Achtste generaasje
Bern fan Jan Reitzes Jonkman (1874-1944)De acht bern fan Jan Reitzes Jonkman.
steand: Johannes, Janke, Gerrit, Reitze, Fetje
sittend: Neeltje, Jitske, Detje

2.7.8.1 REITZE JANS, boer yn Eagmaryp

2-9-1900 Eagmaryp - 12-8-1988 De Jouwer
x Johanna Jans de Vries , Utingeradiel 28-4-1927
10-2-1903 Broek - 22-2-1982 De Jouwer
df. Jan Siebrens de Vries en Froukje Everts Hornstra

1. Antje 27-4-1928 Eagmaryp - 2-2-1929 Eagmaryp
2. Antje 26-10-1931 Eagmaryp - 29-11-1982 Snits, x (1) Gerben Spanninga, direkteur, Haskerlân 28-1-1954, x (2) Louwrens Matthijs van Vliet, sjef administraasje, Haskerlân 7-9-1978
3. Froukje 27-1-1934 Eagmaryp - 29-11-1982 Snits, x Pieter Cornelis Faber, CV-installateur, Snits 28-7-1960
4. Fetje 15-9-1937 Eagmaryp, x Hendrik Slump, dir. betonindustry, Haskerlân 12-10-1960
5. Jan 15-7-1942 Eagmaryp, x Rigtje Hendrikje Hoekstra, Doanjewerstal 13-12-1968


Reitze Jans Jonkman en Johanna de Vries mei harren bern


Reitze Jans Jonkman wie by it útkommen fan it Jonkman-famyljeboek de âldste noch libjende Jonkman. Hy stiet hjir op'e foto mei twa fan de doe jongste famylje leden: syn oerpakesizzers, de twilling Reitse Gerben en Gerrit Willem Nijland, berne yn maart 1987.

2.7.8.2 FETJE JANS

23-10-1901 Eagmaryp - 14-12-1983 Pretoria (Súd-Afrika)
x Douwe Marcus' de Jong, bakker, Haskerlân 27-4-1927
12-11-1899 Oentsjerk - 23-9-1963 Pretoria (Súd-Afrika)
sf. Marcus de Jong en Aaltje Veenstra

Út dit houlik: 1. Marcus (1930) x Jantje Bouwmeester, direkteur yn Pretoria 2. Jan Reitse (1932) x Cornelia van der Kraan, direkteur yn Pretoria 3. Antje (1931-1942) 4. Reitse (1934) x Theuna Cornelia Kerkhoff, direkteur yn Pretoria 5. Marcus Douwe (1935) x Greta van der Spoel, boekhanler yn Randburg 6. Douwe (1938) boekbynder yn Pretoria, 7. Johannes (1939-1967) x Philipina Bouwmeester, akkountant yn Pretoria 8. Gerrit (1941) x Sara Cornelia Vreugdenhil, ûnderwizer yn Bellville 9. Anne Ale (1943) x Philipina Bouwmeester, glêsblazer yn Pretoria


Fetje Jans Jonkman en Douwe de Jong mei harren acht soannen:
efter f.l.n.r. Reitse, Marcus II, Douwe, Marcus I, Jan, Johannes
neist heit en mem: Anne en Gerrit

2.7.8.3 GERRIT JANS, boer yn Eagmaryp

9-7-1905 Eagmaryp
x Hiltje Feddes Veldstra , Utingeradiel 13-8-1931
7-1-1908 Goaijingaryp - 10-9-1981 De Jouwer
df. Fedde Veldstra en Anna Schaap

1. Jan 2-8-1934 Eagmaryp, PTT-amtner, x Aana Neeltje Miedema, 10-12-1964
2. Fedde 28-4-1941 Eagmaryp, boargemaster Rijnsburg, x Lubertha Kootje, Haskerlân 26-3-1965

2.7.8.4 JANKE JANS

27-1-1907 Eagmaryp - 8-1-1961 Ljouwert
x Steven Martens ten Hoor, fertsjintwurdiger, Haskerlân 1-5-1930
23-8-1905 De Jouwer - 18-7-1987 Ljouwert
sf. Marten Jans ten Hoor en Sara Maria van der Mark

Út dit houlik: 1. Antje (1931) x Henk Heetebrij, rydeksaminator yn Putten 2. Sara Maria Gezina (1942) x Ekke van der Zwaag, chauffeur yn Oakville Ont., Kanada

2.7.8.5 NEELTJE JANS

22-8-1908 Eagmaryp - 12-1-1987 Ljouwert
x Jakob Sakes Porte, plysjeman, Haskerlân 23-3-1950
6-7-1894 Aldeboarn - 31-12-1984 Ljouwert
sf. Sake Porte en Antje de Jong


2.7.8.6 DETJE JANS

6-9-1910 Eagmaryp - 4-11-1985 De Jouwer
x Luitje Adolfs Moesker , predikant, Utingeradiel 28-10-1941
1-11-1906 Nieuw Buinen - 22-2-1981 De Jouwer
sf. Adolf Moesker en Jantje Prins

Út dit houlik: 1. Antje (1931) x Henk Heetebrij, rydeksaminator yn Putten 2. Sara Maria Gezina (1942) x Ekke van der Zwaag, chauffeur yn Oakville Ont., Kanada

Detje Jans en har man wennen yn Renkum, Rhenen Den Haach en doe 16 jier yn Brazilië. Nei harren weromkomst yn Hylaard en op 'e Jouwer.

2.7.8.7 JITSKE JANS

22-6-1912 Eagmaryp - 25-8-1993 Drachten
x SKornelis Pieter Spaak, stoffearder, Haskerlân 20-3-1946
9-8-1904 Hoogezand - 10-3-1978 Drachten
sf. Albert Spaak en Baukje Huisman

Út dit houlik: 1. Antje (1946) x Henk Mylius, kantoorsjef yn Ljouwert 2. Baukje (1948) x Simon Sluis, predikant yn Hattem 3. Fetje (1951) x Berend Jelle de Vries, learaar gymnastyk yn Meppel


Jitske Jans Jonkman en Kornelis Spaak mei de trije dochters

2.7.8.8 JOHANNES JANS, boer yn Eagmaryp

11-1-1914 Eagmaryp
x Emkje Haukes de Vries , Idaarderadiel 10-9-1942
25-12-1916 It Heidenskip
df. Hauke Sibbeles de Vries en Foekje Klazes Bakker

1. Foekje 6-7-1944 Eagmaryp, ûnderwizeres
2. Jan 23-7-1955 Eagmaryp, x Linda de Kroon, Skarsterlân 27-2-1986