Sjoerd Sybes
Generaasje 9:

352. Sjoerd Sybes
1733 De Jouwer - 8-4-1781 Broek
sf. Sybe Durks en Idske Sjoerds -->
x 353. Fettje Klazes febr. 1729 De Jouwer
1735 Broek - 28-12-1777 Broek
df. Claes Sickes en Bauckjen Sytses -->

1. Jetske (1759) x Gerrit Wiegers, It Mear
2. Klaas (1761) x Antje Sydses
3. Baukjen (1764-1801) x Tjebbe Watzes Dijkstra (72)
4. Sijbe (1767) x Grietje Jacobs
5. (176.) Durk (1776-1863)Generaasje 10:

704. Sybe Durks
st. 15-9-1759
sf.
x 705. Idske Sjoerds 13-2-1729 De Jouwer
st. 1747
df.

1. Durk (1729-1756) x Acke Reytzes, út dit houlik de famylje Sybesma
2. (352.) Sjoerd (1733-1781)
3. Symen (1735-1813) x Reinsk Steevens, x Iemk Jacobs, grutskipper Wâldsein

Siemen Sybes is fâld oer de bern fan Sjoerd (1781)
Renick Piers Brouwer is yn 1759 fâld oer de 24-jierrige Symen.

706. Claes Sickes
1710 - 1751
sf. Sicke Clases en Baukien Arjens -->
x 707. Bauckjen Sytses
st. 4-8-1777
df.

1. (353.) Fettje (1735-1777)
2. Sytse (st. 1783)
3. Trijntje (st. 1790) x Klaas Pieters

Yn 1749 in rike boer, mei twa bern boppe en twa űnder de 12 jier.
Klaas Pieters is kurator oer de bern fan Sjoerd Sybes en Fettje en by de boelferdieling fan Sytse Klaases. [DON M2}

Generaasje 11:

1412. Sicke Clases
1675 De Jouwer - 1743
sf.
x 1413. Baukien Arjens 25-1-1700 De Jouwer
1675 Aldeboarn
df.

1. (706.) Claes (1710-1751)

Yn 1649 trout yn Haskerlân in Sicke Claeses fan Amsterdam mei Antje Dircks. De pake?