Achtste generaasje
Bern fan Hendrik Reitzes Jonkman (1871-1941)


Op ûndersteande foto stiet Hendrik Reitzes mei trije nei him neamde pakesizzers: efter Hendrik Reitzes Jonkman en Hendrik van der Valk, foar Hendrik Bootsma.2.7.7.1 SIETSKE HENDRIKS

5-4-1897 Dolsterhuzen - 14-4-1959 Ljouwert
x Bartholomeus Okkinga, fertsjintwurdiger, Hinnaarderadiel 17-11-1920
19-3-1895 Koudum - 24-7-1954 Grins
sf. Anne Okkinga en Berber Schurer

Út dit houlik: 1. Antje (1921-1982) x Derk Meenks, sales-manager yn Rotterdam


Fjouwer geslachten: Antje Jonkman-Sierdsma, Sietske Okkinga-Jonkman Antje Meenks-Okkinga en Sietske Meenks

2.7.7.2 JANKE HENDRIKS

16-10-1898 Dolsterhuzen - 26-12-1978 Easterein
x Yme Pieters van der Valk , feefokker, Hinnaarderadiel 7-5-1921
8-3-1895 Easterein - 31-3-1945 Easterein
sf. Pieter van der Valk en Tjitske Sijbrandy

Út dit houlik: 1. Antje (1923-1980) x Hein Romke de Vries, boer yn Suwâld 2. Pieter (1925) x Grietje Jacoba van Dijk, feefokker Warkum 3. Hendrik (1926) x Saakje Groenveld, feefokker Wâlterswald 4. Tjitze (1929) x Gerlofke Huitema, feefokker yn Easterein 5. Reitze (1935) x Weltje Wesselius, feefokker yn Tearns 6. Rienk Reinder (1937) etaleur yn Easterein


Yme van der Valk en Janke Jonkman mei de bern

2.7.7.3 REITZE HENDRIKS, boer te Warkum

15-5-1901 Dolsterhuzen - 23-12-1966 Warkum
x Hinke Lijkles Wiersma, Wûnseradiel 7-5-1924
2-2-1902 Tsjerkwert - 23-2-1982 Eindhoven
df. Lijkle Wiersma en Gooitske Engelsma

1. Hendrik 16-2-1925 Warkum, boer te Warkum, x Fokje Dijkstra, Warkum
2. Lijkle Theo 17-6-1935 Warkum, ûnderwizer te Harns, x Antke Poeze, Warkum 31-5-1961
3. Antje 6-5-1940 Warkum, x Anne Wouda, plysjeman te Eindhoven, Warkum 29-8-1962

Reitze Jonkman, Hinke Wiersma, Hendrik en Lijkle Theo

2.7.7.4 THEE HENDRIKS, boer te Itens

17-10-1904 Dolsterhuzen - 23-10-1975 Itens
x Richtje Jans Sietsma, Wûnseradiel 30-7-1941
20-1-1914 Burchwert - 28-8-1982 Snits
df. Jan Sietsma en Antje Nauta

1. Hendrik 20-5-1942 Itens, proefopsichter te Lelystad, x Gerbrigje Evertje Joustra, resepsjoniste, Hinnaarderadiel 10-5-1966
2. Jan 27-6-1947 Itens, fertstintwurdiger te Akkrum, x Geertje Palsma, Hinnaarderadiel 14-10-1970

Thee Hendriks Jonkman

2.7.7.5 DETJE HENDRIKS

14-9-1906 Itens - 9-9-1968 Britswert
x Luitzen Epkes Jongema , arbeider, Hinnaarderadiel 16-5-1934
14-9-1911 Spannum - 16-6-1966 Snits
sf. Epke Jongema en Lijsbeth de Jager

Út dit houlik: 1. Diederik (1927-2001), chauffeur yn Frjentsjer x Jeltje Rodenhuis 2. Antje (1935) x Sjouke van der Weide, boer yn Britswert 3. Lijsbeth (1936) x Jan Faber, behearder tsjerkhöf Snits 4. Epke (1940) x Boukje Lourens, buschauffeur op'e Jouwer 5. Hendrik (1943) x Grietje Stellingwerf, branwarman yn Grins 6. Yme (1948) meiwurker selektearbedriuw Tollebeek, x Maaike Faber


Detje Jonkman en Luitzen Jongema

2.7.7.6 EGBERTJE HENDRIKS

25-7-1908 Itens - 3-8-2002 Snits
x Hinne Jentjes Bootsma , feefokker, Hinnaarderadiel 16-5-1934
7-3-1904 Offenwier - 30-5-1977 Snits
sf. Jentje Hinnes Bootsma en Ybeltje Berends Wiersma

Út dit houlik: 1. Antje (1930-1989), Snits 2. Jentje (1932) x Riemke Mollema, boer yn Nijlän 3. Hendrik (1937) x Jeltje Schukken, boer yn Nijeberkeap