Sande generaasje
Bern fan Jan Hendriks Jonkman (1815-1876)


2.2.1 HENDRIK JANS, boer yn Nijskoat

16-2-1844 Nijskoat - 21-5-1890 Nijskoat
x (1) Antje Kersts Jellema, Skoatterlân 27-10-1870
19-12-1845 Rottum - 2-6-1873 Nijskoat
df. Kerst Arends Jellema en Martien Berends Retsma
x (2) Antje Reins Lemstra, Skoatterlân 10-9-1874
14-12-1846 Ychten -1-6-1931 Aldskoat
df. Rein Barteles Lemstra en Geeske Roelofs Luik

Út it earste houlik:
1. Janke 17-5-1872 Nijskoat - 16-6-1872 Nijskoat
2. Janke 1-4-1873 Nijskoat - 23-4-1873 Nijskoat
Út it twadde houlik:
3. Janke 1-12-1874 Nijskoat
4. Rein 23-9-1876 Nijskoat
5. Geesje 30-12-1878 Nijskoat
6. Jan 27-3-1880 Nijskoat
7. Romke 4-10-1882 Nijskoat
8. Barteld 16-2-1885 Nijskoat
9. Jacob 22-2-1887 Nijskoat

Hendrik Jans wurdt yn 1864 ynlotte foar militêre tsjinst, mar foar him nimt ramplasant Jan Andries Woudstra dizze taak oer.
Nei de betide dea fan har man buorket Antje Reins Lemstra troch. Yn 1908 wurdt der troch har boelguod hâlden. Der is noch al wat te keap:De opbringst fan de ferkeaping is fl.5420

2.2.2 HENDRIKJE JANS

14-11-1846 Nijskoat - 1-10-1878 Nijskoat
x Poppe Hendriks Woudstra, boer, Skoatterlân
14-5-1874 27-5-1843 Nijskoat - 22-3-1890 Tsjalbert
sf. Hendrik Sybrens Woudstra en Trijntje Thijmens Boerstra
hy trouwt (2) Fokje Boschker

Út dit houlik: 1. Hendrik (1875-1941) x Jantje Woudstra, boer yn Aldehaske 2. Janke (1877) x Klaas Woudstra, boer yn Mildaam

2.2.3 ROMKE JANS, kastlein te Mildaam

18-5-1850 Nijskoat - 27-2-1892 Mildaam
x Martzen Wiebes Hoekstra, Skoatterlân 13-5-1880
29-1-1851 Mildaam - 14-7-1916 Mildaam
df. Wiebe Hanzen Hoekstra en Tietje Annes Bosma
Martzen trouwde letter mei Roel Jans Heida

1. Tietje 9-6-1883 Mildaam
2. Janke 30-7-1886 Mildaam - 4-9-1899 Mildaam
3. Detje 20-5-1891 Mildaam

Romke Jans wie kastlein yn de herberch dy't no de "Hof van Schoterland" hjit:2.2.5 DETTJE JANS

15-5-1857 Nijskoat - 10-3-1942 Aldskoat
x Andries Jeeps Heida, boer, Skoatterlân
28-4-1855 Rottum - 7-1-1899 Ketlik
sf. Jeep Jans Heida en Grietje Arends Jellema

Út dit houlik: 1. Grietje (1881-1963) x Sybren Otter, foeraazjehanler yn Aldskoat 2. Janke (1883-1971) x (1) Bonne Bosma, plysjeman yn Werkhoven x (2) Arend Hof fersekeringsman op It Hearrenfean 3. Hendrikje (1885-1887) 4.Hendrikje (1888-1970) x Hendrik Bosma, timmerman yn Ketlik 5. Jeep (1890-1909) 6. Jan (1892-1972) x Pietje Groen, boer yn Terwispel 7. Antje (1894-1894) 8. Antje (1895-1964) x Jan Groen, boer op' e Tynje 9. Hendrik (1898-1947) x Trijntje van der Berg, boer yn Gersleat


Twa kear Dettje Heida - Jonkman