Derde generatie
Broer en zusters Eebele Ottes


III.2
FEIK OTTES

geb. rond 1628 - ov. voor augustus 1666
x Douwe Douwes, boer in Hemrik
zv. Douwe Jelkes en Meijntje Pieters

Uit dit huwelijk: 1. Fetje Douwes x Cornelis Folckerts 2. Alle Douwes 3. Luts Douwes x Wijbe Gosses, dorpsrechter Hemrik 4.Bon Douwes

Douwe Douwes en Feik Ottes kochten op 24-3-1659 land te Hemrik:
Douwe Douwes en Feick Otte dr e.l BB&C op zekere tiendeparten van 2 zaten land, met gelijke deel van opstallen etc; nu bij de proclamnten gebruikt; in de Hemrick met gelijke part van maden en uiterdijken elders gelegen, en verkopers part van de Koefnne met reed tot aan het Koningsdiep , zoals het van zijn vader is affgekomen, de zate hebbende ten oosten Hans van Wijckel, gekocht van Jelcke Douwes voor 1010 c.gld op termijnen, als mei '59 400 c.gld; en vervolgens jaarlijks 200 c.gld tot volle betalinge. De onkosten half en half.

Op 30-8-1666 worden Andries Douwes en Ate Ottes geauthoriseerd als voogden over de wezen van dit echtpaar. Eebele Ottes wordt curator voor de scheidingsacte.

III.3
JETS OTTES

geb. rond 1630
tr. (1) Douwe Bonnes 29-3-1649 Opsterland
tr. (2) Walle Hommes 10-5-1655 Opsterland
zv. Homme Sijdses en Sijds Wobbes

Uit het tweede huwelijk: 1. Corneliske Walles (r.1655 - v.1707) x Heere Hommes, de Knipe 2. Jeltje Walles

OPS 116 328 (29-9-1664): Walle Hommes en Jets Otts dr e.l.; en Aucke Hommes en Siouck Mennerts dr e.l in de Corteswagen BB&C op een 6e van 7 mad maden onder Ter Wispele achter de Walle, mandelig met de kopers; ten oosten Sioerd Jans en Fedde Eebels, E. Idema en Douwe Bonnes ten westen. De Wal ten zuiden de Wispel ten noorden. Gekocht van Liepck Gosse dr; e.h van Adtse Claeses, voor 300 c.gld;
OPS 116 589,590 (27-2-1666): Walle Hommes en Aucke Hommes c/ux's's BB&C op 2 percelen veen op Homme Sijdtses uitgang, in de Corteswagen; groot 705 R, 5v, 7 D. bedragende 1187 c.gld 7 str v penningen; met 50 c.gld tot geschenk
OPS 117 434 (8-8-1670): Men laat een ijder weeten, dat Jelle Riurdts en Eebele Ottes als geauthoriseerde voormonden over wln Walle Harmens c/ux weeskinderen, gedenken te verkopen.... twee percelen hoogveen in de Corteswagen, op Homme Sijdses uitgang, op de oostkant van de wijk.

III.4
ATE OTTES, boer in Lippenhuizen

geb. rond 1635 - ov. december 1705 te Lippenhuizen
tr. rond 1660 Syts Ynses
geb. rond 1635 - ov. voor 1683
tr. rond 1682 Auck Tiebbes
geb. rond 1635 - ov. voor 1706

Uit het eerste huwelijk: 1. Syts Ates (r.1665 - ov. 1730/1731) x Tjeerd Jalderts
Uit het tweede huwelijk: 2. Atie Ates (1682 - v.1706) x Lolke Sytses 3. Otte Ates (1683 - n.1718) x Antje Walles 4. Douwe Ates (1685-1738), boer op Lippenhuizen 35, x Waab Walters 5. Hans Ates (1691 - n.1712)

Hoewel Ate Ottes blijkens de gegevens over zijn erfenis wel over enig kapitaal beschikte, zijn er merkwaardig genoeg nauwelijks handelstransacties van hem bewaard gebleven. Hij is ook niet in bezit van een eigen boerderij: in 1698 huurt hij de 'kerkeplaats' van Lippenhuizen, vermoedelijk is hij eerder boer geweest op de boerderij van zijn halfbroer Eebele Ottes.
Tjeerd Jalderts is in 1718 voor een zesde deel eigenaar van Terwispel 29 en huurder van de 'kerkeplaats' aldaar. Ook Otte en Douwe Ates zijn naar dat dorp getrokken: Otte is in 1718 boer op Terwispel 24, Douwe is in 1718, 1728 en 1738 eigenaar van eerst een derde, later de helft van Terwispel 29. Hans Ates koopt in november 1712 twee mad maden in de Langemuuwe, samen met zijn broer Douwe, maar daarna wordt over hem niets meer vernomen.

Handtekening Aette Ottes

Transacties betreffende Ate Ottes:
OPS 118 718 (16-12-1680): Eelcke Liebbes dorprechter en Mien Insis dr. e.l. voor de ene helft en Aete Ottes mede aldaar, voor de andere helft te Lippenhuisen BB&C op een hornleger land met huis, schuur bomen en plantagie waarvan de verkoper de helft bezit, Gekocht van Bonne Eeblis voor 525 c.gld
M14-335 (5-2-1683): Akkoord tussen Ate Ottes en zijn dochter Syts Ates over de erfenis van haar moeder Syts Ynses. De erfenis bestaat uit de helft van een tweetal zathes te Langezwaag en een bedrag van 700 Car.gld.
In de marge van de acte wordt vermeld dat Syts Ates en haar man Tjeerd Jalderts op 28-5-1689 de erfenis aanvaarden.
OPS 119 595 (14-5-1685): Ate Ottes verkoopt voor zijn dochter een van beide halve zathes te Langezwaag.
M19-736 (17-12-1705): Authorisatie van Fooke Ybles en Teake Sapes als voogden over de wezen van Ate Ottes.
M20-346 (19-12-1705): Scheiding van vastigheden tussen Syts Ates enerzijds en Otte, Douwe en Hans Ates anderzijds. Het bezit van Ate Ottes wordt getaxeerd op 4400 Car.gld., waarvan Syts dus 1100 krijgt, bestaande uit zeven mad maden onder Terwispel a 420 gld, kwijtschelding van haar schuld bij haar vader van 200 gld., twee obligaties van 200 gld. elk met 21 gld. rente en nog een bedrag van 55 gld. aan contant geld. Ook wordt onder de drie nog minderjarige broers (hun leeftijden worden vermeld: resp. 22, 20 en 14 jaar) de erfenis van hun moeder Auk Tiebbes en hun zuster Atie Ates verdeeld.
M21-214 (11-6-1706): Afrekening van Otte Ates met zijn voogden. Er is een nadelig saldo van 10.2.0 Car.gld., voornamelijk veroorzaakt door de kosten van Ates begrafenis
brood en melck 5.00.04
seerp, suicker en ceersen 2.15.00
drie vierde parten bier 6.10.08
eetbare waren 18.15.00
dootvat 6.00.00
M21-935, 951 (22-10-1712): Afrekening met Douwe en Hans Ates.

Van de kinderen van Ate Ottes staan Syts, Otte en Douwe in het lidmatenboek van de Doopsgezinde Gemeente van Gorredijk.

III.6
SAAK OTTES

geb. rond 1648 - ov. na 1682
tr. (1) Tiaard Hijlkes 26-8-1666 Langezwaag
tr. (2) Rindert Jans rond 1673
r.1645 - 1682 Opeinde
zv. Jan Rinderts en Lutske Egberts

Uit dit huwelijk: 1. Aatje Rinderts (r.1674 Opeinde) x 1695 Teeke Sapes, veenbaas Surhuisterveen 2. Otte Rinderts (r.1676 - 1728), boer te Surhuisterveen, x Eelkjen Jans, x Aaltje Saapes 3. Jan Rinderts 4. Luitien Rinderts
Handtekening Saeck Ottes