Fyfde generaasje
Jacob Jans Jonkman (1779-1842)


1. JACOB JANS JONKMAN, arbeider yn Nijskoat

13-7-1779 Nijskoat - 2-1-1842 Nijskoat
x Hendrikje (Henke) Jans Smit
10-4-1773 Oldeholtwolde - 25-12-1859 Nijskoat
df. Jan Andries Smit en Grietje Linses

1. Grietje 20-11-1807 Aldskoat
2. Jan 29-2-1810 - 9-5-1835 Haskerhoarne, boerearbeider
3. Ypkjen 27-7-1813 Aldskoat
4. Froukjen 27-7-1813 Aldskoat - 2-12-1825 Rotstergaast

By it ynskriuwen fan de bertedatum fan Jan Jacobs hat de dûmny grif in flater makke, 1810 wie ommers gjin skrikkeljier!
Dat der noch neikommelingen fan Jacob Jans mei de namme Jonkman kaam binne, komt omdat syn dochter Ypkjen bern krigen hat sûnder troud west te wêzen.

Mei ûndersteande akte naam Jacob Jans offysjeel de namme Jonkman oan. Sa't te sjen is koe hy sels net skriuwe!