Achtste generaasje
Bern Hendrik Ypkjens Jonkman


1.3.2.1 YNTZE HENDRIKS, suvelarbeider te Aldeboarn

26-2-1876 Nijskoat - 25-9-1956 Aldeboarn
x Tettje Arends Dijkstra, Haskerlân 15-5-1902
15-10-1879 Aldeboarn - 26-10-1965 It Hearrenfean
df. Arend Dijkstra en Tietje Annes Rienstra

1. Tietje 6-3-1904 Aldeboarn - 3-8-1985 De Gerdyk, x Freerk Klompmaker, tsiismakker, Utingeradiel 11-7-1929
2. Wietske 25-6-1911 Aldeboarn - 18-7-1997 Aldeboarn, x Namle Waringa, smid, Utingeradiel 15-5-1942
links: Yntze Jonkman, Tettje Dijkstra en Tietje, rjochts: Tietje en Wietske Jonkman


1.3.2.2 YPKJE HENDRIKS

26-11-1878 Nijskoat - 10-7-1954 Aldskoat
x Roelof Uilkes Hospes, arbeider, Skoatterlân 9-5-1901
14-11-1875 Oranjewâld - 16-4-1945 Aldskoat
sf. Uilke Hospes en Trijntje van der Hoef

Út dit houlik: 1. Trijntje (1902) tsjinstfaam, Oranjewâld 2. Hendrik (1903) x Grietje Brandsma arbeider, Haaksbergen 3. Uilke (1905-1953) x Aaltje Hoekstra, behearder fan it hôf yn Oranjewâld 4. Yntze (1911-1982) x Marie Koornstra, boer yn Rotstergaast 5. Wietske (1917) x Jacob Ram, loadsarbeider Stienwyk


Roel Hospes en Ypkje Jonkman


1.3.2.3 GEESKE HENDRIKS

20-8-1881 Nijskoat - 15-4-1953 Zeist
x Beint Durks de Groot, grienteboer, Skoatterlân 9-5-1901
16-2-1874 Langsweagen - 29-11-1966 Zeist
sf. Durk Beints de Groot en Minke Jilderts Faber

Út dit houlik: 1. Wietske (1901) x Egbert van Neijen, grienteboer yn Almelo 2. Durk (1902-1956) x Willemina Saarloos, arbeider yn Delft 3. Minke (1905-1987) x G. Voorwinden, timmerman yn Zeist 4. Ypkje (1906-1980) x J.A. van Maarschalkerweerd, Arnhem 5. Hendrik (1908) x Grietje Reitsma; grienteboer yn Jobbegea 6. Trijntje (1909) x Hylke Nijenhuis, arbeider yn Ridderkerk 7. Ynze (1913-1980) x Jantje Voorwinden, arbeider yn Benthuizen 8. Jacob (1915-1984) x C.J. Veldhuijzen, Zeist 9. Cornelis (1916) x Antje van der Greft; boer yn Benthuizen 10. Grietje (1918-1922) 11. Tjitske (1920) x J. Broer, Houten 12. Beint (1925) x Riekje Boonstra, Amsterdam

De earste fiif bern binne berne yn Akkrum, Trijntje yn Nijehaske, Ynze yn Terband, dan trije bern yn Zoetermeer en de beide jongsten yn Jobbegea.