Vijfde generatie
Kinderen Johannes Fransen Postema (1744 - 1799)


F.35
SIKKE JOHANNES , houthandelaar te Harlingen

geb. Achlum 26 april 1779, overl. Harlingen 12 dec. 1846,
trouwt Harlingen 28 dec. 1817 Hinke Ypes Rodenhuis
geb. Harlingen 14 mei 1786, daar overl. 22 april 1845
dochter van Ype Jetzes Rodenhuis en Hendrikje Pieters Scheltema

1. Johannes Frans geb. Harlingen 8-6-1818
2. Ype geb. Harlingen 25-6-1819
3. Bregtje geb. Harlingen 8-9-1820
4. Petrus geb. Harlingen 27 sept. 1821, daar overl. 3 okt. 1821
5. Petrus geb. Harlingen 21-12-1822
6. Henderica Margaretha geb. Harlingen 8 aug. 1824, overl. 9 mei 1834
7. Jacobus geb. Harlingen 3-7-1826
8. Jetze geb. Harlingen 28-5-1829


          
De familiewapens waarmee Sikke Posthuma en zijn zoon Jacobus als plaatselijke notabelen vertegenwoordigd zijn op de zg. wapenborden in het Harlinger museum Het Hannemahuis. Te zien zijn de Groninger adelaar, de molen en een balk met haak om die uit het water te halen.

Mr. A.G. Miedema publiceerde in februari 1934 een artikel in het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's Courant) over de Harlinger tak van de Posthuma's:Over het overlijden van het echtpaar Posthuma-Rodenhuis vermelden de Lulofs-aantekeningen:
Den 22 April 1845 overleden aan eene slijmberoerte, 's avonds 7 uur na eene ongesteldheid van slechts 4½ uur onze onvergetelijke zoo innig van ons allen geliefde moeder Hinke Rodenhuis in den ouderdom van bijkans 60 jaar. Gestorven woensdag, begraven zondagmorgen 7 uur.

Slechts 1½ jaar mogt onze dierbare vader onze moeder die van ons heenen ging betreuren. Den 12 December 1846 volgde hij haar na de gewesten van onsterfelijkheid. Vier weken duurde zijne krankheid. Hevige koortsen en een bijkomend verval van krachten maakten een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. Onze vader Sicco Posthuma stierf in den ouderdom van 67 jaren op zaterdag om 2 uur in den middag. 's Woensdags den 16 Dec. 1846 begraven voormiddag 10 uur en bijgezet in het graf onzer geliefde moeder en zuster Hendrika Margaretha.


F.36
JACOBUS JOHANNES, koopman te Harlingen

ged. Achlum 28 juli 1782, overl. Harlingen 29 aug. 1847
trouwt Harlingen 2 juni 1805 Anna Martinus Meill
geb. Franeker 24 maart 1785, overl. Harlingen 24 juli 1845
dochter van Martinus Meill en Henderika Baijes

1. Henderica geb. Harlingen 9 aug. 1806, daar overl. 8 feb. 1808
2. Henderica geb. Harlingen 3-7-1810
3. Bregtje geb. Harlingen 18-9-1818
4. Martinus Meill geb. Harlingen 18 okt. 1820, daar overl. 5 dec. 1824


F.37
YNSKJE JOHANNES

geb. Achlum 4 april 1785, overl. Almenum 27 maart 1869
trouwt 1. Harlingen 22 juni 1807 Cornelis Cornelis Zijlstra
geb. Harlingen 16 okt. 1782, begr. 15 nov. 1811
zoon van Cornelis Ates en Foekje Cornelis
trouwt 2. Den Helder 29 aug. 1819 Hendrik Gerrits de Rooij, varensgezel, kastelein
geb. Den Helder circa 1794, overl. Harlingen 19 dec. 1830 (verdronken)
zoon van Gerrit de Rooij en Adriana van der Linden

Uit het eerste huwelijk: 1. Cornelis (1808) commies belastingen, tr. (1) Gesina van de Vegte, tr. (2) Dieuwke Folkerts Bijlsma 2. Johannes (1810-1875) strandmeester te Harlingen, x(1) Aaltje Doedes Postema, x(2) Aukje Wiebes Faber, x(3) Grietje Postma 3. Sicco (posthuum geboren dec. 1811)
Onecht geboren: 4. Bernardus Johannes (1816)
Uit het tweede huwelijk: 5. Gerrit (1820-1844), matroos, overleden op de rede van Batavia 6. Jacob Posthuma (1823-1852), matroos, overleden op terugreis uit Batavia 7. Pieter (1825-1833) 8. Frans (1827-1831, verdronken)

De Lulofs-aantekeningen maken gewag van een aantal sterfgevallen die Ynskje Johannes binnen korte tijd troffen. Haar man Hendrik de Rooij verdronk 19 december 's avonds om 11 uur of daaromtrent in de Zuiderhaven binnen deze stad, haar zoontje Frans verdronk eveneens te Sexbierum en tenslotte is 't kind Pieter de Rooi dood gevonden terwijl het in zijn moeder arm sliep oud 8 jaar.

F.38
RIEMKE JOHANNES

geb. Achlum 27 mei 1789, overl. Groningen 16 juli 1813
trouwt Harlingen 26 juni 1812 Wolter van Boekeren, boekverkoper te Groningen
ged. Heveskes 5 april 1790, overl. Apeldoorn 10 jan. 1871
zoon van Johannes Rudolphus van Boekeren en Catharina Sibinga
hij hertrouwt Froukjen Voormeulen

Uit dit huwelijk: 1. Jan Rudolf (1813-1834) kandidaat letteren te Groningen

Bij het overlijden van zijn grootmoeder Bregtje Sikkes Westra in 1819 ontvangt Jan Rudolf een legaat van fl. 2800.

F.39
TRIJNTJE JOHANNES

geb. Achlum 3 okt. 1791, overl. Harlingen 10 jan. 1847
ongehuwd

Trijntje Posthuma overleden den 10 Januari 1847 zondagmorgen half 5 na eene kortstondige ongesteldheid of verzwakking en is begraven woensdagmiddag 2 uur te Achlum hare geboorteplaats waarheen hare hele familie haar begeleid heeft. Zij bereikte de ouderdom van 55 jaar.