Achtste generatie
Luitzen Alles van der Sluis (1790-1840)


4.5
LUITZEN ALLES, aannemer en landmeter

6-8-1790 Hemrik - 24-5-1840 Gorredijk
x Romkjen Jacobs Veenland, Opsterland 13-5-1820
21-6-1793 Lippenhuizen - 6-3-1834 Gorredijk
dv Jacob Ubeles Veenland en Popkjen Joukes

1. Froukjen 9-6-1821 Hemrik
2. Popkjen 3-2-1823 Hemrik
3. Alle 16-3-1825 Hemrik
4. Joukjen 26-1-1829 Gorredijk

Als zijn vader niet een bemiddeld man was geweest, zou er van een nageslacht van Luitzen Alles wellicht geen sprake zijn geweest. Dit blijkt uit een akkoord, gesloten tussen Alle Wytzes van der Sluis en de erfgenamen van Sietze Gosses Riesma, die als plaatsvervanger is uitgetrokken onder de vransche dienst, in den voorjare 1812 voor den persoon Luitzen Alles van der Sluis, zoon van Alle Wytzes van der Sluis woonagtig te Hemrik, en daar het onzeker is als voorschreven Sietze Gosses Riesma nog in leven, dan als hij dood is, zoo zijn wij als erfgenamen met elkander overeengekomen om met voorschreven Alle Wytzes van der Sluis af te accorderen.
Sietze Gosses trok met het 2e bataljon, 1e compagnie van het Franse leger oostwaarts, zijn laatste bericht kwam in oktober 1812 uit Stettin in het huidige Polen. Eind 1814 wordt hij definitief als vermist opgegeven. Afgesproken wordt dat Alle Wytzes 650 Cargld. zal uitbetalen, edog zoo het mogte gebeuren dat Sietze Gosses weder te huis komt, behout hij de aanspraak en het recht op zijn volle competentie en in dien gevalle behoeven de erfgenamen van haare ontvangen penningen niets weer te rugge te keren.
Het lot van zijn remplaçant is Luitzen Alles dus bespaard gebleven.

Bij de geboorteaktes enz. waarin zijn naam genoemd wordt komen als beroepen voor timmerman, koopman en houtzaagmolenaar. Het is bekend, dat hij de bouw van een aantal scholen heeft aangenomen, in 1829 bouwde hij de school van Gorredijk voor f 6885,- en voor de bouw van de school van Donkerbroek kreeg hij in 1836 een zilveren tabaksdoos uitgereikt. Deze doos is nog in bezit van een van zijn nakomelingen. In 1835 heeft hij de bouw van het gemeentehuis van Ooststellingwerf, toen nog te Oldeberkoop, voor f 5890,aangenomen. Een andere activiteit van Luitzen Alles blijkt het landmeten en kaarttekenen te zijn geweest. In het archief van de Opsterlandse Veencompagnie bevindt zich een aantal kaarten van zijn hand van veengebieden bij Haulerwijk uit de jaren 1825-1832.