Vijfde en zesde generatie
Jan Jacobus Posthuma (1789 - 1821)


S.33
JAN JACOBUS

geb. Drachten 25 april 1789, overl. Drachten 3 febr. 1821
trouwt mairie Drachten 19 dec. 1816 Corneliske Andries Andringa
geb. Wijnjeterp 9 okt. 1796, overl. Ureterp 10 nov. 1863
dochter van Andries Heeres en Antje Lolkes
Corneliske hertrouwt Pieter Klazes Pel

1. Jacobus geb. Drachten 21 maart 1818, daar overl. 8 aug. 1820
2. Femkjen geb. Drachten 12 maart 1820

Janus Posthuma, Frisius e pago Dragtena, werd in 1807 als juridisch student te Groningen ingeschreven. Hij promoveerde in 1810: De iis quae requirintur ad petendam restitutionem contra negotia in quibus laesus est aetate minor, over wat nodig is om teruggave te vragen in zaken waar de benadeelde minderjarig is.
Voor zover valt na te gaan heeft hij geen functie als jurist bekleedt. Uit het bezit van zijn grootvader Jan Wierda erfde Jan een aantal boerderijen en veel grond in de Stellingwerven, bovendien trouwde hij met een zeer rijke boerendochter uit Wijnjeterp, die ook het nodige bezit inbracht. Zelf woonde Jan als hereboer op de sathe Schwartzenberg in de Noorder-Dragten. Hij had zo nog heel lang van zijn geld kunnen leven, ware het niet dat hij al jong kwam te overlijden.
In maart 1820 wordt op Schwartzenburg boelgoed gehouden, het veen en de meubelen brengen 2761,65 op. Zijn vader heeft in 1816 een huis aan de Zuidkade gekocht, nr. 119, voor 2394,- en in 1819 wordt nr.120 erbij gekocht. Na een verbouwing worden beide percelen tot één 'heerenhuizinge' vertimmerd.
Jan heeft er niet lang plezier van gehad. In januari 1821, zijnde ziek van lichgaam doch gezond van geest, geheugen en oordeel, maakt hij zijn testament, waarin de éénjarige Femmigje tot universeel erfgenaam wordt benoemd. Het kind erft onder meer de volgende bezittingen:

Gerede gelden:
twee zakken zestehalven, beloopende 550.=; een zak Zeeuwsch geld 520.=; een zak guldens 548.=;
Obligaties:
een veerschipsbrief tlv. Bauke Folkerts Kooistra 3000.=; obligatie tlv. Tjeerd Jans Wouda 200.=; idem tlv. Wieger Lieuwes Koopmans 1500.=; idem tlv. Johannes Akkerman, mr. schoenmaker 100.=; schuld van Job Posthuma aan zijn broer Jacobus, nog uit de boedel van de oude apotheker Suardus (8 aug. 1786) 792.=; obligatie tlv. Jurjen Jacobs, veenbaas te Ureterp 100.=; staatsobligaties van de Verenigde Staten 250.=
Boerderijen en huizen:
- de zathe Zwartsenburg genaamd, met de maden en landen bij de Laweiswijk, in huur bij Egbert Boeles Boelens voor 900.= 's jaars
- een zathe en landen te Langweer, thans bij Sieboldt Pieters Dijkstra in gebruik
- een zathe en landen te Augustinusga, bij Pieter Wiebes Faber in gebruik
- twee zathen en landen te Nijeholtpade
- het sterfhuis, door Jacobus Posthuma van de erven Bruinigh gekocht, aan de vaart nr 119 te Zuiderdragten, thans met het volgende huis in een heerenhuizinge vertimmerd
- het huis nr.120, in 1819 van Pieter Jakobs de Vries gekocht
Andere landen:
- bosch met opstaand hout te Ureterp
- een mad hooiland in de Wilgen onder Boornbergum
- een kamp land ten oosten van de Hoogeweg
- een kamp greidland, de Schalekamp genaamd, aan de vaart
- 17 mad wei- en hooiland te Spanga aan de Linde
- broek- of hooiland op het Mankerbroek onder Oldemarkt
- hooilanden te Terwispel

Tijdens een familieraad wordt Job Posthuma benoemd tot toeziend voogd van Femmigje, hij krijgt vier stemmen en Engbert Posthuma twee. Ook Suardus Jobs en drie ooms van Andringa-kant zijn bij dit beraad aanwezig.

Zesde generatie
Femkjen Jans Posthuma (1820-1875)


S.332
FEMKJEN JANS

geb. Drachten 12 maart 1820, overl. Stedum 25 juni 1875
trouwt Smallingerland 22 juni 1838 Abraham Werumeus Buning, predikant
geb. Leermens 11 dec. 1811, overl. Groningen 16 aug. 1881
zoon van Johannes Werumeus Buning en Gesina Catharina Oudeman

1. Gesina Cornelia (1839-1909) tr1. Johannes W.F. Weremeus Buning, advocaat te Appingedam; tr2. Wichger Hooites Wildervanck, landeigenaar te Sappemeer 2. Jan Jacobus (1840-1854)

Bij zijn huwelijk was Weremeus Buning predikant te Garijp, van 1840 tot 1856 stond hij te Ee en daarna tot zijn emiritaat in 1880 te Stedum.
Van dit echtpaar stamt de dichter Weremeus Buning af.