Tiende generatie
Jan Alles van der Sluis (1848 - 1911)


4.1.5.6
JAN ALLES, veenbaas te Nieuweroord

21-7-1848 Appelscha - 15-9-1911 Nieuweroord
x Aaltje Alles van der Sluis, Opsterland 9-7-1876
8-12-1848 Hemrik - 21-9-1906 Nieuweroord
dv Alle Jans van der Sluis en Antje Wobbes Rinsema

1. Aukje Gezina 24-4-1877 Hoogeveen
2. Anna Hermina 24-12-1879 Hoogeveen
3. Alle 14-4-1881 Hoogeveen
4. Theda Klazina 30-3-1883 Hoogeveen


Uit de Hoogeveensche Courant van 20-9-1911:

Vrijdagavond is na een langdurige ziekte overleden de heer J.A.van der Sluis. De heer Van der Sluis was in wijden omtrek bekend door zijn uitgebreide werkzaamheden op het ge-bied van vervening, landbouw en industrie. In den meer beperkten kring heeft den overledene meegewerkt tot den bloei en de vooruitgang, zoowel materieel als intellectueel, als voorzitter of lid van verschillende verenigingen en besturen. Slechts weinig jaren was hij werkzaam als lid van den Raad dezer gemeente, totdat hij wegens ziekte zich verplicht gevoelde voor de periodieke verkiezing in dit jaar voor een herkiezing te bedanken.
In andere betrekkingen, waartoe hij van hoogerhand benoemd was, of die hem door zijne medeleden waren opgedragen, mocht hij vele jaren werkzaam zijn. Van die betrekkingen noemen wij die van Voorzitter der Kamer van Arbeid, van de Ver. 'Noord en Omstreken', van het waterschap Zwinderscheveld NW-deel, bestuurslid van het waterschap Zuideropgaande, van de ver. tot bev. der Bevaarbaarheid, lid van het College van Zetters.
In al die betrekkingen werden de leiding en adviezen van den heer Van der Sluis op hoogen prijs gesteld. Geeft zijn overlijden een leegte in den kring van familie en vrienden, ook zij, die in eenigerlei betrekking den heer J.A.van der Sluis leerden kennen en waardeeren zullen hem niet spoedig vergeten.


Het huis te Nieuweroord


            Op de tennisbaan, rond 1900
            staand vlnr: ?, Aukje Gezina, Aaltje Alles, ?, Jan Alles, Alle Jans
            zittend vlnr: ?, Anna Piers, Anna Hermina, Theda Klazina