Negende generatie
Dochters Wytze Alles van der Sluis (1783-1847)


4.1.2
SYTSKE WYTZES

25-4-1809 Wijnjeterp - 10-10-1880 Roordahuizum
x Herre Aukes Wartena boer en logementhouder, Idaarderadeel 18-12-1830
22-12-1800 Poppingawier - 15-4-1868 Roordahuizum
zv Auke Ruurds Wartena en Feikjen Heeres Tietsma
Herre Wartena was eerder gehuwd met Sytske Abrahams van der Meer

Uit dit huwelijk: 1. Feykjen (1831-1912) x Jan Lamberts Bouwes, boer te Oostermeer 2. Janke (1833-1893) x Auke Ruurds Wartena 3. Froukje (1834-1877) x Klaas Keimpes Hoekstra, koopman te Warga 4. Wytze (1836-1903), arbeider te Grouw, x Tjitske Everts Postma 5. Sytske (1838-1863) x Teeke Rienks Groenveld, boer te Jutrijp 6. Aukje (1840-1871) x Pieter Ulbes Rijpma, landbouwer te Pingjum 7. Ruurd (1842-1894), bakker te Irnsum, x Trijntje Dirks Groenhout 8. Alle (1844-1913) timmerman te Roordahuizum, x Janke Minnes Zonneveld

Sytskes broer Alle Wytzes trouwde met een zuster van Herre Wartena; een zoon van Heere uit zijn eerste huwelijk, Auke, huwde ook weer een Van der Sluis.
Herre Aukes wilde graag arts worden, maar zijn (behoorlijk vermogende) ouders zien in hem liever een doogsgezind predikant. Herre Aukes koopt echter de befaamde herberg 'De Drie Romers' te Reduzum en wijdt zich daarbij ook aan duivelbannerij! Ook zijn grootvader Ruurd Wybrens hield zich al met dergelijke occulte zaken bezig.
Gekleed in oufd Fries kostuum zat hij in een kleine, met oude boeken gestoffeerde opkamer, en ontving zieken uit geheel Friesland. Hij had veel succes en kreeg vele fraaie geschenken als serviezen, kristal, goud, zilver en tin. Deze werden bewaard in een luxe kabinet dat jarenlang als herinnering in de familie is gebleven.
Het was voor Herre Aukes een grote voldoening dat zijn oudste zoon Auke (getrouwd met Joukje Luitzens van der Sluis) wel voor arts kon studeren. (uit 'Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden', Klaas R. Henstra)


Herberg 'De Drie Romers'


Het erfdeel van Sytske in de erfenis van haar vader bestond uit:
3 ha, hoogveen te Hoornsterzwaag met 7557 ton turf,
een huis te Wijnjeterp,
2 ha. hooiland in de Langerijpen,
1 ha. hooiland te Kortezwaag
2 ha. bouwland te Duurswoude


4.1.3
JELTJE WYTZES

20-12-1810 Wijnjeterp - 13-9-1838 Schurega
x Jacob Marcus' Hogeveen veenbaas, Schoterland 11-8-1833
28-7-1809 Jubbega - 6-10-1876 Jubbega
zv Marcus Jacobs Hogeveen en Foekjen Roels Heida
Jacob Hogeveen hertrouwde Janke Jelles Kerkstra

Uit dit huwelijk: 1. Marcus (1834-1834) 2. Marcus (1835-1906) x Hylkjen Sytzes van der Sluis 3. Wietze (1837-1857)


Graven op het kerkhof van Nieuwehorne


Na het overlijden van hun grootvader Wytze Alles erven Marcus en zijn broer Wietze Hogeveen:
1 ha. hoogveen te Hoornsterzwaag met 6366 ton turf,
5 ha. weiland en 6 ha. heide te Hemrik.


4.1.9
TJALTJE WYTZES

29-12-1819 Wijnjeterp - 15-4-1852 Wijnjeterp
x Andries Sjoerds Hylkema boer, Opsterland 15-5-1841
15-4-1819 Gorredijk - 25-11-1846 Langezwaag
zv Sjoerd Andries' Hylkema en Maria Johannes' Steltman
x Jacob Jochums Wijnstra, boer, Opsterland 6-3-1848
30-9-1819 Terband - 9-5-1896 Lippenhuizen
zv Jochum Annes Wijnstra en Elisabeth Jacobs de Jong

Uit het eerste huwelijk: 1. Sjoerd (1842-1844) 2. Wytze (1843-1846)
Uit het tweede huwelijk: 3. Elisabeth (1849-1889) x Fokke Douwes Velde 4. Janke (1851-1852)

Voor Tjaltje is bij de verdeling van haar vaders erfenis het volgende uitgeloot:
2 ha. hoogveen te Appelscha met 7448 ton turf,
het huis van broer Alle te Appelscha,
het huis van broer Pieter te Hemrik en
2 ha. weiland en 3 ha. bouwland te Hemrik