boelema, advokaat oan it Hôf yn Ljouwert
2. Ocke (1553) x Pierckje Jeremiasdr, grytman Smellingerlân
3. Folckert x Sytske Ulkedr, meirjochter op 'e Jouwer
4. (11276.) Pier (1560-1612)
5. Sipcke, boer yn Legemar
6. Meile (-1596) x Margaretha Boelema, sjirurgijn Ljouwert
7. Eeuwe x Bernu Leuckedr, Legemar
8. Wyts? x Andries Oenes

Minne sil de briefskriuwer west węze fan de brief dęr't de hiele ôfstamming fan dizze staach op boud is.


Generaasje 16:

45104. Ocke Piers Broersma
1468 - foar 1524
sf. Pier Ockema en N. Iges Obbema
x 45105. N.N.

df.


Deselden as 42946. en 42947.


45106. Folckert Hylkes

sf. -->
x 45107. N. Mercksdr

df. -->

1. (22577.) Hylck

Yn de brief fan Minne Ockes wurdt beskreaun hoe't de famylje fan dizze kant earde wenne op de stins fan Ouwsterhaule, eartiids de grutste fan Sânwâlden, fersjoen fan in izeren doar. De nammen Sierck Murcks en Wolsma spylje hjirby in rol. Yn 1621 soene de restanten ferkocht węze troch Poppe Folkerts Wolsma en syn mem.