Grafkelder familie Van der Sluis


Het leven van de stichter van de grafkelder van de familie Van der Sluis, Jan Alles (1787-1863) werd gekenmerkt door een zeer succesvol ondenemerschap. Het grondbezit in Opsterland was in de 17e en 18e eeuw grotendeels in handen geweest van de adel te Beetsterzwaag, maar hij wist ook door te dringen tot de grotere grootgrondbezitters. Waarschijnlijk inspireerde deze bereikte positie hem om in navolging van deze families een eigen grafkelder te stichten. Op 73-jarige leeftijd nam hij dit initiatief, waarbij werd bepaald dat al zijn nazaten in rechte lijn hier of op het naastgelegen kerkhof een rustplaats konden vinden. Drie jaar later werd hij zelf in zijn grafkelder bijgezet.

Na zijn overliden werd het beheer over de grafkelder achtereenvolgens gevoerd door zijn zoon Alle Jans (tot 1883) en kleinzoon Engebrt Piers. Deze laatste onderkende dat steeds meer Van der Sluizen Hemrik verlieten om elders een maatschappelijke positie op te bouwen. Deze omstandigheden deden hem in 1924 besluiten een familiestichting op te richten, de 'Stichting Grafkelder en Familiebegraafplaats der familie Van der Sluis'. De verschillende takken brachten een stichtingskapitaal van 5000 gulden bijeen dat werd belegd in 2½% grootboekleningen en het leek of de financiële situatie met ruim 100 gulden rente per jaar veilig was gesteld.


Stamboomzerk bij de grafkelder


In 1925 werd door Enbert Piers de fraaie stamboomzerk bij de grafkelder geplaatst. na zijn overlijden nam in 1934 Jan Piers van der Sluis, notaris te Gorredijk, het beheer over. In zijn beheersperiode werd de financiële positie van de stichting geconsolideerd. In 1967 nam Pier Jans van der Sluis de taak van zijn vader over. Ook nu wee kwam de vraag op hoe voor de toekomst het financiële beheer veilig gesteld kon worden. De zware inflatie in de zeventiger jaren bood een somber perspectief, omdamks het feit dat het aantal nazaten van Jan Alles van der Sluis sterk was toegenomen.

De binding van de latere generaties was toch hecht genoeg om het in 1972 mogelijk temaken een stuk land in Hemrik te kopen. Dit perceel werd tegen een welvaartvaste erfpacht uitgegeven ten behoeve van eendoor derden te ontwikkelen recreatiecomplex, 'Slúskes Schar'. Dit alles in de hoop dat zo een inkomstenbron gevormd werd die kon voorzien in het onderhoud van de familiebegraafplaats.
Sinds 2002 is Piers van der Sluis beheerder.

In de grafkelder zijn van 1860 tot 1960 37 familieleden bijgezet. De stichter Jan Alles werd in 1861 voorafgegaan door de 2-jarige Thaeke Alles. Bij nadere beschouwing valt op dat de gemiddelde leeftijd van de familieleden in de grafkelder verschuift. Voor 1900 was dit 44 jaar, in de periode 1900-1920 was dit al 63 jaar, terwijl de acht familieleden die van 1920 tot 1950 bijgezet werden een gemiddelde leeftijd hadden wan 79 jaar! Jacobje Jans wan der Sluis (ov. 1946) spande met haar bijna 92 jaar de kroon.
Rond de grafkelder ligt de eigen begraafplaats, die reeds in 1884 in gebruik werd genomen. 32 Familieleden hebben er tot nu toe een laatste rustplaats gewonden aan de voet van de zeer fraaie klokkestoel. De prachtige Van Wou-klok uit 1495 werd in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers onthouden en draagt op droeve dagen nog haar unieke galm kilometers ver over de Hemriker velden.

Lijst van in de grafkelder bijgezette familieleden:
1 Theake Alles van der Sluis (1859-1861)
2 Jan Alles van der Sluis (1787-1863)
3 Jan Alles van der Sluis (1837-1864)
4 Geeske Alles van der Sluis (1839-1873)
5 Tjaltje Jans van der Sluis (1795-1874)
6 Engbert Suardus' Posthuma (1814-1874)
7 Aaltje Jans van der Sluis (1815-1875)
8 Hermina Engberts Posthuma (1853-1877)
9 Pier Jans van der Sluis (1817-1877)
10 Wobbe Alles van der Sluis (1841-1878)
11 Geeske Piers van der Sluis (1843-1880)
12 Antje Wobbes Rinsema (1815-1882)
13 Alle Piers van der Sluis (1859-1882)
14 Alle Jans van der Sluis (1813-1883)
15 Sietze Piers van der Sluis (1862-1883)
16 Klazina Froukje van der Sluis (1852-1892)
17 Suardus Piers van der Sluis (1846-1892)
18 Anna Zonneveld (1850-1892)
19 Theda Piers van der Sluis (1849-1893)
20 Aafje Vis (1863-1895)
21 Hermina Suardus Posthuma (1820-1902)
22 Jan van der Sluis Posthuma (1846-1903)
23 Aaltje Alles van der Sluis (1848-1906)
24 Mintje Alles van der Sluis (1843-1908)
25 Jan Piers van der Sluis (1851-1908)
26 Bernard Somer (1844-1910)
27 Jan Alles van der Sluis (1848-1911)
28 Jakobje Kornelis Velde (1838-1915)
29 Aafje Gezina Posthuma (1871-1917)
30 Pier Alles van der Sluis (1855-1921)
31 Ruurd Alles van de Sluis (1844-1923)
32 Tjitske Alles van der Sluis (1852-1931)
33 Antje Feddes van Dam (1850-1931)
34 Engbert Piers van der Sluis (1857-1934)
35 Job Engberts Posthuma (1850-1935)
36 Jacobje Jans van der Sluis (1854-1946)
37 Saapke Posthuma (1877-1950)


Naar top