Genealogische website van
Reitze Jonkman en Pytsje van der SluisOp deze site zijn gegevens bijeengebracht die wij in de loop der jaren vanaf 1975 hebben verzameld op het terrein van genealogie en familie- en streekgeschiedenis. Eerder hebben we in eigen beheer de familieboeken Van der Sluis en Jonkman uitgegeven en werd in een Genealogysk Jierboek een genealogie van de familie Posthuma opgenomen, maar veel gegevens (ons beider kwartierstaat) en verhalen (dagboeken) bleven ongepubliceerd en ongeordend liggen.
Gelukkig wordt nu met internet een ideale mogelijkheid geboden om al die gegevens voor een breed publiek toegankelijk te maken en up-to-date te houden.

In de eerste plaats treft u een bewerking aan van het in 1981 verschenen Familieboek Van der Sluis. Hierin werd het voorgeslacht en de nakomelingen van de boeren- en vervenersfamilie Van der Sluis, oorspronkelijk van Hemrik en Lippenhuizen, vastgelegd.

In de familie Van der Sluis komen veel verbintenissen, zowel persoonlijk als zakelijk, voor met de apothekers- en artsenfamilie Posthuma uit Drachten. Dat gaf aanleiding tot nader onderzoek naar die oorspronkelijk uit het Groningse Westerkwartier afkomstige familie. Deze genealogie is ook verschenen in het Genealogysk Jierboek 2008 van de Fryske Akademy.

Een interessante kijk op het leven van twee ondernemende verveners, boeren, aannemers, kooplieden en bestuurders wordt geboden in de dagboeken van Alle Jans en Pier Jans van der Sluis, lopend van 1856 tot 1874. Deze zijn door ons getranscribeerd en op deze site gepubliceerd. De dagboeken zelf bevinden zich in het Van der Sluis-archief van Tresoar te Leeuwarden.

In 1987 verscheen het familieboek Jonkman. Ook hiervan is op deze site een digitale versie beschikbaar. Stamvader Doekle Jans kwam uit Akkrum, maar voor het merendeel is de familie in de voormalige grietenij Schoterland woonachtig.

In de familieboeken wordt voornamelijk gewerkt in de mannelijke lijn, omdat op die manier de familienaam als gemeenschappelijke band wordt aangehouden. Maar die manier van werken doet de vrouwelijke lijn tekort, terwijl die tenslotte het meest betrouwbaar is ...
Daarom treft u ook de kwartierstaat van onze drie kinderen op deze site aan. In het algemeen betreft het hier een zeer honkvaste verzameling voorouders, vooral afkomstig uit de zuidoost- en zuidwesthoek van Friesland.

Niet elk familielid zal zijn geïnteresseerd in al die honderden voorouders, maar vaak is men wel benieuwd naar de oorsprong van de in de famile voorkomende namen. In een wat experimentele vorm van genealogische publicatie kan de vernoeming van namen uit de families Jonkman-Dijkstra, Akkerman-de Vries, Van der Sluis-van der Wal en Jaarsma-Tilma door de generaties heen worden gevolgd.

Een mengvorm van dorpsgeschiedenis en genealogie treft u aan onder Tsjerkebuert Weinterp. Rond de kerk met de klokkenstoel met daarin drie klokken staat een rij boerderijen die in de 19e en 20e eeuw grotendeels in bezit was van de familie Andringa. Hoe die bezitsvorming tot stand kwam en hoe het bezit zich in voorgaande eeuwen ontwikkelde, kunt u daar aantreffen.

Bertepleats Reitze yn Weinterp