Tiende generatie
Kinderen Alle Jans van der Sluis (1813 - 1883)


4.3.1.1
JAN ALLES, veenbaas te Appelscha

6-4-1837 Hemrik - 9-9-1864 Appelscha
x Jacobjen Kornelis' Velde, Opsterland 6-3-1862
5-3-1838 Lippenhuizen - 5-7-1915 Hemrik
dv Kornelis Jacobs Velde en Feikjen Idskes Jongsma

1. Alle 24-12-1862 - 12-1-1863 Appelscha

De oudste zoon van Alle Jans overleed al jong. Zijn weduwe hertrouwde met zijn jongere broer Wobbe Alles. Zijn vader Alle Jans beschreef de dag van de begrafenis:
Des morgens om half acht met de vrouw, Wobbe en Aaltje naar Appelscha gereden. Mintje was gisteravond heengegaan en Tjitske en Pier zouden met Br. P. rijden. Om tien uur te Appelscha gekomen waren Auke en Geeske reeds de vorige avond daargekomen, en Velde en vrouw waren reeds voor ons daargekomen. Jacobje was zeer treurig en konde volstrekt nachts niet slapen. Zij kan zich niet verbeelden dat zij hier op aarde ooit weer genoegen kan hebben. Nadat de familie was gekomen, is het lijk om twaalf uitgedragen en is Anne weggereden. Des avonds om half vijf bijgezet in de grafkelder. Voordat wij het sterfhuis verlieten, heeft Dom. Okken een aanspraak gehouden bij de lijkkist tot de weduw, de ouders en betrekkingen van den overledene.
Nadat wij het lijk een eind weegs hadden nagevolgd, zijn wij in de zaal van F. v.d. Bos gegaan en hebben daar te zamen wat koffij en later thee met een boterham gebruikt. Dom. Okken heeft gebeden en met dankzegging gesloten. Toen de familie was vertrokken, zijn wij met Velde en vrouw en dochter, Geeske, Wobbe en Mintje naar het sterfhuis gegaan en zijn te zamen om acht uur vertrokken, nadat wij wat koffij hadden gedronken en Jacobje zoo veel mogelijk hadden getroost en moed toegesproken en haar de verzekering gegeven, dat zij ons dierbaar was als onze eigen kinderen. Deze dag is voor ons een treurige dag geweest, daar wij de vijfde onzer zonen en wel de oudste, om wien wij veel hebben uitgestaan, grafwaarts moesten brengen. Dit is echter een telkens weerkerende les om ons niet al te veel aan het aardsche te hechten.


4.3.1.2
GEESKE ALLES

9-4-1839 Hemrik - 16-3-1873 Schoonoord
x Auke Alles van der Sluis, Opsterland 17-3-1864, veenbaas te Schoonoord
27-5-1842 Appelscha - 2-3-1921 Apeldoorn
zv Alle Wytzes van der Sluis en Akke Aukes Wartena

Uit dit huwelijk: 1. Antje (1866-1866) 2. Alle (1867-1880) 3. Wijtze (1869-1910), vervener te Schoonoord

4.3.1.3
WOBBE ALLES, koopman te Hemrik

15-6-1841 Hemrik - 3-11-1878 Hemrik
x Jacobjen Kornelis' Velde, Ooststellingwerf 3-4-1867
5-3-1838 Lippenhuizen - 5-7-1915 Hemrik
dv Kornelis Jacobs Velde en Feikjen Idskes Jongsma

1. Alle-Jan 16-10-1867 Appelscha - 8-3-1884 Hemrik
2. Anna 3-9-1869 Hemrik
3. Fokje 13-10-1871 Hemrik
4. Kornelis 20-10-1873 Hemrik
5. Idske 9-1-1876 Hemrik
6. Jan Alle 9-1-1876 - 4-6-1876 Hemrik
7. Geeske 24-8-1877 Hemrik

Uit de dagboeken van Alle Jans, de vader van Wobbe, valt op te maken dat Wobbe de opvolger zou worden in de zaken van zijn vader. Alle Jans deed eigenlijk al zijn transacties, zoals aanbestedingen, koop en verkoop van onroerend goed, in overleg met zijn zoon. Wobbe overleed echter nog tijdens het leven van Alle Jans op 37-jarige leeftijd. Zo was Jacobje Velde toen zij 40 was reeds twee keer weduwe.
De oudste zoon van Wobbe en Jacobje werd eerst aangegeven als Alle, later is dit met toestemming van de rechtbank veranderd in Alle-Jan

4.3.1.4
MINTJE ALLES

3-4-1843 Hemrik - 1-2-1908 Akkrum
x Ruurd Alles van der Sluis, Opsterland 20-4-1871
14-2-1844 Appelscha - 9-5-1923 Akkrum
zv Alle Wytzes van der Sluis en Akke Aukes Wartena

Uit dit huwelijk: 1. Alle Ruardus (1873-1942) x Tjallina Mossel, x Gorizina Bource, bankdirecteur te Leeuwarden 2. Jan Alle (1875-1957) x Clara Schönfeld, arts 3. Wob Thedo (1878-1946) x Wilhelmina Rosbergen, boomkweker te Boskoop

4.3.1.7
AALTJE ALLES

8-12-1848 Hemrik - 21-9-1906 Nieuweroord
x Jan Alles van der Sluis, Opsterland 9-7-1876
21-7-1848 Appelscha - 15-9-1911 Nieuweroord
zv Alle Wytzes van der Sluis en Akke Aukes Wartena

Uit dit huwelijk: 1. Aukje Gezina (1877-1925) x Jan Paul Adriaan Pet, kruidenier 2. Anna Hermina (1879-1951) x Aleidus Gerard Bosman 3. Alle (1881-1963), kantonrechter te Winschoten, x Marie ten Raa, 4. Theda Klazina (1883-1966)


Aaltje Alles en Jan Alles van der Sluis

4.3.1.9
TJITSKE JANKE ALLES

26-7-1852 Hemrik - 17-3-1931 Assen
x Bernardus Jan Somer, bankier, Opsterland 3-5-1884
17-4-1844 Assen - 18-10-1910 Assen
zv Willem Somer en Geertruit Roelofs

Uit dit huwelijk: 1. Willem Alle (1885-1916), bankier 2. Alle Bernard (1886-1963), griffier Hoge Raad, x Carolina Roosenburg

4.3.1.10
PIER ALLES, koopman te Hemrik

25-5-1855 Hemrik - 24-10-1921 Hemrik
x Jacobje Jans van der Sluis, Opsterland 3-6-1880
1-2-1854 Wijnjeterp - 4-1-1946 Hemrik
dv Jan Wytzes van der Sluis en Doetje Jacobs Velde

1. Anna 5-3-1881 Hemrik
2. Doetje 15-8-1883 Hemrik
3. Alle Jans 5-9-1885 Hemrik
4. Jan Piers 16-1-1887 Hemrik

Pier Alles hield zich in het begin nog intensief bezig met de ontginning van hoogveengebieden, maar na de eeuwwisseling begon deze in dit deel van Friesland terug te lopen in omvang. Daarom legde Pier Alles zich meer en meer toe op de landbouw-exploitatie van de ontgonnen gebieden, evenals zijn neven Jan Piers en Engbert Piers. Het maatschappelijk leven in Hemrik werd in die tijd sterk door de familie Van der Sluis beheerst.
Pier Alles en Jan Piers bewoonden de grote ouderlijke boerderijen nabij de sluis in Hemrik. Nog steeds stopt de optocht tijdens het Hemriker dorpsfeest op de zelfde plaatsen als weleer: voor de bedrijven van de familie Van der Sluis, waar men vroeger op kosten van de 'Slúskes', nu op kosten van de commissie, traktaties ontving.


links: Jacobje Jans, Doetje Piers en Pier Alles van der Sluis
rechts: Pier Alles van der Sluis