De cichorei- en zuivelfabriek


Bij hun zakelijke activiteiten zetten de Van der Sluizen ook stappen buiten hun vervenings- en aannemerswerkzaamheden. Zo werd in 1877 door Pier Jans en zijn zoon Jan Piers een cichoreifabriek gebouwd ten oosten van hun boerderij. Die grond was in 1832 in eigendom van Van Eijsinga, er stonden toen twee huizen en een tuin. Daarachter lag een heideveld.Na hem waren de grietmannen Jan Anne en Augustinus Lycklama à Nijeholt eigenaar tot het terrein in 1875 door Pier Jans werd aangekocht. Het heideveld werd ontgonnen en kon in 1879 als bouwland worden omschreven, aan de vaart werd in datzelfde jaar de fabriek gebouwd.Erg succesvol is het bedrijf niet geweest, daarom besloten de broers Jan en Engbert Piers in 1890 het om te zetten in een boterfabriek. Daarvoor was een uitgebreide verbouwing nodig, met volgend resultaat:In 1904 gingen de gebroeders ertoe over de activiteiten op zuivelgebied te staken, het bedrijf werd overgedragen aan de Coöperatieve Vereninging tot het drijven eener Stoomzuivelfabriek.
In 1928 kwam weer een andere bestemming: er werd een grasdrogerij gevestigd onder de naam 'De Nijverheid'. Na 1980 kwam ook hier een einde aan. Momenteel lijdt het gebouw een kommervol bestaan, wellicht krijgt het nog eens een culturele/recreatieve bestemming.