Tiende generatie
Kinderen Pieter Wytzes van der Sluis (1821 - 1895)


4.1.10.1
WIJTZE PIETERS, zuivelfabrikant te Drachtstercompagnie

3-5-1844 Hemrik - 17-9-1916 Drachten
x Yfke Louis' Landmeter, Smallingerland 6-6-1878
9-4-1837 Boornbergum - 24-12-1910 Drachten
dv Louis Kornelis' Landmeter en Antje Kornelis' Bosma

Uit Smellingeraland: In 1901 richtten J. van der Vlugt en H. Scheper in Drachtster-Compagnie een handkrachtzuivelfabriek op, die in 1908 in eigendom overging van W. van der Sluis en P. de Boer en toen ook met stoom werd ingericht. In 1933 is de inrichting opgeheven, de leden hebben zich aangesloten bij de C.Z. Bergum.
Bij nadere beschouwing van de notariële akten klopt dit niet. Wietze Pieters van der Sluis en Pieter Ludzers de Boer werden al in 1902 en 1903 eigenaar van de fabriek, in 1908 werd het een coöperatieve zuivelfabriek.

4.1.10.3
AAFKE PIETERS

24-7-1845 Hemrik - 16-4-1920 Roordahuizum
x Johannes Hoitinga, boer, Idaarderadeel 23-10-1867
10-11-1837 Roordahuizum - 10-1-1915 Roordahuizum
zv Durk Johannes Hoitinga en Pietje Sjoerds Hoekstra

Uit dit huwelijk: 1. Durk (1868-1868) 2. Durk (1870-1942), arbeider en melktapper, x Grietje Sypersma 3. Jantje (1873-1877) 4. Pieter (1881-1883)

Net als haar zuster Janke was ook Aafke eerst dienstmeid. Zij kwamen waarschijnlijk in Roordahuizum terecht omdat daar hun tante Sytske Wytzes woonde (412).

4.1.10.4
JANKE PIETERS, dienstmeid te Roordahuizum

29-3-1847 Hemrik - 12-10-1863 Roordahuizum
ongehuwd

4.1.10.7
DOUWE PIETERS, arbeider te Dronrijp

14-8-1854 Hemrik - 6-1-1937 Assen
x Antje Willems Terluin, Menaldumadeel 17-5-1883
13-4-1862 Tzummarum - 20-5-1914 Leeuwarden
dv Willem Geerts Terluin en Foekje Jelles Feenstra

1. Willem 17-2-1884 - 5-5-1884 Dronrijp
2. Foekje Martje 4-8-1885 Dronrijp
3. Martje 21-4-1889 Dronrijp


achter: Antje Terluin en Foekje Martje Bergsma-van der Sluis
voor: Hantje Bergsma (dochter van Foekje), Willem Terluin en Douwe Pieters van der Sluis

4.1.10.8
ALLE PIETERS, arbeider te Hemrik

4-1-1857 Hemrik - 25-3-1926 Hemrik
x Jinke Jeeninga, Schoterland 9-2-1882
14-9-1846 Luxwoude - 1-3-1926 Hemrik
dv Piertje Feddes Jeeninga, weduwe van Ieme van der Draai

1. Pieter 8-3-1882 Jubbega
2. Harm 20-4-1885 Hemrik - 23-9-1899 Groningen
3. Martje 5-2-1887 - 14-4-1888 Hemrik
4. Wietze 10-6-1890 Hemrik


4.1.10.9
AUKJE PIETERS

4-3-1860 Hemrik - 16-3-1897 Lippenhuizen
x Siete Alberda, arbeider, Opsterland 6-3-1885
20-6-1857 Hoornsterzwaag - 19-2-1891 Lippenhuizen
zv Jan Sietes Alberda en Trijntje Oenes Kalsbeek
x Wybe van der Sloep, arbeider, Opsterland 13-3-1896
21-12-1859 Lippenhuizen - 4-1-1935 Lippenhuizen
zv Anne Wybes van der Sloep en Tjitske Pieters de Vries

Uit het eerste huwelijk: 1. Jan (1886) 2. Martje (1889) x Berend Minnema, Aalsum

4.1.10.10
SIETSKE PIETERS

26-4-1862 Hemrik - 19-2-1938 Wijnjeterp
x Sietze Otten, arbeider, Opsterland 3-6-1887
7-11-1856 Donkerbroek - 14-11-1940 Sneek
zv Hendrik Jacobs Otten en Eltien Wolters de Vries

Uit dit huwelijk: 1. Pieter (1890-1939) x Joukje Rooks 2. Eltje (1891-1918) x Bauke van der Sloep, x Klaas Siegersma 3. Martje (1893-1968) x Anne Krikke