Sande generaasje
Jan Reitzes Jonkman (1874-1944)


2.7.8 JAN REITZES, boer yn Eagmaryp

9-7-1874 Nijskoat - 16-5-1944 It Hearrenfean
x Antje Gerrits van der Leij, Skoatterlân 19-5-1898
1-9-1876 Eagmaryp - 9-2-1923 Eagmaryp
df. Gerrit van der Leij en Fetje Klazes de Vries

1. Reitze 2-9-1900 Eagmaryp
2. Fetje 23-10-1901 Eagmaryp
3. Gerrit 9-7-1905 Eagmaryp
4. Janke 27-1-1907 Eagmaryp
5. Neeltje 22-8-1908 Eagmaryp
6. Detje 6-9-1910 Eagmaryp
7. Jitske 22-6-1912 Eagmaryp
8. Johannes 11-1-1914 Eagmaryp
Jan Reitzes Jonkman en Antje Gerrits van der Leij; Jan Reitzes Jonkman