De familie Tania


Bij de oudste generaties Posthuma blijkt dat er huwelijksbanden bestaan met de Friese familie Tania. Het ligt dan ook voor de hand om op deze site enige plaats in te ruimen voor deze familie. In de nagelaten genealogische aantekeningen van D.D. Osinga, bewerkt door Ype Brouwers, is veel over deze familie te vinden. Rechtstreekse voorouders van de Posthuma's zijn onderstreept.

Stamouders zijn Pier Foppes Tania en Jadt Taeckedr, die in 1557 en 1596 te Blija als echtelieden worden genoemd. Ze hebben zes zoons: Doede, Taecke, Foppe, Rintse, Tiete, Upt en een dochter Rintz.
Taecke Piers Tania is getrouwd met Jancke Tiepckedr, ook zij wonen te Blija. Dit echtpaar heeft weer twee zoons, Tiepcke en Gerben. Via beide lopen er banden met de omgeving van Grijpskerk en met de familie Posthuma.

Tiepcke Taeckes Tania is het eerste lid van de familie dat naar Groningen trekt. Deze verhuizing zal nog generaties lang contacten tussen de omgeving van Niehove en Friesland tot gevolg hebben. In 1629 trouwt Tiepcke te Zuidhorn met Jacobje Tijmens, volgens het trouwboek is hij dan afkomstig van Niehove.
Gerben Taeckes Tania komt in 1611 uit Blija naar Leeuwarden. Volgens het burgerboek van die stad vestigt hij zich daar als bakker. In 1631 en 1632 komt hij voor in het Leeuwarder hypotheekboek wegens schuld-vorderingen aan collega-bakkers ter zake verkoop van rogge en tarwe.
Hij trouwt daar met Ningen Jans, een dochter van Jan Minnes. In het burgerboek van Leeuwarden staat in 1583 een Jan Minnes genoemd, afkomstig van Lutjegast. Zijn schoonvader was een overtuigd menist - in 1603 wordt aan Jan Minnes, optredend als leraar der Mennonieten, het verblijf in de stad verboden. Jan was getrouwd met Aeltie Martensdr. en woonde in een huis aan de Tuinen, voor 2300 Gg gekocht van burgemeester Harmen Harckesz. Behalve Ningen had hij zeker nog dochters Maeycke en Aeffke en een zoon Minne. Omdat het huis later in vijf delen is vererfd zal er nog een kind geweest zijn. In 1625 vindt te Leeuwarden estimatie plaats in het sterfhuis van Ningen Jans, vrouw van Gerbrand Tania, op verzoek van Gerryt Geerts, koperslager, als voogd over hun drie kinderen Hiltie, Lijntie en Jan Gerbens. Gerbrand belooft als rechtgeaard doopsgezind niet met een eed, maar by jae ende neen.

Uit dit huwelijk had Gerben Tania een zoon Taecke. Hij is ook bakker, trouwt in 1632 te Leeuwarden met Gerlske Theunisdr en woont daarna te Grijpskerk! Deze stap zal vrijwel zeker gezet zijn omdat ook zijn oom Tiepcke Tania in die kontreien woonde. Op 10-8-1639 nemen Taecke Gerbens Tania en Gelske Tonis, gesteund door Gerben Tania, een hypotheek op een aan boven staande personen toebehorende vijfde part huisinge cum annexis, staende en gelegen op de Tuinen binnen Leeuwarden, bij Jan Minnes mijn bestevader achtergelaten en bewoont. Het zou kunnen zijn dat Taecke het enige kind uit dit huwelijk is, maar ook is goed mogelijk dat Gerben Tania optrad als voogd over andere kinderen.
In 1642 woont Gerben Tania te Harlingen, hij is daar lid van de Waterlandse gemeente en is getrouwd met Marij Uwes. Osinga vermeldt ook een huwelijk met Bauck Pieters, maar dat is niet correct: zij trouwde met ene Gerben Rinses. Wel trouwde Gerben in 1647 nog met Claeske Martens. In 1643 trouwt tenslotte Hiltje Gerbens Tania ook in Harlingen met Tijmen Tijmens Posthuma.

Op 24-10-1647 trouwt Gerben te Harlingen met Claeske Martens. Nog in 1655 komt dit echtpaar in de lidmatenboeken van Harlingen voor.
Een derde kind van Gerben Tania, maar dan uit zijn Harlinger tijd zal Doytze Gerbens Tania geweest zijn. Hij trouwt 20-12-1663 te Bolsward met Trijntie Fransen Baerdt. Wellicht was hij brouwer, in 1679 verkoopt hij tenminste een huisinge met brouwerij en mouterij te Bolsward. Het echtpaar had de volgende kinderen: Lieuwk, Aeuckjen, Frans, Gerben en Hylck. De kinderen zijn in de Hervormde Kerk gedoopt.

Een stamboom is te vinden op www.walmar.nl/excel_htm/tania.htm.