Vijfde generatie
Suardus Sybrandus Posthuma (1791 - 1824)


S.41
SUARDUS SYBRANDUS, chirurgijn te Tzummarum

geb. Surhuisterveen 10 sept. 1791, overl. Tzummarum 22 april 1824
trouwt Harlingen 27 febr. 1812 Antje Roelofs Meints
geb. Harlingen circa 1790, overl. Franeker 31 okt. 1859
dochter van Roelof Meints en Tjitske Suardus' Posthuma

1. Rudolf Wilhelm geb. Harlingen 11 sept. 1812
2. Baukje geb. Gorredijk 1 dec. 1814, overl. Tzummarum 29 okt. 1831
3. Sybrandus geb. Tzummarum 31 dec. 1817
4. Tietske geb. Tzummarum 20 jan. 1820, daar overl. 29 okt. 1831
5. Riemke geb. Tzummarum 24 mei 1822

Suardus studeerde in 1809 medicijnen aan de universiteit van Amsterdam. Dit feit werd door zijn vader Sybrandus gebruikt om zich uit een netelige situatie te redden, zie aldaar. Nadat haar man op jonge leeftijd was overleden, verloor Antje Meints ook nog twee dochters, Baukje aan ene uitterende ziekte en Tietske aan de gevolgen van eene bezetting der borst. De tbc ging ook aan dit artsengezin niet voorbij.

Zesde generatie
Kinderen van Suardus Sybrandus Posthuma


S.411
RUDOLF WILHELM SUARDUS, grutter te Gorredijk

geb. Harlingen 11 sept. 1812, overl. Gorredijk 18 jan. 1858
trouwt Smallingerland 4 okt. 1835 Janna Maria Kijlstra
geb. Drachten 16 nov. 1803, overl. Gorredijk 20 aug. 1859
dochter van Louis Rinzes Kijlstra en Sibbeltje Catharina Jansonius

1. Suardus geb. Gorredijk 21 aug. 1836
2. Sybilla Catharina geb. Gorredijk 31 jan. 1838
3. Antje Meints geb. Gorredijk 4 nov. 1839
4. Baukje geb. Gorredijk 24 febr.1842
5. Louis geb. Gorredijk 25 okt. 1844, daar overl. 13 dec. 1844
6. Yfke geb. Gorredijk 17 jan.1847


S.413
SYBRANDUS SUARDUS, graanhandelaar te Arum

geb. Tzummarum 31 dec. 1817, overl. Harlingen 3 maart 1900
trouwt 1. Franeker 7 mei 1846 Heiltje Philippus Hannema
geb. Franeker 8 jan. 1819, overl. Arum 5 april 1853
dochter van Philippus Hannema en Aaltje Poelstra
trouwt 2. Franeker 13 okt. 1853 Akke Cornelis Zijlstra
geb. Franeker 31 juli 1820, overl. Harlingen 31 mei 1902
dochter van Cornelis Douwes Zijlstra en Liefke Tjerks van der Meulen

Uit het eerste huwelijk:
1. Suardus geb. Arum 13 febr. 1848
2. Philippus geb. Arum 26 sept. 1849
3. Antje geb. Arum 10 febr. 1851
4. Aaltje geb. Arum 15 april 1852, daar overl. 5 okt. 1857
Uit het tweede huwelijk:
5. Heiltje geb. Arum 6 aug. 1854
6. Cornelis geb. Arum 11 dec. 1855
7. Liefke geb. Arum 30 juni 1857, overl. Vlieland 26 sept. 1928
8. Alida geb. Arum 6 nov. 1858, overl. Harlingen 26 april 1903
9. Anna Jansiena geb. Arum 6 febr. 1862
10. Rudolf Wilhelm geb. Arum 6 febr. 1862, daar overl. 7 aug. 1864
11. Sybrandus geb. Arum 20 mei 1864


S.415
RIEMKE SUARDUS

geb. Tzummarum 24 mei 1822, daar overl. 6 jan. 1845
trouwt Barradeel 14 mei 1842 Taekele Willems Swart
geb. Klooster Anjum 2 febr. 1817, boer te Tzummarum, daar overl. 25 mei 1863
zoon van Willem Johannes Swart en Pyttje Alberts Kalsbeek.
Taekele hertrouwde Pietje Gerbens Ourensma

Uit dit huwelijk: 1. Willem (1843-1924) x Geertje Thomas Bakker, kooltjer te Tzummarum 2. Antje (1844-1879) tr.1 Tiete Jans Zeven, timmerman te Kimswerd; tr.2 Reinder van der Meulen, timmerman te Minnertsga.