Vijfde generatie
Rienkjen Gerbens Posthuma (1771 - 1801)


G.41
RIENKJEN GERBENS

ged. 12 mei 1771 Drachten, daar overl. 1801
trouwt Drachten 8 juni 1792 Egbert Rinses Kijlstra, bakker
geb. Smalle Ee 1772, overl. Drachten 7-1-1839
zoon van Rinse Liebbes Kijlstra en Iefke Egberts
hertrouwt Riemke Jacobs Camminga

Uit dit huwelijk: 1. Gerben Posthuma, (1793-1841) bakker te Drachten, tr. Jeltje Hendriks Brandsma 2. Rinse (1796-1859) koopman te Drachten 3. Baukje (1798-1865) tr. Durk Pieters Keuning, leerlooier te Drachten 4. Gerhardus (1800-1855) grutter te Drachten, tr. Hendrikje Engberts Posthuma