Tweede generatie
Otte Eebeles (1590 - 1655)


II.4
OTTE EEBELES, boer te Lippenhuizen

geb. rond 1600 - ov. na april 1653 en voor mei 1657 te Lippenhuizen
tr. Feick Jenckes 17-8-1626 gerecht Opsterland
geb. rond 1600 - ov. 1630/1632
dv Jencke Doeijes en Sjouck Fritsens
tr. Aat Ates 21-2-1632 Opsterland
geb. rond 1600 - ov. na december 1660
Aat hertrouwt op 1 april 1658 Tierck Bonnes

uit het eerste huwelijk:
1. Eebele geb. rond 1627
uit het tweede huwelijk:
2. Feik geb. rond 1632
3. Jets geb. rond 1635
4. Ate geb. rond 1635
5. Hans, geb. rond 1640 - ov. na nov. 1667
6. Saak geb. rond 1648

Van één aankoop van Otte Eebeles zullen zijn nakomelingen nog lang profijt hebben: in 1630 koopt hij van zijn schoonvader de helft van boerderij Lippenhuizen 21. Deze zathe zal generaties lang in bezit van de familie blijven. De andere helft wordt door zijn oudste zoon geërfd en zo staan in het eerste stemcohier van 1640 als eigenaren vermeld Otte Eebeles en zijn voorkint, d.w.z. het kind uit zijn eerste huwelijk. Op 17 juni 1652 verkoopt Otte de helft van de zate (doch exempt 50 van de beste bomen) aan zijn zoon Eebele voor 1900 Ph.gld.
In 1650 is hij Hervormd kerkvoogd van Lippenhuizen. Van drie van zijn kinderen, nl. Eebele, Ate en Saak is evenwel bekend dat zij niet tot de Hervormde Kerk behoorden, maar tot de Doopsgezinde Kerk.
In mei 1657 is sprake van Otte Eebeles weduwe als naastleger wanneer Eebele Ottes een aankoop doet. Toen Otte Eebeles overleed waren de twee jongste kinderen Saak en Hans nog minderjarig, Hedman Eebeles en Sytse Hilles worden dan voogd. Ate Ottes wordt in 1666 voogd over de kinderen van Feik, Eebele Ottes wordt dat in 1667 over de kinderen van Jets. Feik en Jets woonden te Lippenhuizen, Saak te Opeinde.

Transacties van Otte Eebeles:
OPS 105 89 (5-12-1610): Jelke Douwes en Jell e.l.; doen oproepen de vierdepart van 6 mat maden in Winie Ackers; mandelig met Gelt Douwes en Feyttie Ottes; Ten oosten Foecke Jurriens, ten westen Otte Eebles c.s.; van de Wienieweg in het Coningsdiep, gekocht van Antie, Jan Retties wed.; voor 40 Phs gld.
OPS 107 356 (22-6-1628): Otte Eebeles en Feik Jentjes kopen vier mad maden in de Langerijp onder Terwispel, gekocht van Siurdt Oedses, voor 215 Phs gld.
OPS 108 94 (29-4-1630): Otte Eebeles en Feik Jentjes kopen seeckere halve saete lants gelegen te Leppenhuysen met halve huysinge schuire geboompte en plantagie daarop staende, hebbende de geheele saete ten oosten Rienk Rienx en ten westen Syttse Binnes, streckende van de veensceydinge int coningsdiept van Jentje Doeijes en Sjouk Fritses voor 700 Ph.gld.
OPS 108 397 (15-3-1632): Otte Eebeles en Aat Ates kopen twee mad maden in de Mouwe van Fooke Tiebbes en Hylk Jans voor 675 Goudgld.
OPS 109 438 (21-2-1639): Alle Eebles en Hendrijck Geerts dr. e.l ; Otte Eebles en Aeth Aetes dr. e.l ; en samen kopers van de helft van 5 mad, in de Langemuwe, van zekere pondemate noordwaarts aan het Koningsdiep, met nog een pm in de Langemuwe, ten z. en ten n. Alle Syurts, gekocht van Saeck Eebles wed van Sijbren Sijbes, voor 460 Phs gld.
OPS 110 150 (16-12-1641) Eeble Sytses en Foock Syoerds dr e.l. BB&C op zodanige gronden veenen, huizinge, geboomte en plantagie in Leppenhuizen; en bij Eeble Sytses bewoond, ten oosten Buwe Sierts; ten westen Mintse Sierts; ten zuiden de veenscheiding, ten noorden het Koningsdiep; gekocht van Aeth Aete der bij consent van Otte Eeblis haar echte man en Hille Hilles als vader en voorstander van Sytse Hilles, Siert Hilles en Bauck Hille dr zijn kinderen; voor de somma van 250 Phs gld
OPS 110 485 (25-4-1644): Otte Eebeles en Aat Ates kopen een huizinge aan de noordkant van de Heerenweg te Lippenhuizen van Rein Cornelis c.s. voor 47 Car.gld.
OPS 111 280 (18-2-1647): Sytse Eeblis en Syds Mintie dr e.l.; BB&C op omtrint 1 mad maden hooiland; gelegen op de Beetster Smalle Warren mandelig met 5 mad de koper toebehorende; Jan Jansen erven ten Oosten, de kopers ten westen; ten zuiden in de Mouwe weg, ten noorden Jeen Wallis; gekocht van Otte Eeblis vooor 100 g.gld en een rijksdaalder als geschenk;
OPS 111 519 (17-6-1652): Eeble Ottes c/ux BB&C op de helft van een zate land met gelijk deel van opstallen en annexen; doch exempt 50 van de beste bomen; gelegen te Lippenhuizen, bij de kopers bewoond die de andere helft al bezitten, Rienk Rienks ten oosten, Lyuwe Sytses ten westen, van het Koningsdiep tot aan de veenscheidinge, gekocht van Otte Eebles voor 1900 Phs gld
OPS 113 32, 244 (21-4-1653): Otte Eebles en Aet Aete dr te Lippenhuizen; BB&C op 5 verndel mad maden, in de Langerijp, in 5 mad de kopers toebehorende, tussen de Rijpe Weg en het Olddiept; Eynte Pytters ten oosten, en Jeen Gerbrens ten westen, met wegs en dieps lasten, gekocht van Foock Sybrens dr e.h van Jan Wyltsingh voor 100 c.gld en een half lopen boekweit tot geschenk.
OPS 114 190 (14-5-1657): Eebele Ottes en Liepck Foocke dr e.l.; BB&C op een perceel and in de Langemuwe, ten oosten en westen Otte Eebeles weduwe, alsmede ten noorden; ten zuiden de weg, gekocht van Oedts Aelles c/u; voor 38 g.gld;
M 10-538 (18-11-1667): Afrekening van Hedman Eebels, vertegenwoordigd door Roelof Gosses en Wimke Hedmans, en Sytse Hilles als voogden over Saak en Hans Ottes.


Reeckeninge, bewijs & reliqua
gedaan bij Roeloff Gosses & Wempcke Hedmans ...

Ontvangsten (samengevat):
maadhuur Alle Intses 4.15 .0
huishuur Tjerk Bonnes 33.15. 0
maadhuur Douwe Douwes 76. 7.12
interest Douwe Douwes 160. 2. 0
interest Frits Jentjes 55. 0. 0
interest Aat Ates 4. 0. 0
maadhuur Walle Hommes 2. 0. 0
maadhuur Willem Arents 68. 2. 0
maadhuur Sytse Hilles 20. 0. 0
maadhuur Frouk Willems 20. 0. 0
Totaal 644.1.12

Als uitgaven worden vrijwel uitsluitend kosten voor kleding opgevoerd: stoffen als beltsaai, kroonsaai, laken, bombasijn, plets en coleurd en rood laken tot een pak kleren en hembtrock, verder hemden, schoenen, schorteldoeken en naailoon. Kostgeld wordt in 1660 betaald aan Aat Ates, in 1661 aan Douwe Douwes en Alle Intses. In latere jaren zullen Saak en Hans zelf de kost verdiend hebben.
Totaal wordt voor Saak uitgegeven 205.11.0 en voor Hans 162.13.0. Na afbetaling van een schuld van 250.0.0 die hun vader had bij Sytse Hilles, blijft een positief saldo van 25.17.12.