Vijfde generatie
Kinderen Jacobus Gerardus Posthuma (1735 - 1817)


G.11
GERHARDUS (JACOBUS), te Rotterdam

geb. Gorredijk circa 1762, overl. voor 1812
trouwt Rotterdam 21 mei 1797 Johanna van Veen
geb. mei 1768, overl. Rotterdam 23 okt. 1829
dochter van Jan van Veen en Cornelia de Ligt
Zij hertrouwt in 1812 met Lucas Louterbach

1. Suardina Cornelia geb. Rotterdam 1799

In 1788 staat in het speciekohier bij zijn vader vermeld: de zoon vertrokken na Holland. Gerardus trekt naar Rotterdam, waar hij op 4-4-1798 gereformeerd wordt gedoopt als een bejaarde zoon van Mennoniste ouders, in de Gordijk in Vriesland geboren. Bij zijn huwelijk is Gerhardus afkomstig van Busterswaagd in Vriesland. In de naamakte van Jacobus Gerardus Posthuma wordt Suardina als kleinkind vermeld, zij woont dan (1812) te Rotterdam.

G.12
SUARDINA (JACOBUS)

geb. Kortezwaag circa 1775, overl. Beetsterzwaag 27 juni 1848
trouwt Lieuwe Hendriks Hemminga, timmerman
geb. Beetsterzwaag 20 aug. 1775, daar overl. 16 aug. 1834
zoon van Hendrik Lieuwes en Martje Sjoerds

Uit dit huwelijk: 1.Wytske (1796-1844) tr. Jochum Joukes van den Berg, timmerknecht te Beetsterzwaag, Hemrik; 2. Martje (1799-1847) tr. Jan Willems Meek, kuiper te Beetsterzwaag; 3. Rinske (1800); 4. Antje (1802); 5. Rinske (1806-1819); 6. Attje (1809-1891) tr. Roel Magiels van der Wijk, timmerknecht te Lippenhuizen; 7. Hendrik (1811-1864) timmerknecht te Beetsterzwaag, tr. Martzen Harmens Offeringa; 8. Jacobus (1812-1890) tr. Iebeltje Arends van Hoek, Drachten.

G.13
ANTJE (JACOBUS)

geb. Lippenhuizen 24 juni 1778, ged. Lippenhuizen 16 mei 1810, overl. Gorredijk 12 febr. 1864
trouwt Beetsterzwaag 31 aug. 1806 Jelle Lieuwes Hoogeveen, winkelier
geb. Lippenhuizen 23 febr. 1777, overl. Gorredijk 22 juni 1850
zoon van Lieuwe Jelles Hoogeveen en Ietje Aizes

Uit dit huwelijk: 1. Yttje (1807) tr. Ouwe Klazes Hemkes, klerk te Akkrum, deurwaarder der directe belastingen te Gorredijk; 2. Lieuwe (1810); 3. Jacobus Posthuma (1817) schoenmaker te Gorredijk, tr. Sytske Ales Oosterbaan

G.14
FOLKERT (JACOBUS), herbergier te Beetsterzwaag

geb. Lippenhuizen circa 1783, overl. Beetsterzwaag 24 jan. 1868
ongehuwd

Folkert volgde in 1827 zijn moeder op als herbergier van 'De drie Pylaren' in Beetsterzwaag. Na 1851 werd de herberg omgebouwd tot woonhuis.

G.15
WIEBE (JACOBUS), timmerman te Beetsterzwaag

geb. Lippenhuizen 12 mei 1784, overl. Beetsterzwaag 9 juni 1824
trouwt mairie Beetsterzwaag 29 mei 1815 Jeltje Johannes Bosch
geb. Beetsterzwaag 5 juni 1792, naaister, daar overl. 26 nov. 1858
dochter van Maike Wybes

1. Jacobus geb. Beetsterzwaag 30 apr. 1816
2. Sytske geb. Beetsterzwaag 21 nov. 1817
3. Wytske geb. Beetsterzwaag 8 juni 1819
4. Maaike geb. Beetsterzwaag 14 apr. 1821
5. Suardina geb. Beetsterzwaag 3 juni 1823

Folkert Posthuma (G.1513), een kleinzoon van Wiebe Jacobus', schreef een korte familiegeschiedenis waaruit we hier en bij verdere generaties zullen citeren. Over zijn grootvader schreef hij het volgende:
"Onze grootvader Wiebe Posthuma was naar ik hoorde van oude menschen uit Beetsterzwaag een reuze sterke of beter spierkrachtige man, maar is niet oud geworden. Heeft zeker wat te veel van zijn krachten geeischt. Is althans jong gestorven en bleef zijn vrouw Jeltje van de Bosch met vier meisjes en een jongen achter."

G.16
ABE (JACOBUS), publiek verkoper te Leeuwarden

geb. Beetsterzwaag 26 mei 1787, overl. Tietjerk 11 juni 1868
trouwt mairie Marssum 9 mei 1813 Jacoba Jacobus Radersma
geb. Leeuwarden 7 sept. 1792, daar overl. 5 aug. 1880
dochter van Jacobus Durks Radersma en Janke Jans Bos.

1. Wytske geb. Leeuwarden 22 febr. 1814, daar overl. 2 sept. 1814
2. Janke geb. Leeuwarden 6 aug. 1815
3. Jacobus geb. Leeuwarden 9 jan. 1818, daar overl. 3 mei 1818
4. Jacobus Gerardus geb. Leeuwarden 9 apr. 1819
5. Jan geb. Leeuwarden 9 nov. 1820, daar overl. 15 okt. 1826
6. Folkert geb. Leeuwarden 17 febr. 1822
7. Wytske geb. Leeuwarden 26 mei 1823, daar overl. 23 maart 1845, ongehuwd
8. Wijbe geb. Leeuwarden 24 febr. 1826, daar overl. 12 jan. 1835
9. Jan Bos geb. Leeuwarden 30 aug. 1827
10. Gerardus geb. Leeuwarden 20 nov. 1828
11. Antje geb. Leeuwarden 11 april 1830, daar overl. 8 sept. 1841
12. Suardina geb. Leeuwarden 16 okt. 1831, daar overl. 4 nov. 1833


G.17
HILTJE (JACOBUS)

geb. Beetsterzwaag 8 april 1792, daar overl. 11 jan. 1867
trouwt mairie Beetsterzwaag 5 mei 1815 Meine Hotzes Bleeker, timmerman
geb. Heerenveen 15 april 1791, daar overl. 20 juni 1838
zoon van Hotze Meines Bleeker en Johanna Hessels Kalsbeek

Uit dit huwelijk: 1. Johannes (1815) 2. Johanna (1816-1839) x Anne Sjoerds van Wouden 3. Jacobus (1817-1840) 4. Hotze (1820-1892) tr. Ymkje Jans Bruinewoud 5. Wytske (1823-1826) 6. Johannes (1832-1880), in Het Meer