Tiende generatie
Kinderen Pier Jans van der Sluis (1817 - 1877)


In de zomer van 1887 (op de verjaardag van beppe Hermina van der Sluis-Posthuma?) werd voor het landhuis te Hemrik aan de vaart een foto gemaakt van alle op dat moment levende nakomelingen van Pier Jans van der Sluis:Van links naar rechts (van de vier bedienden zijn de namen niet bekend):
Aukje Jans vdS (1879), Pier Ebbinge (1872), Wytze A. Jans vdS (1886), Engbert Piers vdS (1857), Alle S. Jans vdS (1883), Johan W.E. Ebbinge (1870), Herman Ebbinge (1874), Hermina S. vdS (1872), Jan Buisman Ebbinge (1843), Lambertus Ebbinge (1886), Suardus Ebbinge (1875), Jan Piers vdS (1851), Janke vdS-vdS (1852), Hermina vdS-P (1820), Pier Jans vdS (1877), Theda Ebbinge-vdS (1849), Klasina Froukje vdS-vdS (1848), Geeske H. Jans vdS (1880) en Suardus Piers vdS (1843)

4.3.3.1
GEESKE PIERS

17-10-1843 Hemrik - 9-2-1880 Kortezwaag
x Jan Buisman Ebbinge, arts, Opsterland 3-12-1869
31-5-1843 Oldelamer - 25-1-1907 Kortezwaag
zv Johan Wilhelm Everhard Ebbinge en Lamberdina Wilhelmina ten Wolde

Uit dit huwelijk: 1. Johan Wilhelm Everhard (1870-1948) x Maria van Groos 2. Pier (1872-1936) x Catharina Maria Blijdenstein 3. Herman (1874-1900) 4. Suardus (1875-1950) x Cornelia Ankersmit

Jan Buisman Ebbinge vestigde zich als arts in het kleine Kortezwaag, omdat om concurrentieredenen vestiging in Gorredijk niet werd toegestaan. Hij hertrouwde met zijn schoonzuster Tjitske Piers.


Geeske Piers van der Sluis en Jan Buisman Ebbinge

4.3.3.2
SUARDUS PIERS, koopman te Hemrik

27-6-1846 Hemrik - 27-7-1892 Hemrik
x Janke Jans van der Sluis, Opsterland 28-7-1871
22-7-1848 Wijnjeterp - 3-11-1914 Groningen
dv Jan Wytzes vdS en Doetje Jacobs Velde

1. Hermina 26-6-1872 Hemrik - 15-10-1895 Hemrik

Van Suardus Piers doen ontelbare verhalen de ronde. Een ding komt hieruit duidelijk naar voren: een groot deel van het familiekapitaal werd door hem in drank omgezet. Samen met de vroege dood van dochter Hermina, die aan tbc leed, heeft dit zijn vrouw een zwaar leven bezorgd. Janke weigerde dan ook om bij Suardus in de grafkelder te worden bijgezet, en ligt samen met haar dochter niet op de Van der Sluis-begraafplaats begraven, maar op het dorpskerkhof daarnaast.
Een greep uit de verhalen die ons ter ore kwamen:

Een koopman met 'diggelguod' (aardewerk) en Suardus ontmoetten elkaar in een herberg in Drachten. Suardus vond het leuk om midden in de breekbare waar van de man te springen, zodat alles kapot was. Hij zei: 'Wat moet dit spul kosten?'. De koopman noemde een bedrag en Suardus betaalde hem prompt.
De 'blaaspoepen' (Beierse muzikanten) zouden op uitnodiging van de Van der Sluizen komen spelen op het Hemriker feest. Suardus ging met de wagen naar het station van Heerenveen, echter niet om hen af te halen zoals was afgesproken, maar hij stuurde hen terug met veel meer geld dan zij in Hemrik zouden hebben verdiend.
Met paard en wagen op weg van Gorredijk naar Hemrik haalde Suardus de dominee van Lippenhuizen in. Suardus vroeg of hij mee wilde rijden, de dominee was zo onverstandig om dit te doen. Suardus reed door Lippenhuizen en zette de man pas in Hemrik af.


Hermina en haar verloofde Doeke Steenhuizen

4.3.3.4
TJITSKE PIERS

6-7-1849 Hemrik - 6-9-1893 Kortezwaag
x Jan Buisman Ebbinge, arts, Opsterland 17-7-1885
31-5-1843 Oldelamer - 25-1-1907 Kortezwaag
zv Johan Wilhelm Everhard Ebbinge en Lamberdina Wilhelmina ten Wolde

Uit dit huwelijk: 1. Lambertus Bernard Philip (1886) x Aaltje Jacoba Posthuma 2. Jan Buisman (1889-1953) x Jikke Zuster Posthuma 3. Lamberdina Hermina Theda (1890) x Willem Stephaan Couwenburg


Tjitske (Theda) Piers van der Sluis en Jan Buisman Ebbinge

4.3.3.5
JAN PIERS, koopman te Hemrik

30-3-1851 Hemrik - 14-9-1908 Apeldoorn
x Klasina Froukje van der Sluis, Opsterland 9-7-1876
18-1-1852 Appelscha - 28-3-1892 Hemrik
dv Alle Wytzes vdS en Akke Aukes Wartena
x Aafje Vis, Zaandam 20-4-1893
18-6-1863 Zaandam - 26-3-1895 Hemrik
dv Jan Vis en Neeltje Noom

uit het eerste huwelijk:
1. Pier 13-6-1877 Hemrik
2. Aukje 29-4-1879 Hemrik - 25-1-1888 Hemrik
3. Geeske Hermina 26-8-1880 Hemrik
4. Alle Sytze 20-11-1883 Hemrik
5. Wytze Alles 2-3-1886 Hemrik
6. Engbert Piers 14-9-1888 Hemrik

Evenals zijn vader hield Jan Piers zich bezig met de landbouwexploitatie van de eerder afgegraven hoogveengronden. Ook de paardenfokkerij en de paardenrennen hadden zijn grote belangstelling: kort na de eeuwwisseling neemt zoon Engbert deel aan wedstrijden in Parijs en Berlijn.
Jan Piers was een ondernemend man. Zo richtte hij samen met zijn broer Engbert in 1888 de stoomzuivelfabriek 'De Nijverheid' op, zelf werd hij beheerder. De coöpererende boeren namen voor f 8665,- deze speculatieve fabriek over (uit: Erf en Wereld, J.P.Wiersma). Bij het naderen van de grote landbouwcrisis in de jaren '80 ging hij per zeilschip naar Amerika om aldaar de mogelijkheden te verkennen. Hij keerde enthousiast terug, maar de Hemriker plichten hielden hem verder thuis. In 1908 emigreerden zijn 3 zoons naar de USA, alleen Alle Sytze keerde naar Nederland terug.
Op 20 april 1909 werd boelgoed gehouden van de bezittingen van Jan Piers. Verkocht werden: 32 koeien (gemiddelde prijs f 157,-), 5 hokkelingen (gem. prijs f 87,-), 7 stieren (gem. f 98,-), 6 koekalveren en 18 paarden (gem. f 345,-) Verder: een franse buggy met leren kap, een Utrechtse jachtwagen, drie boerenwagens, een koekenwagen, een Friese krompanelen sjees, twee sulkies, twee arresleden, twee aardkarren, een kettingegge, een stelploeg, een schoffel-ploeg, een ondergrondsploeg, een maaimachine, een hooihark, een hooilep en een hooischudder.


Op de foto vlnr: Alle Sytze, Wytze, Geeske Hermina, Aafje Geziena Posthuma, Albertus Somer (kind), Herman Somer, Jan Piers.


4.3.3.6
ENGBERT PIERS, landeigenaar te Hemrik

30-11-1857 Hemrik - 1-3-1934 Hemrik
x Aafje Geziena Posthuma, Groningen 28-6-1901
1-5-1871 Oosterwolde - 12-2-1917 Hemrik
dv Suardus Engberts Posthuma en Eelkjen Ernstes Dijk
x Saapke Jobs Posthuma, Opsterland 22-2-1921
22-9-1877 Gorredijk - 22-2-1950 Gorredijk
dv Job Engberts Posthuma en Anna Feddes van Dam

uit het eerste huwelijk:
1. Hermina 26-5-1902 Hemrik

Engbert Piers trouwde tweemaal met een dochter van een volle neef Posthuma, de verknoping van de families Van der Sluis en Posthuma wordt hierdoor nog sterker. Onderstaande trouwfoto van Engbert Piers en zijn eerste vrouw biedt dan ook een interessante puzzel:


Staand vlnr: Engbert Suardus' Posthuma, Janke Jans van der Sluis (41.12.1), Alle Thedus Posthuma (x 43133), Aafje Geziena Posthuma, Engbert Piers van der Sluis, Aaltje Suardus' Posthuma, Job Engberts Posthuma (zoon 432), Sjoukje Reitsma x Ernst Suardus' Posthuma
Zittend vlnr: Eelkjen Dijk x Suardus Engberts Posthuma (zoon 432), Hermina Suardus' Posthuma (x 433), Jan Piers van der Sluis (4335)
Zittend voor: Fokje Wobbes van der Sluis (43133), Rensje H. Suardus' Posthuma

Engbert Piers werd niet, zoals de andere Van der Sluizen van zijn tak, aangesproken met 'koopman.', maar met 'mijnheer'. Voordat hij in 1877 de zaken van zijn vader overnam na diens vrij plotselinge dood, zat Engbert Piers op de handelsschool in Osnabrück. Vanaf die tijd voerde hij het beheer over alle boerderijen, landerijen en huizen die zijn tak van de familie bezat. Toen Engbert trouwde met Aafje Posthuma heeft hij aan de Binnenwei in Hemrik de grote 'villa' laten bouwen (nu Het Koetshuis).Vele jaren lang is Engbert Piers de belangrijkste man in het maatschappelijk leven van Hemrik geweest. Hij was mede-oprichter van de korfbalclub WWMD, waaraan hij veel financiële en morele steun heeft gegeven. Hij stond gratis speelterreinen af en liet een ijsbaan aanleggen, met als gevolg dat er een ijsclub werd opgericht. Ook was hij altijd goed voor de nadelige saldi van diverse verenigingen uit Hemrik. De paardenfokkerij had eveneens de belangstelling van Engbert Piers. Hij stichtte daartoe een stoeterij bij zijn villa, waarin hij zo'n 25 stamboekpaarden hield. In een bijgebouw stonden diverse soorten wagens, o.a. een hele grote ouderwetse reiskoets. Zodra er iemand uit het dorp naar het ziekenhuis in Heerenveen gebracht moest worden, bracht de koetsier de pati'ënt er met deze koets heen.