Tweede generatie
Broers en zuster Otte Eebeles


II.1
SAAK EEBELES

geb. rond 1580 - overl. na 1639
tr. Sybrant Sybes, boer te Terwispel, voor 1609
overl. voor mei 1637

Uit dit huwelijk: 1. Auck Sybrens (~1600) x Roelof Jelderts.

Sijbrant Sijbes en Saeck worden voor het eerst als echtelieden vermeld bij de verkoop van een zeker stuk veen onder Terwispel. In 1614 wordt zekere zate te Terwispel, Sybrant Sybes zate genoemt, te Terwispel verkocht aan Hendrick Jans, een jaar later kopen Sybrant en Saak een huis en getimmerte, met wat daaraan aard en nagelvast is, met gebruik van de plaats, staande en gelegen binnen Lippenhuizen in de Westburen.
Wanneer in 1617 vader Eebele Alles de helft van maadland in de Langemuwe koopt (zie bij de generatie hiervoor), kopen Sybrant en Saak de andere helft.
In 1630 is Sybren Sybes voormond over Roelof Jellerts weeskinderen bij Auck Sybrensdr.

In 1638 blijkt, dat Sijbren nog een boerderij in Terwispel bezat. Hij is inmiddels overleden en zijn weduwe en verdere erven verkopen deze voor 2188 Ph.gld. aan Boele Broers. Dat gebeurt onder de voorwaarde dat Saeck 'de uitkamer tot haar lijfstond mag bewonen en gebruiken'.
Op 21 februari 1639 verkoopt Saeck Eebles, weduwe Sijbren Sijbes, de helft van 5 mad in de Langemuwe aan haar broers Alle en Otte, voor 460 Ph.gld.

Coehoorn vermeldt een zoon Eble Sybrens, die, afkomstig van Ureterp, in 1650 trouwt met Soeck Gerbens. De naam is inderdaad verdacht, maar tijd en plaats stemmen niet echt overeen. Verder bewijs ontbreekt vooralsnog.

II.2
ALLE EEBELES, boer te Lippenhuizen

geb. rond 1585 - ov. voor augustus 1655 te Lippenhuizen
trouwt rond 1610 Sjouck Tierdts
geb. rond 1590 - overl. voor 1615
dv Tjeerd Feitses?
trouwt voor mei 1615 Hendrikje Geerts
geb. rond 1590 - ov. na november 1665

Uit het eerste huwelijk: 1. Hylke Alles (v. 1614 - na mei 1666) x Aat Fookes
Uit het tweede huwelijk: 2. Eebele Alles (r.1616 - ov. 1657/1660) x Auk Minderts 3. Eduw Alles (r.1618 - ov. 1670/1674) 4. Sjoerd Alles (r.1620 - v.1674) 5. Wobbe Alles (r.1622 - na juli 1666) x Aaltje Jochums 6. Jan Alles (r.1624 - 1666/1670) x Wypk Jans

De naam van Alle's eerste vrouw treffen we aan wanneer hij 'als vader van Hijlcke, zijn zoon bij Siouck Tierdts dr in echte verwekt' in 1631 een ruilkoop aangaat. Uit enkele van onderstaande transacties valt verder op te maken dat Sjouck Tjeerds een zuster Jell had, gehuwd met Eelck Broers.
Alle Eebeles wordt in 1640 genoemd als eigenaar van zathe Lippenhuizen 11. Gebruiker van deze boerderij is Rintse Oedses, zelf gebruikt Alle Lippenhuizen 39. In 1698 is zijn kleinzoon Alle Jans nog eigenaar van Lippenhuizen 11.

Rectificatie: De in het Familieboek Van der Sluis gedane suggestie, dat de naam Alle via Alle Eebeles weer in de familie terug is gekomen is onjuist. De (daar al met een vraagteken aangegeven) vermelding van Oeds Alles blijkt niet te kloppen. Ook van gemeenschappelijk bezit van Oeds en Hylke Alles is geen sprake.

Transacties van Alle Eebeles:
OPS 106 42,43 (4-5-1615): Alle Ebeles en Hendrick, echtelieden, kopen maden in de Korterijp, van Wyts Willems voor 40 Phgld en van Ebele Broers voor 7 Phgld. en twee loopen haver.
OPS 106 339 (28-3-1622): Alle Eebles verkoopt twee mad maden in de Langerijp aan Jencke Doijes en Siouck, voor 97 Phgld.
OPS 107 86,101 (26-2-1624): Alle Eebles en Hendrick Geerts dr. e.l. te Lippenhuize kopen 4 mad maden min een verndel; mandelig met vijf verndels; ongedeeld met Hylcke, Alle Eebleszn, van Eelck Broers en Jel Tieerds, voor 355 Phgld, waarin begrepen vier ossen van 180Phgld.
OPS 107 87 (26-2-1624): Alle Ebles en Hendrick Geerts kopen van dezelfden de Olde Hoff onder de clockslagh van Terwispel, met een sloot omgeven, voor 78 Phgld.
OPS 107 157 (18-11-1624): Alle Eebles en Hendrick Geerts dr. te Lippenhuizen 5 mad marschen en 2 ½ mad maden ofte voorland gelegen onder Terwispel, van Jel Tjeerds en Eelck Broers, voor 1075 Phgld.
OPS 107 217,218 wandelkoop (10-3-1625) Alle Eebles ende Hendrik Geerts dr. 1 m maden in de Teynwolden; onder Terwispel in der Vijr(?)t ; mandelig met Tialle Wobbes erven; van de Marschsloot ten noorden in het Koningsdiep. In wandelkoop van Alle Siurdts en Saep Tiertsdr. e.l. voor 4 m. marschen en 1 ½ mad voorkampen in Eelcke Broers zate; te Terwispel; zodat de kopers Alle en Saep nog 850 Phs gld zullen toegeven.
OPS 107 235 (mei 1625): Alle Ebles en Hendrick e.l. BBC 6 mad marschen, onder Terwispel, van Alle Siurts en Saep e.l. voor 900 Phs gld. en een geschenk van 2 lopen rogge. Hottie Tieerdts als volle broeder van de verkoperse, verzoekt de niaarkoop.
OPS 107 435 (19-4-1627): Alle Eebles en Hendrick Geerts dr. e.l. te Lippenhuizen; een zate land te Langezwaag; ten oosten Gijel Douwes; Douwe Gosses ten westen; van de verkochte venen tot de Leidijk; en ten noorden aan de oude Ee; van Hendrijck Jans en Siouck Tiebbe dr. e.l voor 2820 Phgld.
OPS 107 507 (3-4-1628) Decretale verkoping: Alle Eebles en Douwe Broers als voorm. over wln Eelck Broers weeskinderen bij Jell (.........) dr. en Jell voor de andere helft gedenken te verkopen: een zate met huis schuur etc te Terwispel; ten oosten Otte Molles; ten Westen Lijkele Molles; te verkopen bij Mijntie Jelkes herbergier aldaar.
OPS 107 516 (3-4-1628) Wytse Molles en Eepck Siurts dr. e.l.; Zate Land in Langezwaag; ten oosten Geel Douwes; ten westen Douwe Gosses; van de verkochte venen in de Ee; en de helft van de venen tot in de Veenscheiding; van Alle Eebles en Hendrick Geerts dr. e.l.; voor 2925 Phs gld. waarvan 125 reeds betaald; van Hendrik Jans in koop verkregen. (De een jaar eerder gekochte zate wordt weer doorverkocht)
OPS 108 324 (1631): Alle Eebles en Hendrickien Geerts dr e.l., 3 mad maden in de Langerijp, van Gerrijt Jelderts
OPS 108 395 (1631): Wandelkoop met Walter Wbles en Em Siurdsdr: 4 mad maden in de Walden in ruil voor 5 verndel mad maden, als vader van Hijlcke, zijn zoon bij Siouck Tierdts dr in echte verwekt.
OPS 109 94 (10-4-1634): Alle Eebles en Hendrickien Geerts dr. e.l.; doen oproepen 6 scheer grasinge als hij van Mintie Eckes c/s in koop heeft bekomen, te Lippenhuizen in verkopers zate, mandelig met 3 scheer van Hetke, voor 304 g.gld.
OPS 109 387, 388 wandelkoop (24-5-1638): Alle Eebles en Hendrickien Geerts dr. e.l.; te Lippenhuizen kopen 2 mad maden in onder 4 mad van de Rijpe weg, tot het Nieuwe diep, in wandelkoop van Hylcke Alles, tegen 3 mad maden in de Langerijp, strekkende noordwaarts aan zekere dwarssloot, ten o en ten w. Harmen Pieters, c.s.; met een reytpolle op de diepswall gelegen, des dan Hylcke Alle zijn zoon nog voor additie zal genieten 100 g.gls; volgens wandelbrief daaraf.
OPS 109 438 (21-2-1639) Alle Eebles en Hendrijck Geerts dr. e.l ; Otte Eebles en Aeth Aetes dr. e.l ; en samen kopers van de helft van 5 mad, in de Langemuwe, van zekere pondemate noordwaarts aan het Koningsdiep, met nog een pm in de Langemuwe, ten z. en ten n. Alle Syurts, gekocht van Saeck Eebles wed van Sijbren Sijbes, voor 460 Phs gld.
OPS 110 149 (16-12-1641): Saeke Teyens en Antie van Andringa BB&C op 6 haad of scheren grasinge in de zate bij Pier Jans van Mintie Eckis c.s. en bij de procalmant van dezen bekokomen, mandelig met drie scheer Aelcke Roeloffs toebehorende; gekocht van Alle Eeblis en Hendrickien Geerts dr e.l; voor 39 g.gld.
OPS 111 42 (20-2-1645): Harmen Eysses en Aell Geerts dr e.l.; BB&C op 1/6 part van een zate lands met gelijk deel opstallen etc. mandelig met de pachter en proclamant, van de veenscheidig in het Koningsdiep, ten oosten Uuble Eedis, ten westen Eusse Haeres, gekocht van Alle Eebles en Hendrijckien Geerts e.l.; voor 535 Phs gld.
OPS 111 82 (19-5-1645): Ruirdt Annis en Engbert Jeyps en hun resp e.h's kopen een perceel van met de grond te Lippenhuizen op de uitgang van Alle Eeblis gebruikende zate, gekocht van de Heere Kinnema en Coll. Oenema c.s het morgen voor 750 c.gld.
OPS 112 13a (25-10-1649): Alle Eebles en Hendrickjen Geerts dr e.l.; te Lippenhuizen BB&C op 3 mad maden in de Langerijp, ten noorden aan het Diep, ten zuiden aan een Dwarssloot; Harmen Pieters ten oosten en westen ten naasten. Met de reidpolle daartoe behorende op de diepswal, (14) bezwaard met vrije menning over Feycke Douwes, tot op de Rijpe weg, gekocht van Hylcke Alles en Aet Foocke dr e,l voor 300 Phs gld.
OPS 112 141a (16-5-1650): Alle Eebles BB&C p zeker 6 scheer grasinge te Lippenhuizen; met nog 6 scheer de procl toebehorende; van de bouwkampen tot aan het Koningsdiep Beert Jenckes ten oosten, Beern Cornelis ten westen, gekocht van Alle Reytses het scheer voor 31 g.gld en 14 strs; op mei contant te betalen.
OPS 112 184 (12-12-1650): Alle Eebles en Hendrickjen Geerts BB&C op 2 mad maden in de Langerijp; van de dwarssloot tot aan de Loete, Wijts Folkerts c.s ten oosten; Saecke Reyns ten westen; met vrije reed op de Rijpe Weg. Gekocht van Thonis Reytses en Wijts Jans dr voor 225 g.gld
OPS 113 17 (26-5-1653) Alle Eebles en Hendrickjen Geerts e.l te Leppenhuisen, BB&C op 10 mad maden in de Langerijp, van de Rijperweg tot aan de Hemsloot, Rienck Rienck ten Oosten, en de wed en erfg van Wobbe Sioerds ten westen, gekocht van Antie Eble dr wed van Sijger Wijbes en Siouck, Frouck, Aet en Reynsch Eble dr gesterkt met Aysse Wybes, Harmen Willems, Anne Clases en Geert Doyes hun resp. mannen, tesamen voor 550 daelders, daarinne gelevert een peert voor 100 daelders.
OPS 113 201 (13-4-1654): Wytse Hanses in de Corteswagen BB&c op op huizinge schuur en gronden aldaar; Anne Sioerds ten oosten, Ludts Auckes ten westen, de Heren Acker* ten zuiden, de verkoper met de Wispeler patroon ten noorden, van Sioerd Rebbes cum uxore; voor 2004 c.gld. Er wordt protest ingediend: wegens hypt. Alle Ebles
OPS 113 452 (3-8-1655): Hendrickien Geerts BB&C op een huis en plaats in de Langeswagen, strekkende van voren tot achter in de Wijk; met 3 c.gld aan Hylcke Feitses en bij veralienatie eveneens een steepacht te betalen; gekocht van Uble Eebles, voor 67 c.gld.
OPS 116 510 (9-11-1665): Girbe Pieters en Sioerdtie Hylles e.l. in de Wijngaarden, BB&C op een huizinge met de plaatse door koper bewoond, Met 3 c.gld eeuwige jaarlijkse grondpacht, gekocht van Uble Ubles te Sappemeer, als schriftelijke volmacht hebbende van Hendrickien Geerts, voor 60 g.gld en een rijksdaalder tot geschenk.

II.3
HEDMAN EEBELES, boer te Lippenhuizen

geb. rond 1595 - ov. na 1667 te Lippenhuizen
tr. Geeske Annes rond 1618
van Wijnjeterp
dv. Anne Eises en Wimke

1. Wimke Hedmans (r.1625) x Roelof Gosses 2. Auk Hedmans (r.1627 - v.1660) x Uble Alles 3. Jets Hedmans (r.1628) x Sjoerd Ottes

In 1622 protesteren Hedman en Geeske tegen de verkoop van een halve zate te Wijnjeterp door haar ouders. In 1647 is Hedman voogd over Swaentien en Albert Eijsses.
Hedman Eebeles is ook als voogd werd aangesteld over de beide jongste kinderen van zijn broer Otte. Bij de afrekening in 1667 is hij blijkbaar ziek, in zijn plaats komen Wimke Hedmans en Roelof Gosses.
Uit het feit, dat Auk en Jets voor het gerecht zijn getrouwd, mogen we opmaken dat zij doopsgezind waren. Het in de Doopsgezinde Kerk gesloten huwelijk werd door de burgerlijke autoriteiten niet erkend.

Transacties van Hedman Eebeles:
OPS 108 73 (18-1-1629): Myntie Cornelis en Tiets Fedde dr kopen een deel van 9 mad maden in de Rijpperwouden van Hedman Ebles en Gees Annedr. e.l.
OPS 108 167 (1630): Aeble Annes en Auck Wolter dr e.l. en Gosse Sierts en Mette Anne dr.e.l. en Hedman Eebles en Gees Anne dr. 1/2 mad marschen (deels) te Wijnjeterp van Anne Eysses; en dezelfden landen gronden en die Eysse Annes van zijn moeder zijn aanbeerfd van de crediteuren van Eysse Annes
OPS 110 21 (30-4-1640): Hedman Eebles en Gees Anne dr e.l. te Lippenhuizen BB&C op 4 mad maden in de Kortefenne ten oosten Binne Sijerts ten westen Egbert Stevens en Arent Arps; ten zuiden de boerfenne, ten nnoorden het Koningsdiept, gekocht van Rijurt Gijelts, Jelle en Gijelt Rijurts, voor 7 parten en en Meynts Joucke dr bij consent van Homme Rijurts haar man, voor het achtste part, voor 740 Phs gld; met 2 rijksd. geschenk, waarin 20 loopen rogge, voor 100 phs gld.
OPS 110 158 (15-1-1646): Hedman en Joucke Eeblis BB&C op een stuk veen zonder grond, te Lippenhuizen, op verkopers uitg. zate; van Aeth Sioert Boelens wed; de vierkante roede voor 43 strs.
OPS 111 512 (18-1-1649): Eble Annes en Auck Wolters dr e.l.; BB&C op 1/5e part van ¼ van een zate land, c.a.; te Wijnjeterp, bij Sytte Syttes bewoond,.Met 1/5e van 5 mad merschen, op het eind van de zate, en 3 m.maden op Westerbure fenne, Gekocht van Hedman Eebles en Gees Anne dr e.l., het geheel voor 200 g.gld.
OPS 113 574 (6-3-1656): Hedman Eeblis cum libris, BB&C op 2 mad maden mandelig met Joucke Wibes, c.s in de Bregwarren; ten westen het Muediept ? Ten noorden Tiebble Wytses, ten zuiden Gialt Gielts, ten oosten de Mueweg; in kope van Aette Wibes, en Fed Sijtse dr e.l voor voor 206 Phs gld. Met 2 rijksdaalders tot geschenk;
OPS 115 487 (16-1-1662): Hedman Ebles te Lippenhuizen BB&C op 2 mad maden in de Breggewarren, mandelig met koper c.s; gekocht van Jouco Wijbes en Goijts Engberts voor 307 g.gld vrij en gereed geld.
OPS 116 577 (10-5-1666): Hedman Eebels te Lippenhuizen BB&C op een gehele fenne lands in Terwispele in wln Otte Molles zate, van de Hooge Dijk tot aan de Marschsloot; Hidtser Foockes ten oosten, en Fedde Tietses ten westen, van Hylck Alles en Aate Foockes e.l voor 800 c.gld de kosten half en half;

II.?
JOUCKE EEBELES, boer te Terwispel

geb. rond 1590 - overl. na februari 1655
trouwt rond 1625 Bets Jeens
overl. voor 1643
d.v. Jeen Minties en Trijn Wbledr
trouwt voor 1647 Griet Sijbrens
trouwt voor 1648 Uulck Sioerds

Niet geheel duidelijk is de persoon Joucke Eebeles. In 1646 koopt hij samen met Hedman een stuk veen te Lippenhuizen, maar verder wordt hij nog nergens aangetroffen in connectie met andere familieleden. Mogelijk dus toch ook een zoon van Eebele Alles.
Hij is driemaal gehuwd geweest, zoals blijkt uit onderstaande akten.

Transacties van Joucke Eebeles: OPS 108 245 (1630): Jeen Minties en Trijn Wble dr kopen goederen van Ints Cornelisdr haar moeder aanbeerfd, een deel van huis te Terwispel op de zate die Barberke van Haarsma toebehoort. Van: Bets Jeens met qsent v. Joucke Ebles haar man
OPS 110 391 (24-8-1643): Tijetse Feddes en Lykle Molles men hun e.h.s'; BB&C op 4 mad maden Ter Wispelle, te Westerbruglaan, in een begraven kamp, ten oosten Jan Hidserts, ten westen Meyert Haarsma, van uit het zuiden vanaf Laurens Molles maden noordwaarts in de Wispell, gekocht van Jelle en Mintse Jeens zonen, en Joucke Eeblis als vader en voorst. van zijn kn. bij Bets Jeens, en Thonis Douwes, Tyerck Wybes; Eelck Jeens voor haar zelven en Aucke Folckerts en Jelle Jeens vs.; als voormonden over wln Cornelis Jeens c/ux nagel. kinderen, elke voor 1/7e part als erfg. van Tyeert Jeens.
OPS 110 158 (15-1-1646): Hedman en Joucke Eeblis BB&C op een stuk veen zonder grond, te Lippenhuizen, op verkopers uitg. zate; van Aeth Sioert Boelens wed; de vierkante roede voor 43 strs.
OPS 111 388 (1647): Claes Ariens c/ux BB&C op een stuk veen zonder de grond in Terwispel, op de uitgang van Wobbe Reyties, sate, ten noorden de Ee, Sake Teyens ten oosten, Joucke Eblis en Griet Sijbrens ten zuiden en westen;
OPS 111 489 (5-10-1648): Protest van Ulck Sioerdts wed??? van Joucke Eblis, vanwege een ten achter wezen
OPS 113 363 (22-2-1655): Joucke Eebles en Uulck Sierks dr e.l en Douwe Theunis BB&C op een stuk veen in Terwispel zonder de grond; op wln. Sybbren Sijbbrens uitgang de wijk ten oosten, Ruiert Giels ten westen, Douwe Jetses perceel ten noorden; bezwaard met hond en grondgeld; gekocht van Reytse Jans en Aecht Jans dr e.l.; in de Corteswagen, iedere roede voor 49 stuivers.