Zevende generatie
Jan Wytzes van der Sluis (1754-1834)


3.
JAN WYTZES, veenbaas te Hoornsterzwaag

augustus 1754 Lippenhuizen - 9-2-1834 Hoornsterzwaag
x Hylkjen Sytzes Hemrik 16-2-1783
29-9-1763 Lippenhuizen - 6-8-1826 Hoornsterzwaag
dv Sytze Harkes en Antje Jans

1. Wytze, 21-10-1784 - 17-11-1784 Haulerwijk
2. Jeltje, 9-1-1786 - 1-4-1786 Haulerwijk
3. Jeltje 14-5-1787 Haulerwijk
4. Wytze 17-1-1790 Hoornsterzwaag
5. Antje 31-10-1792 Hoornsterzwaag
6. Tjaltje 30-11-1795 Hoornsterzwaag
7. Sytze 14-5-1798 Hoornsterzwaag
8. Alle, 19-10-1800 - 21-1-1805 Hoornsterzwaag
9. Harke 24-10-1803 Hoornsterzwaag

Evenals zijn broer Alle Wytzes hield Jan Wytzes in 1812 de achternaam Van der Sluis aan. Jammer genoeg is de akte hiervan niet bewaard gebleven.
Jan Wytzes vestigde zich na zijn huwelijk in Haulerwijk, maar zeven jaar later, in 1790, is hij inwoner van Hoornsterzwaag, waar hij als vervener woont aan de oostkant van de 9de wijk. Uit lijsten met de volledige opgave van zijn bezittingen, opgemaakt in 1826 en 1834 (de jaren waarin zijn vrouw en hijzelf overleden), blijkt dat Jan Wytzes een belangrijke vervener kan worden genoemd. Zijn naam wordt, met die van zijn broer Alle, genoemd in het eerste Laweis-contract.
Zijn vrouw Hylkjen Sytzes was eveneens afkomstig uit een vervenersgezin te Lippenhuizen. Over de gezinnen van Sytze Harkes en Jan Wytzes is veel informatie bewaard gebleven in het kerkboek van Wytze Jans, dat nog steeds in het bezit van de familie is.

De lijst van bezittingen bij het overlijden van Hylkje Sytzes is opgemaakt op verzoek van Tjalling Freerks Landmeter, die voor zijn kinderen het erfdeel opeiste (zijn vrouw Jeltje was al in 1824 overleden). Hieronder het eerste blad van de uitgebreide inventarisbeschrijving:


Na het overlijden van Jan Wytzes van der Sluis in 1834 wordt weer een dergelijke lijst van bezittingen gemaakt. Een belangrijk verschil tussen beide staten is, dat in de tweede ook het onroerend goed wordt getaxeerd.
De 'vastigheden' omvatten het volgende:

huizinge ten 0. van de 9de wijk te Hoornsterzwaag,
met 5 ha. weidland en 1 ha. heideveld 1450,-
3 ha. bouw- en weidland, 6 ha. heideveld 425,-
1/7 van een huis met 4/7 van 3 ha. bos 146,-
huis no. 37 te Hoornsterzwaag 50,-
1/7 van 3 ha. bos ten W. van de 11de wijk 33,-
5 ha. heideveld 5,05
dubbele woning te Hoornsterzwaag 230,-
5 ha. hooiland te Hoornsterzwaag 900,-
3 mad maden in de uiterdijken van de Tjonger 375,-
1 ha. weidland in de Hemrik bij de sluis 400,-
dito met het Bosje 275,-
een derde van het huis te Hemrik waar Tjaltje Wytzes woont 175,-
huizinge te Lippenhuizen 130,-

totaal 4603,05

Ter vergelijking een overzicht van beide lijsten. In de jaren 1827-1834 is er duidelijk een teruggang in de waarde van de turf en het hoogveen in de boedel. Rekening houdend met de uitbetaling van het erfdeel aan de Landmeter-kinderen is het verschil f 8739,76
jaar 1827 jaar 1834
Roerende goederen f 3698,47½ f 2994,51
Hoogveen en turf f 24939,01½ f 13549,27½
Debiteuren f 781,65 f 3528,39
Lijfdracht Hylkjen Sytzes f 600,93½
Contanten f 1527,00 f 526,70
Crediteuren - f 6511,79½ - f 6424,49½
Totaal f 25035,28 f 14174,38
Onroerende goederen f 4603,05 f 18777,43