Negende generatie
Arend Wytzes van der Sluis (1815 - 1891)


4.1.6
AREND WYTZES, boer te Terwispel

2-1-1815 Wijnjeterp - 10-3-1891 Terwispel
x Hylkjen Jacobs Velde Opsterland 27-2-1837
5-10-1819 Lippenhuizen - 27-3-1897 Kortezwaag
dv Jacob Kornelis' Velde en Jacobje Gerrits

1. Wytze 4-10-1837 Terwispel
2. Jacobjen 16-10-1839 Terwispel
3. Janke 1-12-1840 Terwispel
4. Jacob 17-12-1844 Terwispel
5. Jan, 20-3-1847 Terwispel - 27-2-1849 Terwispel
6. Jan 6-7-1849 Terwispel
7. Kornelis 9-3-1851 Terwispel
8. Alle 11-1-1853 Terwispel
9. Doetje, 7-9-1854 Terwispel - 25-10-1854 Terwispel
10. Doetje 3-7-1856 Terwispel
11. Japke 1-11-1857 Terwispel
12. Luitzen 25-7-1859 Terwispel
13. Douwe 6-6-1861 Terwispel
14. Pieter, 23-6-1862 Terwispel - 8-12-1864 TerwispelArend Wytzes was, wat men in het Fries noemt, een 'fergaderboer'. Hij was o.a. lid van de gemeenteraad van Opsterland en zat in de kerkenraad van Terwispel. Om dat hij door deze activiteiten veel op pad was draaide veel van het werk op de boerderij voor zijn vrouw op. Volgens de overlevering had Arend Wytzes als liefhebberij de sterrenkunde.
Toen Hylkje Velde 11 jaar was waren haar beide ouders al overleden. Als voogd over haar en haar zusje Doetje (6 jaar) werd toen aangesteld Jan Alles van der Sluis (4.3). Waarschijnlijk om zo gauw mogelijk van deze voogdij af te komen trouwde zij al op 17-jarige leeftijd met Arend Wytzes. Doetje kwam toen bij hen in huis, zij is later met Jan Wytzes (4.1.12) getrouwd. Nakomelingen van Arend Wytzes en Hylkje vertelden dat bij de familie Van der Sluis klokken enz. hingen die aan hun zouden toebehoren...

Toen zijn vader overleed erfde Arend:
1 ha. hoogveen te Hoornsterzwaag met 3773 ton turf,
1 ha. bouwland, 2 huizen en een schuur te Wijnjeterp,
1 ha. weiland te Lippenhuizen en
2 ha. weiland te Kortezwaag.

Na de dood van Hylkje Velde wordt op 29 september 1897 door notaris Gatsonides de boerderij van Arend Wytzes finaal verkocht. De omschrijving van het perceel is als volgt:
Eene boerenhuizinge met Schuur, waarin stalling voor 34 koeien en 3 paarden, Hieminge met erf, Tuingrond, Boomgaard en Vuurhut, onder Terwispel, bewoond door en in gebruik bij DOUWE VAN DER SLUIS, kadastraal bekend Gemeente Gorredijk, Sectie B nummers: 1398, als huis, schuur en erf, groot 7 are 40 centiare, 1397 als tuin, groot 53 are 10 centiare, benevens het noordelijk voorzooverre nevens nummer1397 gelegen, door een sloot afgescheiden gedeelte, groot ongeveer 2 are van het perceel kadastraal bekend als voren onder nummer 838, geheel groot 51 are 10 centiare. Naastlegers zijn ten noorden perceel2, ten oosten perceel 8, ten zuiden perceel 3 en ten Westen Fokke Douwes Velde. De kooper moet voldoen, f 40 voor overname van het houtgewas, den karnmoolen en de keisteenen en f -1'0 voor hekken en dampalen op twee dammen. Dit perceel is bevoorrecht met pad over perceel 2 van en naar den buitenweg en bezwaard met het houden en onderhouden van een ganghout en leuning.

De boerderij en het in de directe omgeving gelegen weiland, samen groot 21.23.60 ha:, werden gekocht door Jacob Arends van der Sluis voor f 14.785.
De overige percelen: hooiland in de Langerijpen, de Tingwouden en Rijperwegsend, een huis aan de Brouwerswal te Gorredijk, twee huizen bij de Wijnjeterper sluis, een stuk weiland te Lippenhuizen en twaalf graven op het kerkhof aldaar brachten f 6.293,- op.