Vierde generatie
Broers van Otte Ybles


IV.2
FOOKE YBLES, boer te Langezwaag

geb. 1659 - ov. na 1718, voor maart 1723 te Langezwaag
tr. Sjouk Oenes 29-1-1682 Luxwoude
ged. 11-5-1662
dv Oene Minderts en Geeske Fookes

Uit dit huwelijk: 1. Oene Fookes (r.1685 - na 1749), boer te Langezwaag, x Pytrik Sipkes 2. Eeble Fookes (r.1690) 3. Yntze Fookes (r.1690), boer te Nieuweschoot, x Tiets Wijbes 4. Geeske Fookes (r.1695) 5. Lipkje Fookes (1704) x Jacob Girbes

Fooke komt op de boerderij van zijn vader, Langezwaag 14, en is ook nog eigenaar van een tweede zathe aldaar uit de erfenis van zijn schoonvader. Op 5-8-1698 wordt hij in de Hervormde Kerk gedoopt, samen met zijn drie kinderen. Waarschijnlijk was hij lid van de zog. Oud-Vlaamse gemeente van Langezwaag; Dit kerkgenootschap ontstond onder invloed van vanuit Vlaanderen uitgeweken mennisten. Door overgang naar de Hervormde Kerk, zoals Fooke Ybles deed, werd deze gemeente sterk uitgedund en uiteindelijk opgeheven. In het lidmatenboek van de Gorredijkster mennisten wordt de overgang van Mindert Oenes, een zwager van Fooke Ybles, van Langezwaag naar Gorredijk vermeld. Er staat dat Mindert Oenes allene van de mannelijke sekse is overgebleven.
Nadat Fooke Ybles is overleden wordt zijn broer Hans voogd over Oene en Lipkje. Oene wordt eigenaar van Langezwaag 14, maar zijn hoofdberoep is molenaar. In de Quotisatiecohieren van 1749 wordt hij vermeld als een molenaar en boer, welgesteld met een vermogen van 1200 Car.gld.; van Jacob Girbes staat er een schoenmaker, matig gestelt.

Transacties van Fooke Ybles en Sjouk Oenes:
OPS 119 502 (15-1-1685): Focke Ybles en Siouck e.l in de Langeswagen BB&C op een perceel ondergronden op de uitgang van kopers zate, ten oosten de erfg. van Fedde Fookes, ten westen Cornelis Feddes, ten zuiden de 2 gemene reoden, ten noorden de proclamanten, gekocht van Nanne Fookes voor 800 c.gld en een gouden ducaton
OPS 120 521 (16-6-1692): Foocke IJbles en Siouck Oenes e.l. op de Langezwagen BB&C op 3 mad maden in Luijkswolde, in Ulmoers fenne zo genaamd, mandelig met Bearte Meynes, n/u; tenoosten de proclamant, ten westen Baerte vs; ten zuiden de weg, ten noorden de kopers of de Wispel, gekocht van Reitse Cornelis, voor 185 c.gld; met daarboven een koe voor 50 c.gld en 12 lopen haver, het lopen gerekend op 1c.gl 10 str; totaal 243 c.gld waarin reeds ontvangen de haver, en de resterende 195 op mei 1692 en niv '92.
OPS 126 391 (26-11-1716): Fooke Ybles verkoopt een veenplaats met huizinge c.a. te Langezwaag aan Gerben Alles in de Knijpe voor 3100 Car.gld.
M 26-10 (16-3-1723): Afrekening van Hans Ybles als voogd over Lipkje Fookes.

IV.4
TIEBBE YBLES, boer te Lippenhuizen

geb. rond 1660 Langezwaag - ov. 1706/1707 te Lippenhuizen
tr. rond 1685 Corneliske Jans
geb. rond 1660
tr. Rinscke Jeens
dv. Jeen Hendriks en Corneliske Tjeerds

Kinderen: 1. Lipkje Tiebbes (r. 1690) x Klaas Hendriks 2. Sjoukje Tiebbes (r. 1700) x Sytse Douwes

Tiebbe is boer op de familieboerderij Lippenhuizen 21, die in bezit is van zijn broer Otte. Na zijn dood worden Hans Ybles en Tjeerd Jeens tot voogden benoemd over de dochters. Schoonzoon Sytse Douwes staat onder Lippenhuizen in het Quotisatiecohier genoemd als een boer suinig gestelt. Klaas Hendriks woonde in De Knijpe.

Transacties van Tiebbe Ybles:
OPS 120 522 (9-6-1692): Jacob Wijbes en Wijts Sierds, e.l te Lippenhuizen; BB&C op 2 ½ mad maden, in de Langerijp, in 2 kampen, de 1e in een kamp van en mad de ander van 3 mad. Hiervan de procl. ten westen. Ds Schroderus ten zuiden, Roel Bruchts erfg ten noorden. het Koningsdiep ten oosten, en de 2 mad Reol Bruchts ten oosten, met vrij reed naar de Rijpe weg, Gekocht van Tziebbe Ebeles, voor 245 c.gld; zijnde mandelig met Auck Annes, waarin ontvangen een koe en een zijde spek voor 70 c.gld en de rest bij de Laatse Proclamatie.
OPS 121 184 (23-1-1696): Tzietske Jans e.h. van Otte Ybeles te Lippenhuizen ter eenre en Tiebbe Ebles mede aldaar hebben met malkanderen een wandelkoop aangegaan, WAARBIJ Tzieble Eebles zal krijgen 3 mad marschen te Terwispel, in een kamp van 6 mad aan de westkant, ten oosten Tziets Hylkes, ten westen Boocke Takes drie mad, met menning naar de weg, WAARTEGEN Tzietske Jans cum marito zullen hebben de helft van veen met de grond te Lippenhuizen, in de zate Otte Ybles behorende, tegenwoordig als meijer gebruikt bij Teye Wobbes, en daar dat van Tiebbe IJbles beter is, zal Tietske 10 c.gld toegeven.
OPS 123 430 (13-5-1706): Tiebbe Ybles koopt het huiske 'Cuilenburg' staande op de zathe van Gedeputeerde Staten te Lippenhuizen voor 164.7 Car.gld.
M 26-438 (1725): Definitieve afrekening van Hans Ybles en Tjeerd Jeens als voogden over Lipkje en Sjoukje Tiebbes.

IV.5
HANS YBLES, boer te Langezwaag

geb. 1662 - ov. na september 1731 te Langezwaag
x (1) Jeltje Gosses april 1690 Langezwaag
dv. Gosse Cornelis, van Wijnjeterp
x (2) Geeske Oenes 6-6-1697 Langezwaag
dv. Oene Minderts

Uit het eerste huwelijk: 1. Gosse Hanzes (1692) x Joukje Ottes; Uit het tweede huwelijk: 2. Eeble Hanzes (1701), boer te Langezwaag, x Roelofje Jacobs

Hans Ybles was voogd over de kinderen van zijn broers Fooke en Tiebbe. Hij woonde eerst te Langezwaag, en wordt in 1731 als inwoner van Lippenhuizen vermeld. Ook hij ging over van de Doopsgezinde Kerk naar de Hervormde Kerk, hij wordt in 1701 samen met zijn zoon Eeble gedoopt.