Derde generatie
Eebele Ottes (1627 - 1670)


III.1
EEBELE OTTES, boer te Langezwaag

geb. rond 1627 Lippenhuizen - ov. april 1670 te Langezwaag
tr. Lipk Fookes 11-3-1652 Langezwaag
geb. rond 1627 Langezwaag - ov. na juni 1665
dv Fooke Feddes en Sjouk Tiebbes

1. Otte geb. 1655
2. Fooke geb. 1659
3. Sjouk, geb. rond 1660 - maart 1676
4. Tiebbe geb. 1661
5. Hans geb. 1662

Eebele Ottes, in 1640 genoemd als mede-eigenaar van boerderij Lippenhuizen 21, koopt na zijn huwelijk ook het aandeel van zijn vader in die boerderij, maar is niet lang gebruiker van deze zathe. Hij woont in 1657 te Langezwaag, waar zijn vrouw een belangrijk deel van een aantal zathes en een behoorlijk kapitaal heeft geërfd. Eebele Ottes en zijn vrouw waren lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente. Omdat een huwelijk in deze kerk gesloten door de overheid niet als rechtsgeldig werd erkend, trouwden zij voor het gerecht. Hieronder staat de vermelding van hun huwelijk in de proclamatieboeken (OPS 112 433).


Den 29e Januarij 1652 aengegeven.
Men laet een ijder weeten dat Eble Ottes van Leppenhuijsen en Liepck Foocke dgr van Langeswagen gedencken haer inden echten staet te geven.
Soo iemant hem hiertegens gedenct te opponeren mach men spreken en naemaels swijgen.
't Laeste gebot den 11e Martii 1652.


Transacties van Eebele Ottes en Lipk Fookes:
OPS 111 519 (17-6-1652): Eeble Ottes c/ux BB&C op de helft van een zate land met gelijk deel van opstallen en annexen; doch exempt 50 van de beste bomen; gelegen te Lippenhuizen, bij de kopers bewoond die de andere helft al bezitten, Rienk Rienks ten oosten, Lyuwe Sytses ten westen, van het Koningsdiep tot aan de veenscheidinge, gekocht van Otte Eebles voor 1900 Phs gld
M 066 74 (28-1-1653): Lipk Fookes neemt haar deel van de erfenis van haar vader Fooke Feddes in ontvangst.
Met haar broer Fedde en zuster Geeske verdeelt zij:
een zathe te Langezwaag, gebruikt door Hylke Alles, met twee mad maden;
een halve zathe met 24 mad maden, gebruikt door Mindert Bientses;
drie mad maden door Antje Molles gebruikt;
vier mad maden boven de Hemmen gelegen;
een kapitaal van 10502.12.0 Car.gld.
De berekening van het kapitaal verliep moeizaam, omdat de boekhouding van hun voogd Cornelis Feddes door brand was vernietigd.
OPS 114 38 (4-9-1656): Eeble Ottes en Oene Minderts C/u; c/u. BB&C op een perceel hoogveen in de Langeswagen; boven Tiebbe Aukes boven in proclamants zate, Cornelis Feddes ten westen, Gercke Seerps en Jan Uulckes ten oosten. Gekocht van Douwe Eebles in Nij-Brongerga
OPS 114 190 (14-5-1657): Eebele Ottes en Liepck Foocke dr e.l.; BB&C op een perceel and in de Langemuwe, ten oosten en westen Otte Eebeles weduwe, alsmede ten noorden; ten zuiden de weg, gekocht van Oedts Aelles c/u; voor 38 g.gld;
OPS 116 265 (17-3-1664): Wijtse Meynts en Loll Foocke dr e.l in de Langeswagen BB&C op 2 perceeltjes hoogveen zonder de grond, op de uitgang van verkopers zate, aldaar; gekocht van Eebele Ottes en Liepck Foocke dr e.l.; de roede voor 3 c.gld 2 str; groot 1 morgen 120 R 5V en 4D. Bedragende 2323 c.gld 4 str. en een dobbele ducaat tot geschenk,
OPS 116 378 (19-1-1665): Eeble Ottes en Liepck Foocke dr e.l in de Langswagen, BB&C op 3 mad maden hooiland buiten de Luxterhooiweg, in Ulemoers fenne. De patroon van Langeswagen ten oosten, Meynt Reytses ten westen, de Luxterhooiweg ten zuiden, en de Wispele ten noorden. Eerder van Taco Gialts , nu gekocht van Sioerd Alles en Teth Aates dr e.l te Leppenhuijsen voor 758 c.gld.
OPS 116 487 (8-6-1665): Eeble Ottes en Liepck Foocke dr e.l in de Langeswagen BB&C op een miedkamp, gelegen op de uitgang van Jeen Mercx zate, aldaar; Jeen vs ten oosten, Siouck Merks ten westen, met reed tot op de Hoge dijk, gekocht van Hylcke Alles en Aat Foocke dr e.l voor 1180 c.gld; waarin ontvangen een os voor 50 gld;
OPS 117 35 (8-6-1667): Eebele Ottes cum socio in de Langeswagen BB&C op 5 mad hooilands onder Terwispel in de Langerijp, en de 2 mad mandelig met Engbert Gosses erfg.; gekocht van Hessel Feytse en Jan Annes zonen, voor 873 c.gld;
OPS 117 58 (20-6-1667): Anne Foockes en Eebele Ottes beide in de Langeswagen, BB&C op 11 mad maden waarvan 9 in de Rijpe Walden, Gekocht van Oene Minnerts in de Langeswagen; voor 1200 c.gld; Na protest van een zuster van Oene gaat de koop niet door.

Afrekeningen met de wezen van Eebele Ottes:
M 069 193 (26-4-1670): Authorisatie van Ate Ottes en Fedde Fookes als voogden over de wezen van Eebele Ottes.
M 069 760 (13-6-1674): Na het overlijden van Fedde Fookes wordt voor de eerste keer afgerekend. Het boelgoed van Eebele Ottes heeft 1091.3.12 Car.gld. opgebracht, waarvan 500 Car.gld. op rente is gezet. Verder zijn er inkomsten uit het verhuren van land en was er in het sterfhuis 122.9.0 Car.gld. aanwezig. Uitgaven zijn er vooral voor kleding en voor timmerwerkzaamheden aan de boerderij.
Het positief saldo bedraagt 280.5.3 Car.gld., als nieuwe voogd wordt Anne Fookes benoemd
M 071 251 (7-6-1680): Wanneer Otte meerderjarig wordt, vindt er opnieuw een afrekening plaats. Als inkomsten zien we landhuur en interest op obligaties, als uitgaven schoenlappen, laken voor hemden, arbeidsloon voor het opmaken van een sloot, een wambuis en zilveren knopen. Voor Hans wordt jaarlijks voor zo'n 50 Car.gld. aan kostgeld betaald. Triest zijn natuurlijk de posten die in verband staan met het overlijden van Sjouk: voor haar kist 8.19.0, voor etenswaren op haar begrafenis genuttigd 32.5.0 en bij de inkomsten 9.0.0 voor haar schort en mouwen, verkocht aan Wimke Roels.
Het positief saldo bedraagt 21.6.9 Car.gld.
M 073 175 (6-10-1684): Nu Fedde 25 jaar geworden is, komen de familieleden opnieuw bij elkaar. Na 1680 heeft Fedde blijkbaar geheel in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en zijn er geen inkomsten en uitgaven van belang geweest.
M 074 34 (26-9-1687): Met Tiebbe en Hans vindt nu de laatste afrekening plaats. Auk Sjoerds, de weduwe van Anne Fookes, heeft een positief saldo van 35.10.9, Ate Ottes een negatief van 19.15.4 Car.gld.


De handtekeningen van Lipck Fookes, Eeble Ottes
en vader Otte Eebles