Achtste generaasje
Bern fan Hendrik Jans Jonkman (1844-1890)


2.2.1.3 JANKE HENDRIKS

1-12-1874 Nijskoat - 20-3-1965 It Hearrenfean
x Gerrit Jogchems Postma, arbeider, Skoatterlân 12-5-1898
21-11-1874 Ketlik - 31-10-1922 Opmunden (Dútslân)
sf. Jogchem Gerrits Postma en Gelske Heida

Út dit houlik: 1. Jochem (1898-1968) x Trijntje Oosterhof, melker yn Dútslân en Amearika, letter kafeehâlder yn Stienwyk 2. Antje (1900) x Homme Bosscher, kommys by de belestingen yn Hengelo 3. Gelsche (1901-1967) x Jelke Sietsema, boer op Rotstergaast 4. Hendrik (1902-1973) x Gertrude de Jong, melker yn Merced, Calif. 5. Kerst (1904-1904) 6. Kerst (1905-1963) x Veronika Merenca boer yn Artesia, Calif. 7. Rein (1907-1966) x Catherina Bremer, Limburch 8. Ids Dirk (1909-1978) x Marie Muller, melker yn Indiana, USA 9. Geesche (1912-1913) 10. Jan (1913-1939) melker yn Erp (Dútslân) 11. Romke (1915) x Anne Hakze timmerman, pikeboer yn Hughson Calif. 12. Geesche (1916-1965) x Meine Jongedijk, bakker yn Aldskoat 13. Barteld (1919-1920)

Oan de berteplakken fan'e bern kin wy de libbensrin fan dit echtpear goed neigean: de earste trije bin berne yn Rotstergaast, dan trije yn Steggerdea en Rein yn Easterwâlde.
De lêste seis bin yn ferskillende plakken yn Dutslân te wrâld kommen. Gerrit Postma wurke dêr op grutte pleatsen as melker. Ek syn bern bin foar in grut part fierder de wrâld yngien. Kerst wie de earste dy't nei Amearika reizge. Mei noch ien gûne yn'e bûse kaam hy by syn omke Jan oan. It is him finansieel tige goed gien, letter wie hy in rike Amearikaan.
Ek Janke Hendriks fleach op har âlde dei noch nei Amearika. Dat wie yn dy tiid sa bysûnder dat har foto de foarside fan'e Hepkema's Krante helle.


De húshâlding fan Gerrit Postma en Janke Jonkman steand : Hendrik, Kerst, Antje, Jochem, Gelske, Rein en Ids sittend: mem, Geeske, Romke, Jan en heit

2.2.1.4 REIN HENDRIKS frachtrider

23-9-1876 Nijskoat - 18-6-1910 Ljouwert
x Antje Fokkes van den Bosch, Skoatterlân 9-6-1910
31-8-1890 Nijskoat - Enkhuizen
df. Fokke van den Bosch en Willemke de Leeuw

1. Reintje 12-12-1910 Aldehaske, x Cornelis Kraaij, direkteur pensioenfûns, Wormerveer 23-8-1933

By syn houlik is Rein sels net oanwêzich, neffens de trouakte is hy 'ernstig ongesteld'. Njoggen dagen letter wie Antje dus al widdo! It pleatske der't er buorke waard troch syn mem wer ferhierd:


De dochter dy't doe noch berne wurde waard nei har heit Reintje neamd. Antje troude letter wer mei L.J.E. van der Hor.

2.2.1.5 GEESJE HENDRIKS

30-12-1878 Nijskoat - 8-5-1955 Rottum
x Gerrit Harmens Pen, boer, Haskerlân 15-5-1902
15-1-1876 Ychten - 22-1-1960 Vledder
sf. Harmen Pen en Everdina Boudina van der Molen

Út dit houlik: 1. Harmen (1903-1928) 2. Antje (1905-1996) x Jacob Wierda, boer yn Vegelinsoard 3. Everdina Boudina (1909-1929) 4. Hendrik (1913-1914) 5. Janke (1916) x Cornelis Wierda, boer yn Zandhuizen


Harmen, Geesje Jonkman, Boukje, Gerrit Pen en Antje

2.2.1.6 JAN HENDRIKS , boer, keapman

27-3-1880 Nijskoat - 18-7-1939 Kalifornië
x Janke Jimmes Brouwer, Skoatterlân 12-4-1903
9-6-1878 Aldskoat Ychten - 1959 Kalifornië
df. Jimme Folkerts Brouwer en Sjoerdje Klazes de Jong

1. Hendrik (Henry) 7-9-1903 Aldehaske - 20-8-1978 Corona (Cal. USA), x Marion Harp, Riverside (Cal.) 1-12-1928
2. Jimme (Jim) 11-11-1905 Aldehaske - 15-4-1976 Orange (Cal. USA), x Fokje (Florence) de Jong, Skoatterlân 2-6-1930
3. Rein (Richard) 29-4-1924 Aldehaske, Fountain Valley (Cal.), x Naomi Lee Gwartney, Los Angeles 21-6-1943

Jan Hendriks en syn bern bin yn 1930 nei Amearika gien. Neidat hja yn Hoboken (N.Y.) oankaam wiene, sette de famylje fierder fuort nei Kalifornië. De soannen hawwe dêr har namme feroare: Hendrik waard Henry, Jimme waard fansels Jim en Rein hjitte fan no ôf oan Richard.
Hjirûnder twa foto's fan Jan Jonkman en Janke Brouwer.


2.2.1.7 ROMKE HENDRIKS , boer yn Langsweagen

4-10-1882 Nijskoat - 16-4-1964 Haskerdiken
x Antje Wiebrens van Stralen, Skoatterlân 9-5-1907
1-7-1883 Rotsterhaule - 3-3-1970 It Hearrenfean
df. Wiebren van Stralen en Lutske Sijtzema

1. Antje 12-11-1908 Dolsterhuzen - 1-10-1971 Hoorn, x Aize Oenema, boer, Skoatterlân 21-9-1933
2. Lutske 1-2-1913 Langsweagen - 10-5-1948 Kampen, x Sjoerd van der Meulen, arbeider, Skoatterlân 4-5-1933


Romke Hendriks en Antje van Stralen mei de beide dochters. De namme fan'e jonge is net bekend.

2.2.1.8 BARTELD HENDRIKS , timmerman yn Dolsterhuzen

16-2-1885 Nijskoat - 15-8-1921 Klazienaveen
x Geertje Alberts Heida, Skoatterlân 7-11-1907
16-5-1879 Terwispel - 3-7-1964 De Gordyk
df. Albert Siebrens Heida en Lutske Anskes de Jong

1. Antje 22-5-1908 Dolsterhuzen - 4-3-1986 Grou, x Willem van Kalsbeek, direkteur, Koog aan de Zaan 28-3-1938
2. Albert 16-8-1909 Dolsterhuzen - 29-1-1917 It Hearrenfean
3. Lutske 28-4-1913 Dolsterhuzen - 2-1-1984 De Gordyk, x Hendrikus Bruin de Boer, garaazjehâlder, Opsterlân 29-11-1945
4. Alberdine 21-8-1919 Klazienaveen - 16-12-2003 Drachten, x Johannes Holtmanns, administrateur, Amsterdam 30-4-1947, x Klaas Faber, technysk amtner, Smellingerlân 1-4-1965

Yn 1910 keapje Barteld Jonkman, timmerman yn Dolsterhuzen, en Uilke Freerks Wind feehâlder dêr, elk de helte fan in bouterrein fan de widdo fan Folkert Annes van der Zee. Hy lient it oare jiers fl.1500 en der wurde in hûs en timmerskuorre op boud. Yn 1914 docht Barteld alles oer oan Wind foar fl.2400.


Barteld Hendriks, Geertje Heida, Antje en Lutske

2.2.1.9 JAKOB HENDRIKS , foeraazjehanler, boer yn Rottum

22-2-1887 Nijskoat - 6-8-1959 Snits
x Aaltje Wiebrens van Stralen, Skoatterlân 13-5-1909
23-11-1887 Sint Jânsgea - 31-10-1953 Rottum
df. Wiebren van Stralen en Lutske Sijtzema

1. Antje 17-11-1909 Nijskoat - 29-10-1974 Wolvegea, x Rinke van Veen, boer, Skoatterlân 11-5-1933
2. Wiebren 21-1-1912 Rottum - 16-8-1992 Aldeberkeap, boer, x Foekje Zwaagstra, Skoatterlân 11-5-1933
3. Lutske 13-1-1915 Nijskoat - 25-2-1989 It Hearrenfean, x Gerrit Willem van Oene, administrateur, Haskerlân 19-5-1939
4. Hendrik 8-1-1917 Nijskoat - 27-6-2002 It Hearrenfean, fertsjintwurdiger, x Wiepkje Kok, Haskerlân 7-5-1942
5. Atze 21-8-1920 Nijskoat - 13-9-2004 Wolvegea, transportûndernimmer, x Gerritje Schram, Haskerlân 8-5-1941
6. Janke 27-4-1922 Rottum, x Fritske Kok, distriktsburohâlder, Haskerlân 6-5-1943
7. Jitske 2-1-1924 Rottum - 26-10-2013 Sint Jânsgea, x Jan Pieter Visser, boer, Haskerlân 19-5-1949
8. Geeske 28-12-1925 Rottum, x Jacob Visser, agrarysk meiwurker, Haskerlân 4-12-1947
9. Rein 20-9-1933 Rottum, x Trijntje Kraak, Haskerlân 16-5-1957

De troufoto fan Jacob en Aaltje


De acht âldste bern fan Jakob Jonkman en Aaltje van Stralen
efter : Lutske en Wiebren
foar : Hendrik, Janke, Jitske, Geeske, Antje en Atze
Rein wie noch net berne.