Vierde generatie
Kinderen Jacobus Jacobs Posthuma (1695 - 1770)


J.1
SUARDUS JACOBUS

geb. Drachten circa 1725, bankhouder, begr. Sneek 20 juni 1781
trouwt 1. Driesum 29 mei 1768 Akke Willems
van Noorderdrachten, begraven Sneek 25 juni 1771;
trouwt 2. Sneek 31 maart 1776 Antje Luitzens (in 1818: Veenstra)
geb. Sneek 3 jan. 1749
dochter van Luitjen Folkerts en Nikeltje Ypes

Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje, ged. Driesum 14 aug. 1768
2. Trijntje, ged. Sneek 9 mei 1771
Uit het tweede huwelijk:
3. Trijntje Sneek 29 aug. 1778
4. Jacobus Sneek 15 juni 1780

Suardus huwde pas na zijn veertigste en woonde toen één jaar in Dantumawoude. In 1769 vertrok hij naar Sneek, waar hij als bankhouder in 1770 de geregte helfte van sekere heerlijke en wel ter neering staande huisinge en hovinge aan de Suidkant op't Kleinsand kocht. In de koopakte staat een uitgebreide beschrijving: met een groot voorhuis, daarin een vraij zijdkamertie met digte kasten en een porseleinkaste; een grote modern betimmerde en behangen Teikamer, met twee porseleinkasten, onder met groote laden; tussen beiden een bedsteed, een schuifraamt, daaronder twee casjes; een Engelsche schoorsteen; voorts een ruime gang na agteren, daarin een sekreet en kasje; een grote agterkamer met een bedsteed, kleerkast en tooikast; een binnenkamertie met een bedsteed, kasje en spijskamer; daaraan een keuken, waschhuis en regenwatersbak; boven een grote winkelkamer en paksolder, portaal met een bedsteed; besijden 't selve een kamertie met een bedsteed, een agterkamer, daarboven een ruime solder. Agter de huisinge een hovinge, daarin een kamer en een ander vertrek, streckende voor van de straat tot agter aant pakhuis en 't staket op die vorige staende.


Dit kapitale pand kostte maar liefst 1325 goudguldens. Hij investeert later nog samen met de koopman Sijbren Hamersma, een latere burgemeester van Sneek, in een pakhuis.

In 1781 overlijdt hij, zijn tweede vrouw met twee kleine kinderen achterlatend. Zij hertrouwt Sneek 1 juni 1783 met Heere Ages de Jong, geb. Scharnegoutum 15 nov. 1756, ged. Heerenveen 24 juli 1791, overl. ald. 30 dec. 1815, zoon van Age Ages en Sjoukje Heeres. Met hem vertrekt ze in 1785 naar Heerenveen. Haar financiële situatie is flink verslechterd, de nakomelingen hebben geen grote welstand bereikt. In 1819 is haar man overleden en is zij winkeliersche te Heerenveen.

J.2
LIBBE JACOBUS

geb. Drachten circa 1727, overl. Hoorn 1 nov. 1781
trouwt Hoorn 14 febr. 1751 Marijtje Reyntjes
ged. Hoorn 19 okt. 1727, overl. Hoorn 4 nov. 1772
dochter van Maarten Reyntjes en Aeltje Bel.

1. Jacobus ged. Oosthuizen 5-12-1751
2. Maarten ged. Hoorn 23-9-1753
3. Jan, ged. Hoorn 23 maart 1755, daar overl. dec. 1755
4. Jan, ged. Hoorn 10-12-1756


De kerkboeken van Hoorn vermelden: Den 18 Maart 1749 werd aangenomen als lidmaat door geloofsbelijdenis Libbe Posthuma j.g. bapt. uyt de Dragten. Net als vele familiegenoten gaat hij dus over naar de Hervormde Kerk, hij vervult vanaf 1755 de functie van diaken. Hij komt in het verweer als de predikanten het aantal predikbeurten willen verminderen: zij willen de preken op dinsdag en donderdag na Pasen en Pinksteren vervangen door één preek op woensdag. Libbe Jacobus protesteert: sonder alvorens diaconen daar in te hebben gekent, die echter als armbezorgers veel belang in dese sake hebbende, daarin niet naar behoren hebben kunnen voorsien. De collectes konden blijkbaar niet worden gemist.
Na zijn huwelijk woont hij een paar maanden in Oosthuizen (bij Edam), maar al gauw komt het gezin naar Hoorn terug.

Zijn sterfdatum wordt vermeld op een los briefje in het Posthuma-dossier van het CBG te Den Haag, uit de begrafeniskosten kan worden afgeleid dat zijn vermogen tussen de 6000 en 12000 bedroeg.