Zevende generatie
Kinderen Jacobus Wiebes Posthuma (1816 - 1883)


G.1511
WIEBE JACOBUS, boekhouder te Londen

geb. Beetsterzwaag 12 okt. 1850, overl. Londen 1926
trouwt St. Saviour, Londen, december 1878 Mary Ann Deal
geb. Winterton, Norfolk 1843

1. James Wiebe geb. Newington, Surrey,1880
2. Mary Ann geb. Londen december 1881, tr. Lambeth september 1909, Edward John Waters
3. John Samuel geb. Londen 1883, daar overl. 1884
4. William Robert geb. Londen 1883, daar overl. 1884

Broer Folkert beschreef het veelbewogen leven van Wiebe Jacobus:
"Wiebe is met Jhr. Tinco Lycklama à Nijeholt naar Cannes (Zuid-Frankrijk) gegaan als schrijver bij genoemde Jhr. Na eenige tijd scheen dat niet meer te kunnen. Wiebe werd te eigen met andere Heeren en Dames omdat hij een zeer gezellig jongmensch was.
Later een tijdlang boekhouder bij een groote zakenfirma in Eau de Cologne en zeepen. Deze mijnheer had twee dochters en wilde gaarne één aan Wiebe uithuwelijken en kon Wiebe eigenaar worden van een Reuzezaak. Maar Posthuma's zijn wonderlijke eigendommelijke lui. 't Was daar natuurlijk alles katholiek en daar bedankte hij voor. Hij is te zijner tijd naar Parijs en daarna naar Londen vertrokken.
Heeft aldaar na lange moeite een plaats als hoofdboekhouder bij de firma Perry en Co. bekomen. Is aldaar getrouwd en heeft twee kinderen gekregen: James (dzjeems) en Mary. De eerste is later naar Amerika vertrokken en de ander is met een teekenaar gehuwd en heeft naar ik meen vier meisjes.
Wiebe is 75 jaar geworden."


In de volkstellingsgegevens van New York uit 1920 komt een 39-jarige James G. Posthuma voor, geboren in Engeland, met een Nederlandse vader en een Engelse moeder. Hij werkt als 'remover' in de Kodak-fabrieken. Dit zou onze Dzjeems heel goed kunnen zijn! Hij is dan ongehuwd en woont in Rochester, county Monroe.
De geboorte van de tweeling wordt gemeld in de kerkboeken van St. Saviour in Londen, beide kinderen zijn het volgende jaar overleden.

G.1512
FROUKJEN JACOBUS

geb. Beetsterzwaag 30 jan. 1853, overl. Den Haag 18 feb. 1919
trouwt Opsterland 3 febr. 1875 Berend Maat, verver
geb. Hoogeveen 16 febr. 1851, overl. Den Haag aug. 1916
zoon van Evert Jan Maat en Elisabeth Smit

Uit dit huwelijk: 1. Pietje Elisabeth (1880-1951) x Gerrit Worst, Steenwijk 2. Jeltje Jacoba (1888) x Herman Gerard Engeltjes 3. Eduard Jacobus (1890), kantoorbediende, x Inne Weijer

Broer Folkert schreef: "Froukje is gehuwd met 'n schilder met name Berend Maat. Deze Maat was een groote egoist en uit 'n tuberculose familie afkomstig. ZEd heeft de heele nalatenschap van Vader maar opgemaakt. Deze bedroeg f1500 aan geld plus een groote timmerwinkel waarin later drie woningen waren gemaakt die f1000 opgebracht heeft.
Oneerlijke dingen hebben echter leelijke gevolgen. De stakker is helaas in ellende omgekomen. Ze woonden toen in Den Haag
"

G.1513
FOLKERT JACOBUS, boekdrukker te Wolvega

geb. Beetsterzwaag 3 febr. 1855, overl. Bussum 19 juni 1939
trouwt Weststellingwerf 7 april 1882 Geesje Jans Dijk
geb. Wolvega 13 juni 1861, overl. Bussum 29 april 1943
dochter van Jan Wijbes Dijk en Andriesje Eelkes Wouwenaar

1. Anna Petronella geb. Wolvega 26 juli 1883, trouwt Enkhuizen 26 nov. 1916 Gerrit Tros, sleeper
2. Petronella Anna geb. Wolvega 12 aug. 1885, overl. Bussum 17 aug. 1954, trouwt Enkhuizen 28 feb. 1907 Jan Hendrik van Oosbree, kruidenier
3. Jacobus Boanerges geb. Wolvega 7 apr. 1887, overl. Enkhuizen 9 juli 1948, drukker, trouwt Enkhuizen 23 mei 1912, Fempje Mens
4. Jan Johannes geb. Wolvega 25 juli 1889, overl. Engeland 21 okt. 1971, trouwt 1. Lydia Glebova Engel, prinses Mishouke, trouwt 2. Edda ..., Zweden
5. Wybrand Emmanuel geb. Wolvega 4 aug. 1891, daar overl. 2 juli 1893
6. Elisabeth Eldad geb. Wolvega 6 feb. 1894, overl. Oudenrijn 8 feb. 1927, rijkstelefoniste, trouwt Hermanus Meijer, postcommies en militair
7. Mary Margaretha geb. Wolvega 23 mrt. 1896, overl. Bussum 26 okt. 1975, verpleegster, trouwt Gosport (GB) 26 apr. 1957 Nick van Daam

Folkert en ook veel van zijn nakomelingen behoren kerkelijk tot het Apostolisch Genootschap. Als in 1887 te Wolvega een gemeente wordt gesticht, de eerste buiten Holland, vinden we zijn naam in de oprichtingsakte. Hij krijgt ook het drukwerk van dit kerkgenootschap te verzorgen, en tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds door de drukkerij Over de Linden Posthuma te Enkhuizen.

Uiteraard zette Folkert ook zijn eigen leven op papier:
"Folkert is geboren 3 Jan 1855. Door tusschenkomst van Willem D. Hissink verhuisde hij 19 Nov 1870 naar Zutfen, kwam in de leer bij de firma Wöhrmann. Is vandaar vertrokken naar B'zwaag op 1 Sept 1871. Kwam daarna in de leer bij de Boekbinders Gebr. van Haren te Groningen van 23 Sept - 3 Nov 1871. De oudste Van Haren overleed kort daarna en kon Cornelis mij niet houden.
Daarna ben ik tijdlang schilder geweest bij Zwager Maat die mij al 3 ct per uur liet verdienen en notabene voor mij 15 ct in rekening durfde te brengen. Ik vroeg 't volgend voorjaar 7 ct maar dat wilde ZEd. niet geven, waarop ik mij op een advertentie verhuurde bij de Wed. Feenstra te Bolsward. Daar was ik van 24 Mei 75 tot 15 April 1876. Verhuisde vandaar naar Harderwijk op 1 Mei 1876 bij J.H. Wedding tot 10 Sept 77. Deze mijnheer Wedding liet heel zijn zaak door mij mede beredderen en wilde deze zaak mij cadeau geven. Dat heeft echter niet zoo mogen zijn, de zaak is mij ontgaan. 't Werd jammerlijk vergeten. Toen weer een poosje thuis, het werk was echter te B'zwaag spoedig op. en ben 6 Jan 1878 tot 13 July 78 bij firma H. Bokman te Leeuwarden, die ook dat zaakje aan mij wilde overdragen.
Waarna ik een Boekhandel en -binderij in Wolvega ben begonnen, heb daar 18 jaar zaken gedaan. Helaas: Folkert was wat te goed. Vele jakhalzen hebben daarvan misbruik gemaakt zoodat ik na 18 jaar een zeer groot tekort had, f7800.-. Daarmede ben ik op last van Apostel Kofman met heele hebben en houden naar Enkhuizen gegaan. Ik was een groote concurent van de aldaar wonende drukkers: Egmond en Buis, die mij in de eerste dagen erg belasterd hebben. 'k Heb hun beiden toen uitgenoodigd tot een vriendschappelijk samenzijn. En onder een lekker glaasje Spaansche wijn hebben wij vrede gesloten en de prijzen van hun overgenomen. Daarmede ben ik in achttien jaar door Gods genade alles weer te boven gekomen.
Toen was ik echter totaal op en ben ik door de hulp van onze oudste zoon Jacobus te Bussum gaan wonen. Hij heeft ons een maandelijksche toelage gezonden en zoo zijn wij erdoor gescharrelt. Mede met eenige hulp van onze jongste dochter Mary, die hier een goede betrekking heeft bij de gemeente Bussum, heeft de lieve God en Vader het zeer goed gemaakt.
"

Zijn zoon Jan Johannes vertrok naar Londen, vooral onder invloed van de druk die vooraanstaande leden van de kerk op de familie uitoefende, althans naar zijn gevoel. Hij werkte daar bij hetzelfde bedrijf als zijn oom Wiebe een generatie eerder. Hij trouwde met een Russische prinses, die na hun scheiding een pension in Zuid-Frankrijk begon. Zijn tweede vrouw, een Zweedse, is meer dan 100 jaar geworden en in 1997 in Zweden gestorven. Van zijn zoon, Alaric Edward (1918), stammen nog Engelse Posthuma's af in Londen en omgeving.

G.1514
JELTJE JACOBUS, kokkin in Londen

geb. Beetsterzwaag 4-8-1857, overl. Londen 1932
ongehuwd

"Jeltje onze jongste zuster is indertijd naar London vertrokken en later met een heele colonne Engelschen naar Canada gegaan, waar zij tezamen de stad Lloydminster gesticht hebben. Jeltje was toen hun kok. Zij is later, toen de Heeren geen hulp meer nodig hadden naar London teruggekeerd, waar zij haar kostje zocht met hier en daar te koken en te braden. Die is ook altijd een scharrelaar geweest. Was veel te goed waarvan velen groote misbruik gemaakt hebben.
Dat is 's werelds loon. Enfin, het zij zo. Punt.
"

G.1515
GERBEN JACOBUS, boekhandelaar te Weesp

geb. Beetsterzwaag 18 aug. 1860, overl. Weesp 20 feb. 1917
Trouwt Weesp 28 jan. 1886, Aagje Dirks Loenen
geb. Weesp 1 juli 1862, overl. Weesp 30 sep. 1933
d.v. Dirk Loenen en Guurtje Hollebeek

1. Jakobus Wiebes geb. Weesp 3 mei 1886, daar overl. 25 juni 1959, boekhandelaar, drukker, trouwt Weesp 28 mei 1919 Catharina van Gijn
2. Dirk geb. Weesp 9 okt. 1887, daar overl. 31 juli 1888 Weesp
3. Guurtje geb. Weesp 10 mrt. 1889 Weesp, overl. Den Haag 24 nov. 1939, verpleegster
4. Dirk geb. Weesp 29 juni 1891 Weesp, overl. Bussum 15 dec. 1975, musicus, trouwt Weesp 28 mei 1925 Maria Jacoba Choufour
5. Sietske geb. Weesp 14 feb. 1893, overl. Hilversum 26 juli 1971, boekhandelaar
6. Thomas geb. Weesp 14 feb. 1893 Weesp, overl. Hilversum 5 jan. 1941, tekenaar, trouwt Weesp 26 feb. 1925 Gerritje Cornelia Verhoeff
7. Alida Cornelia geb. Weesp 29 dec. 1894, overl. 1 aug. 1973 Hilversum, boekhandelaar
8. Wiebe geb. Weesp 15 sep. 1898 overl. Voorburg 5 apr. 1972, tabakswinkelier, trouwt Den Haag 23 aug. 1944 Johanna Antonia Maria Caminade, onderwijzeres

"Gerben heeft evenzoo gescharreld. Is een binderij en boekhandel in Weesp begonnen en later daaraan een drukkerij verbonden. Hij was een aartsliefhebber van gymnastiek en medebestuurder van een dergelijke vereeniging, Hij heeft echter teveel van zijn lichaam gevergd en is alzoo naar ik vermoed voor zijn tijd gestorven. Toen hij ongesteld werd liet hij zich bij zijn dokter onderzoeken en dat onderzoek bracht helaas meede dat hij zeide: "Ga nu maar naar huis, er is niets meer aan u te verdienen, u hebt uzelve totaal verwaarloosd en teveel van uw corpus gevergd." Kortentijd daarna is hij heengegaan, hij was toen slechts 56 jaar."