Vijfde generatie
Kinderen Job Suardus Posthuma (1759 - 1847)


S.51
SUARDUS JOBS, heel- en vroedmeester te Drachten

geb. Amsterdam 6 mei 1785, overl. Drachten 19 febr. 1855
trouwt Drachten 22 mei 1811 Tjitske Engberts van der Meulen
geb. Drachten 10 juni 1787, daar overl. 27 juni 1884
dochter van Engbert Durks van der Meulen en Sjoukjen Johannes

1. Job geb. Drachten 30 nov. 1811
2. Engbert geb. Drachten 15 maart 1814
3. Sjoukje geb. Drachten 23 jan. 1817, daar overl. 22 juli 1823
4. Hermina geb. Drachten 17 juli 1820
5. Johannes geb. Drachten 20 juni 1824
6. Sjoukje geb. Drachten 17 febr. 1829Op 10 juni 1856 schrijft schoonzoon Pier van der Sluis in zijn dagboek:
's Morgens eerst bij huis geweest en toen naar Dragten gereden, waar wij allen te zamen bij Moeder zijn geweest om hare 69e verjaardag te vieren, waarbij Hylkje van der Meer als verloofde van Johannes ook tegenwoordig was. Broeder Job kwam 's avonds om 9 uur eerst, zoodat wij tot aan 2 uur 's nachts hebben gepraat.
en op 10 juni 1974 nog:
's Morgens naar het land en toen naar Gordijk. Vervolgens met Engbert naar Dragten gereden, waar de geheele familie was om Ote met haar 87e verjaring te feliciteren. Ote is bijna 100 jaar geworden!

S.55
HENDRIK JOBS, fuselier onder Napoleon

ged. Drachten 21 juni 1792

Hendrik diende als fuselier in het 124e regiment infanterie onder Napoleon (Gen Jb 1983-96). In 1813 zou hij zijn gedeserteerd, van zijn verdere wederwaardigheden is tot nu toe niets gevonden.

S.56
JACOBUS JOBS, drogist te Drachten

ged. Drachten 23 maart 1795, daar overl. 28 aug. 1858
ongehuwd


Uiteraard zijn de alles genezende Goldbergers kettingen ook
bij J. Posthuma Sz. te Dragten verkrijgbaar.


S.57
JANNETJE JOBS

ged. Drachten 28 okt. 1796, overl. Leeuwarden 29 okt. 1880
trouwt Smallingerland 8 mei 1824 Wopke Jakobs de Jong, schoolonderwijzer
geb. Grouw 24 maart 1799, overl. St. Jacobiparochie 17 okt. 1852
zoon van Jakob Jakobs de Jong en Jetske Hasselaar

1. Jetske (1828-1859) tr.1 Mijntje Roelofs Tjepkema, tr. 2 Johan George Pater; 2. Harmina (1830-1893) tr. Johannes Greijdanus, onderwijzer te Ferwerd; 3. Jacob (1834-1884) timmerknecht te Leeuwarden; tr. Baukje Luitzens Boelens; 4. Job Posthuma (1839-1892) tr. Klaaske Oeke Plet, Leeuwarden


S.58
TJITSKE JOBS

ged. Drachten 23 juli 1799, daar overl. 25 dec. 1859
trouwt Smallingerland 12 mei 1821 Riemer Rienks Roukema, hoedenmaker
geb. Oldeboorn 12 maart 1801, overl. Drachten 21 okt. 1874
zoon van Rienk Bokes Roukema en Ietje Riemers Riemersma

1. Rinke (1822-1884) arbeider te Drachten, tr. Aafke Binnes de Ruiter; 2. Job (1825-1908) tabakskerversknecht te Drachten, tr. 1. Lamke Jans Hoving; tr. 2. Aaltje Tabes Numan; 3. Hendrik (1829-1894) vleeschhouwer te Drachten, tr. Tjimkjen Tjitskes de Wagt; 4. Suardus (1832-1913) arbeider te Drachten, tr. Hebeltje Rinzes Visser; 5. Jacobus (1845-1863)