Eerste generatie
Eebele Alles (1558 - 1625)


I.2
EEBELE ALLES, boer te Lippenhuizen

geb. rond 1558 Terwispel - ov. 1617-1619 Lippenhuizen
tr. (1) Eets Hartmans rond 1580
tr. (2) Auck Foppes rond 1600

Uit het eerste huwelijk:
1. Saak geb. rond 1580
2. Alle geb. rond 1585
?. Joucke geb. rond 1590
3. Hedman geb. rond 1595
Uit het tweede huwelijk:
4. Otte geb. rond 1600

Nieuwe ontdekkingen in 2017 hebben eindelijk een goed licht doen schijnen op de huwelijken van Eebele Alles. In de recesboeken van Opsterland staat op 30 april 1619 vermeld hoe in twee opvolgende uitspraken van de rechtbank de voogdijstelling van de beide jongste kinderen van Eebele wordt geregeld. Alle eer voor deze vondst komt toe aan de Sneuper van het Sneupersarchief.
Eerst wordt Mentie Cornelis, met Sytse Hayes als assistent, benoemd tot curatoren over de weese van Eeble Alles echtlijcken bi Eets Hartmans dochter genaemt Hartman Eebles. Mentie is een aangetrouwde neef, Sijtse een volle neef van de moeder. Hartman/Hedman is in 1619 dus nog geen 25 jaar!Vervolgens worden Alle Aetes en Intie Jelles, een neef van de wees en een zwager van de moeder, tot voormonden van Eeble Alles jongste weese bi Auck Foppedochter echtlijck getoogen genaempt Otte, tenminste, dat zou er kunnen staan. De hoofdletter O kreeg wel vaker een ingewikkelde vorm.Vreemd is wel dat Otte wel een dochter Jets, maar geen dochter Auck heeft.
Hedman doet later zaken met een Joucke Eebles, van wie verder geen spoor is gevonden. Hij wordt dan met een vraagteken opgenomen als mogelijk oudere broer.

Dat de andere genoemde kinderen inderdaad allen kinderen van Eeble Alles zijn, is gebaseerd op een aantal sterke aanwijzingen. Voor de oudste zoon Alle geldt natuurlijk dat de familierelatie op grond van de naam is aangenomen. Verder is er uit 1639 een proclamatie bewaard gebleven, waarin Alle Eebeles en Otte Eebeles samen met hun echtgenotes land kopen van Saak Eebeles. Vrijwel zeker kan worden aangenomen dat het hier een onderlinge familietransactie betreft, temeer daar Otte een dochter Saak heeft. Hedman tenslotte is na de dood van Otte voogd over diens jongste kinderen.

In 1591 worden Eeble Alles en Auck samen met broer Siurdt Alles als schuldenaren genoemd in een afrekening (OPS 60-33). In 1592 koopt Eeble twee jonge ossen, in 1593 een koe en een rier. In 1603 treedt hij met Rienck Rebbes op als 'vruntlike compasseurs en scheidsluiden' bij een scheiding van goederen.


OPS 106-140 (30-10-1617): In deze akte wordt Eebele Alles als koper van onroerend goed vermeld:


Eeble Alles en sijn huisvrouw doen oproepen
de helfte van de oosterse vier mat maden
in de Langemuwe gelegen ten suden streckende
van de opmenninge ten noorden int Coenings(diept)
Wisse Jelles erffgenamen ende pastorij mad van
Leepenhuisen ten westen naestgegront met noch
de helfte van een mad maden in de Cortemuwe
gelegen ten noorden de patroon van Terwispele ten
suden de erffgenamen van Tiebbe Auckes naest
gegront alles met Tiebbe Auckes erffgenamen,
ongescheiden en met wechslasten van wech
en diep sonder meer gecogt van Oege Wigbolts
cum socys voor de soma van 360 phpp gld
't laeste gebot opten 30 8bris ano 1617

Op 30 april 1619 verkopen Eble Alles en Auck echtelieden nog een halve mad maden voor 10 goudguldens aan Foocke Tiebbes c.s..