Tiende generatie
Wytze Alles van der Sluis (1835 - 1920)


4.1.5.1
WYTZE ALLES, veenbaas te Appelscha

2-8-1835 Appelscha - 29-11-1920 Appelscha
x Joukje Jans Houwink, Opsterland 6-7-1860
15-4-1837 Gorredijk - 29-12-1924 Leiden
dv Jan Harmens Houwink en Korneliske Jacobus' Faber

1. Akke 23-9-1861 - 12-5-1862 Appelscha
2. Akke 20-7-1863 Appelscha
3. Alle 3-1-1865 Appelscha
4. Jan 6-5-1867 Appelscha
5. Kornelia 6-5-1867 Appelscha
6. Hermanna 9-1-1869 Appelscha
7. Auke 31-10-1870 Appelscha
8. Klazina 27-1-1873 Appelscha
9. Aafje 22-12-1874 - 12-5-1876 Appelscha
10. Aafje 29-5-1877 - 30-9-1882 Appelscha


Het hiernavolgende stuk werd overgenomen uit 'Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen' van dr. T.H.Oosterwijk.

In 1856 werd Makkinga de hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf. In het jaar 1884 wordt in de gemeenteraad een voorstel behandeld om de zetel van het bestuur zo spoedig en zo goedkoop mogelijk te verplaatsen naar Oosterwolde. Daarbij wordt een motie van het gemeenteraadslid Wytze Alles vonder Sluis aangenomen waarin wordt gesteld dat Oosterwolde het meest centrale punt van de gemeente is. De financiële positie laat verplaatsing van het gemeentehuis echter niet toe. Enkele weken later wordt opnieuw een voorstel tot verplaatsing behandeld. Bestek en tekening worden overlegd en meegedeeld wordt dat de verplaatsing zal geschieden zonder bezwaar voor de gemeentekas. Bovendien zal grond voor de wederopbouw in Oosterwolde worden geschonken terwijl de kosten van overbrenging door solide personen zullen worden gewaarborgd.
Het voorstel wordt goedgekeurd, ondanks protesten van de kant van de bevolking van verschillende dorpen. Er wordt voorts besloten tot aanvaarding van:
- Een schenking van grond door Suardus Posthuma Ezn en Aafje M. Koopmans van een perceel grond;
- Een verklaring van Suardus Posthuma Ezn waarbij hij uit eigen hoofde en als borg voor anderen het geld aanbiedt dat bij aanbesteding nodig zal blijken te zijn voor de verplaatsing;
- Een verklaring van J.A.van Weperen e.a. dat het vervoer van de bouwstoffen en inboedel van het gemeentehuis zonder kosten van de gemeente kan geschieden.

Dat leek er dus op. Echter, toen dit voorstel met 7 tegen 6 stemmen was aangenomen behoorde tot de voorstemmers de schenker, Suardus Posthuma. Hij mocht op grond van de bepalingen van de gemeente niet stemmen. Gedeputeerde Staten deelden dan ook mee dat zij het besluit ter vernietiging hadden voorgedragen. Maar Posthuma vond er wat op. Hij schonk de grond aan J.R.Prakken, deze zou het dan aan de gemeente aanbieden. De schenking van de geldsom trok hij in en er kwam een soortgelijke schenking aan de gemeente voor in de plaats van A.Vondeling en J.H. Reinders te Appelscha. Voor Van Weperen deed H.A.Zwart te Oosterwolde een aanbieding. Desalniettemin werden de raadslieden die geld of grond hadden aangeboden op 25 juni 1885 van hun lidmaatschap vervallen verklaard. Dit waren de heren S.Posthuma Ezn, Wytze Alles van der Sluis en J.F. van den Bosch.
Een politiek schandaal van meer dan honderd jaar geleden.....

De onderstaande foto is genomen tijdens het vijftigjarig huwelijksfeest van Wytze Alles van der Sluis en Joukje Houwink, op 6 juli 1910 te Appelscha.


zittend in het gras: Joukje Jans, Wytze A. Jans, Henderika Alles

zittend: Ruurd Alles, Albertje de Wilde, Auke Alles, Akke W. Lechner, Feikje Alles, Zwaantina Akkerman, Wytze Alles, Jacobje Velde, Joukje Houwink, Klazina W. de Weerd, Jacoba Reitsma, Albert Jan Somer, Hermanna Wytzes, Jan Alles

staand: Bernard Somer, Pieter Muyzert, Kornelia W. Muyzert, Christiaan Lechner, Alle Somer, Johannes Lechner, Alle Jans, Alle Wytzes, Willem Alle Somer, Pier Alles, Gerard de Weerd, Jacobje Jans, Maria J. Lechner, Trui Somer, Joukje Lechner, Tjitske J. A. Somer, Theda K. Jans, Jan Wytzes