Vierde generatie
Kinderen Eelke Jacobs Posthuma (1700 - 1778)


E.1
MENKE (EELKES)

geb. ca. 1735 wrsch. te Niehove, overl. Grijpskerk 10 dec.1802
trouwt Grijpskerk 8 juni 1764 Rindert Willems, landbouwer op de Oosterwaard en de Waard onder Grijpskerk, ouderling, en dijkgraaf
geb. Foudgum 11 maart 1724, overl. de Waarden 28 juli 1789
zoon van Willem Ouges, huisman, afkomstig van Dantumawoude, huisman op de Oosterwaard, en Renskjen Alberts.
Rindert tr. 1. Grijpskerk april 1756 Etje Allerts, geb. 16 april 1732, overl. 11 juli 1760, dochter van Allert Jans en Aaltje Menses. van Niehove

Uit dit huwelijk: 1. Lieuwkje (1765-1834) tr. Jannes Willems Krijthe, landbouwer op de Waarden; 2. Renske (1766-1766); 3. Ylke Posthuma (1770); 4. Eelke (1771-1785).

In het archief van de familie De Waard-Krijthe, dat in het Groninger Rijksarchief bewaard wordt, bevindt zich een tweetal interessante stukken van de familie Posthuma. Beide zijn op perkament geschreven en van een zegel voorzien. Een ervan behelst de huwelijkse voorwaarden van bovenvermeld echtpaar. Hierin worden de getuigen uitvoerig vermeld: en sijn deedigsluiden hierover geweest: van Bruidegomszijde Willem Ouges en Renskjen Alberts, egtelieden, als volle vader en moeder, Eeltje Willems als volle suster; Jan Alders en Alle Folkers tesaemen als voorstanderen over de twee minderjarige kinderen van wijlen Eltje Alders, bij Rindert Willems in egte verwekt; van den bruidtszijde de E. Eelke Posthuma, Lieukjen Wisman, egtelieden, als volle vader en moeder; Johannes Posthuma als volle broeder; Luitjen Roelofs als volle neef en Antje Pieters, egtel., als angetroude nigte (18 mei 1764).

Op 1 febr. 1789 wordt de erfenis na het overlijden van Rindert Willems verdeeld tussen Menke Eelkes enerzijds en Lieuwkjen Rinderts, haar halfbroer Willem Rinderts en de kinderen van haar overleden halfzuster Aaltjen Rinderts. Rindert Willems heeft een groot kapitaal vergaard: de totale erfenis komt op 18543.15.4 carg. Hier inbegrepen is voor 7900 carg: een boerebehuisinge en schuire, benevens de beklemminge van 75 grazen groen en bouwland, met alle de schutten en wringen op het land, het balkhout en alle verdere hout op en om de behuisinge en op het land leggende.

E.2
JOHANNES EELKES

geb. rond 1740
trouwt Grijpskerk 7 april 1770 Sieuke Jans, van de Waard
ged. Grijpskerk 11 maart 1746
dochter van Jan Thomas en Jeltje Klazes

1. Eelke, ged. Niezijl 23 juni 1771
2. Jeltje, ged. Niezijl 19 juli 1772
3. Lieuwke Niezijl 28 juli 1776
4. Janke Niezijl 23 april 1782
5. Menke Niezijl 23 april 1782
6. Jeltje Niezijl 5 juni 1785

Bij zijn huwelijk is Johannes Eelkes afkomstig van Tolbert.
Zoals we zagen is Johannes Eelkes de centrale figuur bij het financiële beheer van gemeenschappelijk Posthuma-bezit op de Egbertsburen onder Lutjegast.
In mei 1778 treedt hij op als vertegenwoordiger van zijn vader bij een aankoop van een meelkerij.