Sande generaasje
Dochters Reitze Hendriks Jonkman (1832-1913)


2.7.1 DETTJE REITZES

8-12-1856 Oranjewâld - 16-11-1927 Goutum
x Tjeerd Jeeps Heida, boer, Skoatterlân 2-5-1877
14-2-1848 Ketlik - 18-2-1908 Jutryp
sf. Jeep Pieters Heida en Trijntje Jelles Schotanus

Út dit houlik: 1. Janke (1878-1964) x Hendrik Nic. Bakker, boer yn Oldetrine 2. Jeep (1879-1933) x Janke Runia, boer yn Wommels 3. Trijntje (1881-1940) x Poppe Wijnsma, arbeider yn Boksum 4. Loltje (1882-1960) x Warner Nic. Bakker, boer yn Rottum 5. Joukje (1884) 6. Hendrikje (1886) x Marten Reitsma, earst boer yn Drachten, letter yn Kanada 7. Jeltje (1888) x Sytze Holtrop, boer op'e Wâldfennen ûnder Langwar 8. Reitze (1892-) boer en feeferloskundige, earst yn Goutum, letter nei Kanada 9. Ike (1895-1967) x Theunis Kaastra, boer yn Eagmaryp


Dettje Heida-Jonkman buorke nei de dea fan har man mei fjouwer bern op in pleats onder Goutum. Har soan Reitze hie altyd graach nei Ynje wold, mar mocht net fan syn mem. Nei har dea sette hy nei Kanada ta, dêr't er it goed dien hat. Hy begon mei wurkjen yn in fabryk, mar doe't syn suster Hinke en de man ek nei Kanada giene koene se op ien fan syn pleatsen him boer wurde!

2.7.3 LOLTJE REITZES

2-12-1860 Oranjewâld - 5-12-1887 Rottum
x Fokke Ruurds Lieuwes, boer, Skoatterlân 8-5-1881
19-12-1857 Haskerdiken - 8-12-1935 Mildam
sf. Ruurd Fokkes Lieuwes en Fetje Ates Sipkema
Fokke Lieuwes troude wer mei Margje de Glee

Út dit houlik: 1. Ruurd (1887-1965) x Brechtje Schaap; boer yn Eastersee.

2.7.4 HENDRIKJE REITZES

27-8-1863 Oranjewâld - 13-3-1934 Aldskoat
x Sake Folkerts Brouwer, keapman en boer, Skoatterlân
7-5-1885 5-8-1861 Aldskoat - 12-1-1938 Aldskoat
sf. Folkert Jimmes Brouwer en Beeuwkje Luitzens Talsma

Út dit houlik: 1. Folkert (1887-1895) 2. Beeuwkje (1889-1957) x Geert Sierdsma, boer yn Dolsterhuzen 3. Janke (1891-1963) haadferpleechster yn Amsterdam 4. Jimme (1893-1972) x Ybeltje Speerstra, feekeapman yn Skarsterbrêge 5. Adriaantje (1895-1956) x Jan Stavast, fertsjintwurdiger yn Nijmegen 6. Folkert (1898-1970) x Truus Potharst, ynspekteur leger ûnderwiis yn Batavia 7. Detje (1899-1948) x Jelle Sierdsma, boer yn Rotstergaast 8. Sjoukje (1901-1944) x Teddy Galestin, teeplanter yn Ned. Ynje 9. Johannes (1903-1962) x Louise Kleine Ruse, slachter yn Gronau 10. Luitzen (1907-1970) x Anna Schelhaas begraffenisûndernimmer yn Enschede 11. Hendrik (1909-1978) x Jantje van der Honing, sjef by Koopmans yn LjouwertOp boppesteande foto steane de measte leden fan it grutte gesin fan Hendrikje Jonkman en Sake Brouwer.
efter: Beeuwkje, Folkert, Louise Kleine Ruse, Johannes, Detje, Luitzen, Jantje van der Honing, Hendrik, Jelle Sierdsma, Anna Schelhaas en Anne Hoekstra (freon fan' e famylje)
foar: Hendrikje Reitzes Brouwer, (dochter fan:) Reitze, Truus Potharst, Hendrikje Brouwer, Sake Brouwer, Adriaantje, Jan Stavast en Geert Sierdsma

Ein jannewaris 1911 baarnde harren pleats, yn besit fan har heit, ôf. In fonk út it spekhok soe de oarsaak wêze.2.7.5 YKE REITZES

28-1-1866 Aldskoat - 8-8-1932 Ouwsterhaule
x Gerrit Theas Woudstra, boer, Skoatterlân 18-5-1889
24-1-1868 Oldeholtwolde - 21-8-1946 Meppel
sf. Thea Woudstra en Jantje Harmens van Ek

Út dit houlik: 1. Thea (1890-1963) x Pietje Ykema, x Aagje Banga, boer yn Westermar 2. Reitze (1891-1972) x Grietje de Vries, boer yn Tsjerkgaast 3. Jantje (1892-1930) 4.Aukje (1893-1966) x Kornelis de Jong, bakker yn Huzum 5. Marretje (1893-1983) x Jan Douma, eksportslachter yn Wolvegea 6. Johannes (1895-1962) x Hinke Keulen, x Sijgje Keizerwaard, boer op'e Puntpeal by Drachten 7. Hendrik (1909) x Cornelia Koehoorn, suvelarbeider yn Ychtenbrêge, letter by D.E.