Eerste generatie


I.1
TIJMEN TIJMENS POSTEMA, mr. chirurgijn te Harlingen

geb. rond 1620, overl. na 1661
x Grijpskerk 18 maart 1643 Hiltie Gerbens Tania
van Harlingen, overl. na 1661
dochter van Gerben Taeckes Tania, bakker, en Ningen Jans.

1. Tijmen trouwt in 1670
2. Jacob trouwt in 1680/85

In verschillende Groningse kerkboeken komt de naam Tijmen Tijmens bij huwelijken in deze periode voor. Zo huwt in 1630 Tijmen Tijmens te Grijpskerk met Aucke Tiards, van Westerhorn. Onder Cusemer bij Grijpskerk wordt dit echtpaar genoemd als huurders van 30 grazen leeglandt. In mei 1650 komen zij van Westerhorn naar Lutjegast. Dat betekent dus dat het hier niet 'onze' Tijmen betreft.

Dan woont in Winsum in 1653 ene Timen Timens Timmerman met zijn huisvrouw Beertien Alberts. Zij trouwden in 1639 te Bedum. In 1674 komt Antien Tiarcks als huisvrouw van Timen Timens (een zoon van de timmerman?) van Ulrum naar Winsum.
Vooralsnog laten we deze naamgenoten alle buiten beschouwing.

Bij het hierboven opgenomen huwelijk staat in het kerkboek van Grijpskerk alleen Timen Timens, geen familienaam Posthuma of varianten daarvan. Gelukkig brengt het Friese Ryksargyf uitkomst! In 1643 trouwen Tijmen Tijmens van Grijps kerck en Hiltje Gerbens Tania namelijk ook nog voor het Gerecht van de stad Harlingen:Een dergelijk burgerlijk huwelijk voor de rechtbank was gebruikelijk in doopsgezinde kringen, omdat het huwelijk in de meniste kerk niet voor de wet werd erkend. In ieder geval is Hiltje van meniste komaf, haar vader is in 1655 diaken van de Waterlandse Gemeente van Harlingen.
In november 1659 koopt dit echtpaar een huis te Harlingen en het is in de proclamatie van deze aankoop dat de combinatie Tijmen Tijmens met achternaam Postema wordt aangetroffen:


Timen Tijmens Postema mr. Chirurgijn ende Hiltie Gerbens Tania echteluijden burgers binnen voorschr, stede b. b. en consent op de coop van seeckere huisinge cum annexis staande ende gelegen in de Katrugh alhier aende westsijde van dien .... in cope becomen van Egbert de Gruijter, mr. chirurgijn, cum uxore voor de somma van 1450 goltguldens.

Blijkbaar heeft Tijmen het huis van zijn voorganger aangekocht. Het huis stond in wat nu de Sint Jacobstraat heet, met huidig huisnummer 12. Ook Egbert de Gruiter had het pand destijds gekocht van een vakbroeder: Sicke Elens, ook chirurgijn. Deze Sicke zal het huis hebben laten bouwen, getuige een gevelsteen met de initialen S.I.E. en het jaartal 1638.Twee jaar later wordt het pand weer verkocht, ook nu aan een collega-chirurgijn, Claes Auckes.Tijmen en Hiltje zullen weer richting Grijpskerk vertrokken zijn, er komt in ieder geval geen aankoop van een andere woning te Harlingen in de archieven voor. Ook de beide zoons wonen daar later. In ieder geval is er winst gemaakt op de woning: de prijs is nu 1620 goudguldens.

Wellicht had Tijmen een zuster (of was zij misschien een tante van hem?):

I.2 ?
JACOBJE TIJMENS

geb. rond 1600 - overl. voor 1640 Zuidhorn
x (procl. Zuidhorn 25-1-1629 Tiepcke Taeckes Tania
geb. rond 1595 Blija, van Niehove
zv. Taecke Piersz. Tania en Jancke Tiepckedr
Tjipke hertrouwt in 1640 te Zuidhorn Jeije Berents

1. Taecke, x 9-1-1648 te Zuidhorn Ffoockeltjen Hindrickx Valckx

Bij het toevoegen van dit huwelijk aan de stamboom van de Posthuma's moet een slag om de arm worden gehouden, tenslotte wordt Jacobje verder nergens aangetroffen en niet met de naam Post(hu)(e)ma vermeld. Maar het feit dat Tjipke Takes Tania een oom is van Hiltje Gerbens, de vrouw van Tijmen Tijmens, maakt een familierelatie zeer aannemelijk.