Vijfde generatie
Broers en zusters Jan Ottes


V.2
YBLE OTTES, veenbaas te Lippenhuizen

geb. rond 1680 - overleden na 1738 en voor 1747 Lippenhuizen
trouwt rond 1718 Gielke Symens
geboren rond 1695 - overleden na maart 1773
dv. Symen Sybes en Antie Haaijes

Uit dit huwelijk: 1. Antje Ybles (r.1717 - 1752) x Sjoerd Aales 2. Lipkje Ybles (r.1720-1786) x Jelle Libbes 3. Romkje Ybles (r.1720) x Uble Wybes 3. Otte Ybles (1722 - 1807), x Tjaltje Wytzes van der Sluis 4. Symen Ybles (1732 - 1816) 5. Wybe Ybles (r. 1735 - 1804) x Lysbert Uilkes

Yble Ottes wordt boer op Lippenhuizen 19, in de jaren 1718, 1726 en 1738 wordt hij als gebruiker van deze zathe, in eigendom van zijn moeder, vermeld. In 1738 gebruikt hij bovendien Lippenhuizen 21. In de proclamatieboeken wordt als zijn beroep meestal veenbaas opgegeven. Na zijn dood blijft zijn weduwe tot op hoge leeftijd actief met het aan- en verkopen van onroerend goed. Genoemd als lidmaat van de Doopsgezinde kerk.

V.3
SYTSE OTTES, boer te Terwispel

geb. rond 1685 - overleden na feb. 1752 en voor maart 1755 te Terwispel
tr. rond 1710 Antje Baukes
geb. rond 1685 - overleden voor 1718
dv Bauke Jans en Sjouk Tiebbes
tr. rond 1720 Fimke Cornelis
geb. rond 1685 - overleden na maart 1755

Uit het eerste huwelijk: 1. Bauke Sytses (r.1710 - na 1768) x Eelkje Sierds
Uit het tweede huwelijk: 2. Wytse Sytses (r.1720- na maart 1755) x Bontje Oenes 3. Otte Sytses (r. 1720 - na augustus 1762) x Antje Willems 4. Wybe Sytses (r. 1720 - na augustus 1769) x Yke Hendriks

Sytse Ottes trouwt een boerendochter uit Terwispel en wordt daar boer op de boerderij van zijn schoonvader, Terwispel 40. In 1728 komt zijn zoon Bauke op deze boerderij en huurt Sytse de zathes Terwispel 33 en 34.

V.4
JOUKJE OTTES

geb. rond 1685 - overleden na december 1751 Lippenhuizen
tr. Gosse Hanzes, veenbaas, 2-4-1719 Langezwaag
gedoopt 17-4-1692 Langezwaag - overleden na 1747, voor december 1751
zv Hans Ybles en Jeltje Gosses

Uit dit huwelijk: 1. Jeltje Gosses (r.1720 - na november 1759) x Fooke Uilkes

Gosse Hanzes, de man van Joukje Ottes, is in 1721 boer te Langezwaag, maar in 1728 vinden we hem als gebruiker van Lippenhuizen 21. Uit de vele proclamaties waarin zijn naam voorkomt blijkt echter duidelijk dat de vervening de belangrijkste bron van inkomsten vormde.
Op 1 april 1734 treedt hij voor het Gerecht van Opsterland op als gelastigde van de gesamentlijke veenbasen van 't Nieu Opster Goereveen. Naar hem is in Lippenhuizen een wijk genoemd, de Gosse Hanzeswijk.

V.6
HIDSER OTTES, boer te Lippenhuizen

geb. rond 1690 - overleden na maart 1758 te Lippenhuizen
ongehuwd

Hidser Ottes blijft vrijgezel en is in 1748 en 1758 eigenaar van Lippenhuizen 21. Zijn bezittingen worden later over zijn neven en nichten verdeeld. Hij wordt genoemd als lidmaat van de Doopsgezinde kerk.

V.7
WYTSKE OTTES

geb. rond 1700 - overleden na februari 1728 en voor 1747, Lippenhuizen
tr. rond 1725 Sake Jentjes, boer
geb. rond 1700 - overleden na maart 1758

Uit dit huwelijk: 1. Hanske Sakes (r.1725 - na april 1773) x Gerlof Hendriks

Wytske Ottes, in 1721 nog niet meerderjarig, is voor 1747 overleden. Dan wordt bij een verkoop als naastleger van een perceel vermeld: het kind van Wytske Ottes. Dit kind, Hanske Sakes, is in 1748, 1758 en in 1768 samen met haar man eigenaar van Lippenhuizen 19. Het beroep van Gerlof Hendriks is overigens smid, van 1767 tot 1773 in Ureterp, later in Lippenhuizen.

Van de nakomelingen van bovenstaande familieleden is vaak bekend welke achternaam zij in 1811 hebben aangenomen. Veel, ook nu nog in Lippenhuizen en Terwispel bekende families blijken zo af te stammen van Otte Ybles. De nakomelingen van Lipkje Ybles en Jelle Libbes noemen zich JELSMA, die van Romkje Ybles en Uble Wybes STAMHUIS en VEENLAND, Symen Ybles noemt zich DE VRIES en een zoon van Wybe Ybles heet KOEHOORN. De kinderen van Wybe Sytses heten WOUDSMA en WALSTRA, die van Hanske Sakes en Gerlof Hendriks SMID en HAAMSTRA.

In de Quotisatiecohieren van 1749 komen ook veel van de namen uit deze generatie voor. Hieronder staan hun namen, omschrijving van welstand, aantal gezinsleden boven, resp. onder de twaalf jaar en het uit de aanslag afgeleide vermogen in Car.gld.

Naam en omschrijving, volwassenen, kinderen, kapitaal
Yble Ottes wed., een welgestelde boerinne 5, 0, 3000
Jelle Libbes, een redelijk gestelde vrijgezel 1, 0, 700
Uble Wybes, een welgestelde boer 3, 2, 3000
Sytse Ottes, een gemeene boer suinig gesteld 4, 0, 1500
Bauke Sytses, een redelijk gestelde boer 3, 2, 1500
Gosse Hanzes, redelijk gestelde boer en veenbaas 2, 0, 1500
Hidser Ottes, een redelijk gestelde vrijgezel 1, 0, 1250
Sake Jentjes, een redelijk gestelde boer 2, 1, 2500

Transacties van de kinderen van Otte Ybles:
Er is een keuze gemaakt uit het grote aantal transacties waarbij Yble, Sytse, Joukje, Hidser en Wytske Ottes betrokken waren. Opgenomen zijn vooral de onderlinge gevallen van aan- en verkoop.
Q 24-50 (6-2-1721): De vijf kinderen kopen samen een vierde van een perceel veen van Oene en Lipkje Fookes voor 275 Car.gld (zie Jan Ottes) Hun vader bezit het overige drievierde deel
Q 24-351 (16-4-1722): Otte Ybles en zijn kinderen verkopen het gehele in bovenstaande acte vermelde perceel veen aan Gosse Hanzes en Joukje Ottes voor 1100.9.72 Car.gld.
Q 24-740 (11-3-1723): Otte Ybles legt het niaer op een verkoop van de helft van een perceel veenondergrond door Sytse, Joukje en Hidser Ottes aan drie Gorredijkster veenbazen. Het koopbedrag is 1484.4.0 Car.gld.
Q 25-195 (18-11-1723): Gosse Hanzes koopt met Jan Alberts tien en een halve bonk veen te Lippenhuizen van Hillegonda van Hemminga voor 1124.9.12 Car.gld.
Q 26-452 (26-2-1728): Yble Ottes en Gielke Symens kopen met Gosse Hanzes en Joukje Ottes drievierde resp. een vierde van een stuk veen met de ondergrond van Sytse en Wytske Ottes voor 300 Car.gld.
Q 26-454 (26-2-1728): Wandelkoop van Gosse Hanzes en Hidser Ottes. Gosse koopt een twintigste van een perceel veen voor 150 Car.gld., Hidser koopt vijf mad maden in de eerste kamp van de Langerijp voor 186 Car.gld.
Q 27-898 (16-6-1735): Hidser Ottes koopt een schar grasinge tussen de schapekampen en het Coningsdiept Saco van van Teijens voor 33.14 goudgld.
Q 31-720 (1747): Gielke Symens, wed. Yble Ottes, in leven veenbaas te Lippenhuizen, koopt voor haarzelf en als moeder over Lipkje, Romkje, Otte, Symen en Wybe Ybles maden te Terwispel van Hidser Ottes.
Q 31-801 (1747): Gosse Hanzes en Joukje Ottes verkopen een perceel vrij veen aan Otte Ybles.
Q 33- 193 (23-12-1751): Otte Ybles, veenbaas te Lippenhuizen koopt tien bonken onvrij veen van Joukje Ottes, weduwe van Gosse Hanzes, voor 229.6.8 goudgld.
Q 34-158 (3-10-1759): Gielke Symens koopt een kampke land op wijlen Yble Ottes' zathe van Hidser Ottes voor 300 Car.gld.
Q 34-223 (6-3-1755): Tjeerd Gjalts en Wybe Sytses kopen twee percelen onland van Femke Cornelis, wed. Sytse Ottes, en haar zoons Wytse, Otte,en Wybe Sytses voor 114.10 goudgld.
Q 34-432 (6-5-1756): Gielke Symens koopt een perceeltje grond in de Hemrik van Jeltje Gosses voor 30 Car.gld.
Q 35-69 (2-3-1758): Hidser Ottes verkoopt de familieboerderij Lippenhuizen 21 aan Sake Jentjes, voogd over zijn neef Rienk Egberts, voor 833 Car.gld.
Q 35-113 (27-4-1758): Gielke Symens koopt met Jimme Sytses en Wytske Siegers te Terwispel een zathe te Lippenhuizen van Jeltje Wielinga Huber voor 2600 goudgld.
Q 36-332, 335 en 338 (4-2-1762): Wytse Jans, veenbaas in de Hemrik, Trijntje Jans egte huisvrouwe van Johannes Camphuis tot Sneek, Jetske Jans in de Cnijppe, Jeltie Gosses gevoegt met haar man Fooke Uilkes tot Lippenhuisen, Hanske Sakes jongedochter tot Lippenhuisen met consent en approbatie van haar vader Sake Jentjes, Bauke Sytses huisman tot Terwispel en Wybe Sytses huisman tot Terwispel, elk voor een zevende deel eigenaar, verkopen:
- drie en een halve mad maden in de Langerijp aan Trijntje Gerrits in de Wijngaarden voor 113.3.8 goudgld.
- het vierde part van zeven haad grasinge in de Koefenne onder Beetsterzwaag, en een vierde van negen haad onder Lippenhuizen aan Luitsen Oeges, wagenmaker
- vijf haad grasinge te Lippenhuizen aan de grietman voor 76 goudgld.
Deze bezittingen van de zeven neven en nichten komen ongetwijfeld uit de erfenis van hun ongetrouwde oom Hidser Ottes
Q 37-769 (4-3-1773): Gielke Symens koopt een huiske met twee kamers aan de zuidkant van de vaart te Lippenhuizen van Geeske Willems te Ureterp voor 214 Car.gld.

Het is onder deze generatie dat er een eind komt aan het bezit van de boerderijen Lippenhuizen 19 en 21. Het is wel nuttig om hier even een overzicht te geven van de voorvaderen, die volgens de stem- en floreenkohieren eigenaar en gebruiker van beide boerderijen zijn geweest. Tussen haakjes is het nummer van de generatie weergegeven, de afkorting nom. ux. staat voor nomine uxore, in naam van de vrouw.

Lippenhuizen 21:
1640 Otte Ebles (2) en zijn voorkint (3)
1698 Otte Ebles (4); Tjebbe Ebles (4)
1708 Otte Yblis (4)
1718 Otte Yblis (4); Otte Yblis (4)
1728 Otte Yblis (4); Gosse Hanses (5)
1738 Otte Yblis (4); Yble Ottes (5)
1748 Hidser Ottes (5); Hidser en Sytse Ottes (5)
1758 Hidser Ottes (5); Wytse Sytses (6)

Lippenhuizen 19:
1698 Otte Ebles (4)
1708 Otte Yblis (4) nom. ux.; Yble Ottes (5)
1718 Otte Ybles (4) nom. ux.; Yble Ottes (5)
1728 Otte Ybles (4) nom. ux.; Yble Ottes (5)
1738 Hanske Sakes (6); Gielke Symens (5)
1748 Hanske Sakes (6);
1758 Gerlof Hendriks en Hanske Sakes (6) Otte Ybles (6)