Negende generatie
Pier Jans van der Sluis (1817 - 1877)


4.3.3
PIER JANS, koopman te Hemrik

1-7-1817 Hemrik - 16-10-1877 Hemrik
x Hermina Suardus' Posthuma, Smallingerland 22-7-1842
17-7-1820 Drachten - 12-4-1902 Hemrik
dv Suardus Jobs Posthuma en Tjitske Engberts van der Meulen

1. Geeske 17-10-1843 Hemrik
2. Suardus 27-6-1846 Hemrik
3. Tjitske, 31-10-1847 - 11-1-1848 Hemrik
4. Tjitske 6-7-1849 Hemrik
5. Jan 30-3-1851 Hemrik
6. Engbert 30-11-1857 Hemrik
7. Alle, 26-11-1859 - 21-8-1882 Hemrik, student rechten
8. Sytze, 25-5-1862 - 27-10-1883 Hemrik, student DelftOok van Pier van der Sluis zijn dagboeken bewaard gebleven, zij het minder in aantal en nog veel zakelijker van toon dan die van zijn broer. Ook deze beide dagboeken zijn integraal op onze site aan te treffen.

uit de Leeuwarder Courant van 19 oktober 1877, no. 125:
Heden overleed, na een smartelijk lijden van eenige weken, in den ouderdom van ruim 60 jaren, mijn geliefde Echtgenoot de Heer PIER JANS VAN DER SLUIS, lid der Staten van Friesland. Hemrik 16 act. 1877. H.Posthuma, wed. P.J.van der Sluis.

Opsterland 17 october. Een gevoelige slag heeft deze gemeente getroffen. De heer Pier Jans van der Sluis te Hemrik is niet meer. Na eene ziekte van eenige weeken is hij op ruim 60-jarigen ouderdom bezweken. Geboren en getogen in onze gemeente, mogt hij met recht daarvan een sieraad heeten. Aan een helder hoofd en een uitgebreide practische kennis, gegrond op veelzijdige en rijpe ervaring, paarde hij eene buitengewone werkzaamheid, die steeds gekenmerkt werd door een vasten wil en stipte orde. Op het gebied van landbouw, ontginning, verveening, nijverheid, handel, veeteelt, enz., enz., stond hij steeds in de voorste gelederen en geld noch moeite werd door hem ontzien om den aardbodem te verbeteren en productief te maken. Sedert een reeks van jaren was hij lid der Provinciale Staten, der kamer van koophandel, enz., enz., en wij gelooven, dat ook in die betrekkingen zijn helder inzigt, rijke ervaring en practische blik zeer nuttig hebben gewerkt. Verliest de gemeente in hem een nuttig ingezeten, die door zijne werken ook na de dood, zijne weduwe derft in hem een trouwen liefdevollen echtgenoot, en de kinderen een liefderijken vader, die onvermoeid werkzaam was om het geluk van gade en kroost te bevorderen.

In het gezin van Pier Jans kwam veel tbc voor. Op jonge leeftijd overleden hieraan reeds Geeske, Tjitske, Alle en Sytze, op latere leeftijd ook Jan. De arts Jan Buisman Ebbinge, die met twee dochters van Pier Jans was getrouwd, schijnt te hebben gezegd: 'Van der Sluizen sterven als ratten aan de tbc!'