Tiende generatie
Kinderen Pieter Wytzes van der Sluis (1821 - 1895)


4.1.10.1
WIJTZE PIETERS, landbouwer

3-5-1844 Hemrik - 17-9-1916 Drachten
x Yfke Louis' Landmeter, Smallingerland 6-6-1878
9-4-1837 Boornbergum - 24-12-1910 Drachten
dv Louis Kornelis' Landmeter en Antje Kornelis' Bosma

Wijtze Pieters was als vrijgezel landbouwer te Lippenhuizen. In 1870 kocht hij van zijn zuster Aafke haar aandeel in het ouderlijk huis dat zij na de dood van hun moeder hadden geërfd. Na zijn huwelijk erfde hij van zijn schoonfamilie een boerderij in De Wilgen onder Boornbergum. Dat was reden om boelgoed te houden te Lippenhuizen, de opbrengst daarvan was fl. 1917. De veestapel omvatte veertien koeien, zeven schapen, acht biggen en een paard. De boerderij in De Wilgen werd verhuurd, het echtpaar verhuisde eerst naar Opeinde en later naar Drachtster-Compagnie.
In zijn testament wees hij als erfgenamen aan zijn neef Durk Johannes Hoitinga, zie hierna, en Johannes Jager, vermoedelijk de huurder van de boerderij. Die verdeelden de opbrengst van het huis in De Kompenije (fl. 1275) en de resterende onroerende goederen, gewaardeerd op fl. 19.000.
In 1902 werden Wietze Pieters van der Sluis en Pieter Ludzers de Boer eigenaar van een handkrachtzuivelfabriek aldaar, in 1908 werd deze een coöperatieve zuivelfabriek.

4.1.10.3
AAFKE PIETERS

24-7-1845 Hemrik - 16-4-1920 Roordahuizum
x Johannes Hoitinga, boer, Idaarderadeel 23-10-1867
10-11-1837 Roordahuizum - 10-1-1915 Roordahuizum
zv Durk Johannes Hoitinga en Pietje Sjoerds Hoekstra

Uit dit huwelijk: 1. Durk (1868-1868) 2. Durk (1870-1942), arbeider en melktapper, x Grietje Sypersma 3. Jantje (1873-1877) 4. Pieter (1881-1883)

Net als haar zuster Janke was ook Aafke eerst dienstmeid. Zij kwamen waarschijnlijk in Roordahuizum terecht omdat daar hun tante Sytske Wytzes woonde (412).

4.1.10.4
JANKE PIETERS, dienstmeid te Roordahuizum

29-3-1847 Hemrik - 12-10-1863 Roordahuizum
ongehuwd

4.1.10.7
DOUWE PIETERS, arbeider te Dronrijp

14-8-1854 Hemrik - 6-1-1937 Assen
x Antje Willems Terluin, Menaldumadeel 17-5-1883
13-4-1862 Tzummarum - 20-5-1914 Leeuwarden
dv Willem Geerts Terluin en Foekje Jelles Feenstra

1. Willem 17-2-1884 - 5-5-1884 Dronrijp
2. Foekje Martje 4-8-1885 Dronrijp
3. Martje 21-4-1889 Dronrijp


achter: Antje Terluin en Foekje Martje Bergsma-van der Sluis
voor: Hantje Bergsma (dochter van Foekje), Willem Terluin en Douwe Pieters van der Sluis

4.1.10.8
ALLE PIETERS, arbeider te Hemrik

4-1-1857 Hemrik - 25-3-1926 Hemrik
x Jinke Jeeninga, Schoterland 9-2-1882
14-9-1846 Luxwoude - 1-3-1926 Hemrik
dv Piertje Feddes Jeeninga, weduwe van Ieme Jans van der Draai

1. Pieter 8-3-1882 Jubbega
2. Harm 20-4-1885 Hemrik - 23-9-1899 Groningen
3. Martje 5-2-1887 - 14-4-1888 Hemrik
4. Wietze 10-6-1890 Hemrik

Na de dood van zijn ouders kocht Alle Pieters het ouderlijk huis van zijn halfbroer Wietze voor fl. 2750. Hij leende daartoe fl. 2000 van Jacobje Velde, de weduwe van Wobbe Alles van der Sluis. In 1904 liet hij op dezelfde plek een nieuw huis bouwen.
Bij zijn dood bleek dat hij wel degelijk vooruitgekomen was in de maatschappij. De erfenis kwam op ruim fl. 13.000. Omdat nooit was afgerekend met de beide zoons uit het eerste huwelijk van Jinke, was er een ingewikkelde rekenpartij nodig om tot een eerlijke verdeling te komen. Beide zonen Van der Sluis kregen uiteindelijk elk fl. 4926.

4.1.10.9
AUKJE PIETERS

4-3-1860 Hemrik - 16-3-1897 Lippenhuizen
x Siete Alberda, arbeider, Opsterland 6-3-1885
20-6-1857 Hoornsterzwaag - 19-2-1891 Lippenhuizen
zv Jan Sietes Alberda en Trijntje Oenes Kalsbeek
x Wybe van der Sloep, arbeider, Opsterland 13-3-1896
21-12-1859 Lippenhuizen - 4-1-1935 Lippenhuizen
zv Anne Wybes van der Sloep en Tjitske Pieters de Vries

Uit het eerste huwelijk: 1. Jan (1886) 2. Martje (1889-1975) x Berend Minnema, Aalsum, Wouterswoude

4.1.10.10
SIETSKE PIETERS

26-4-1862 Hemrik - 19-2-1938 Wijnjeterp
x Sietze Otten, arbeider, Opsterland 3-6-1887
7-11-1856 Donkerbroek - 14-11-1940 Sneek
zv Hendrik Jacobs Otten en Eltien Wolters de Vries

Uit dit huwelijk: 1. Pieter (1890-1939) x Joukje Rooks 2. Eltje (1891-1918) x Bauke van der Sloep, x Klaas Siegersma 3. Martje (1893-1968) x Anne Krikke