Vijfde generatie
Kinderen Engbert Suardus Posthuma (1761 - 1850)


S.61
SUARDUS ENGBERTS, landbouwer te Ureterp

geb. Ureterp 24 febr. 1792, overl. Drachten 26 juni 1855
ongehuwd.


S.62
TJITSKE ENGBERTS, landbouwersche te Beetsterzwaag

geb. Ureterp 26 juni 1795, overl. Beetsterzwaag 21 dec. 1864
trouwt Smallingerland 5 juni 1824 Marten Willems Sijtzema
ged. Drachten 31 dec. 1797, landbouwer, ov. Beetsterzwaag 31 jan. 1860
zoon van Willem Jans en Minke Gerrits.

Uit dit huwelijk: 1. Jitske (1825-1854) tr. Meindert Mients de Jong, timmerman te Ureterp 2. Minke (1826) Tjitze Hendriks van der Leij, koopman te Gorredijk 3. Willem (1829-1868) boer te Beetsterzwaag, tr. Dieuwke Lucas Bouma 4. Engbert (1831) tr. Grietje Libbes de Boer, Baarderadeel 5. Gerrit (1833) boer te Olterterp, Augustinusga, tr. Aukjen Sytzes Buitenhof 6. Johannes (1835) verversknecht te Assen, tr. Alberdina Hendriks Jongbloed 7. Jan (1839-1920) koopman te Gorredijk, tr. Sietske Hendriks Feenstra


Zeer oude portretten van het echtpaar Sijtzema-Posthuma


S.63
HENDRIKJE ENGBERTS

geb. Ureterp 22 maart 1798, overl. Drachten 31 okt. 1848
trouwt Smallingerland 4 juni 1825 Gerhardus Egberts Kijlstra
ged. Drachten 9 nov. 1800, grutter, overl. Drachten 24 juni 18
55
zoon van Egbert Rinses Kijlstra en Rienkjen Gerbens Posthuma

Uit dit huwelijk: 1. Egbert (1826-1867) grutter te Drachten, tr. Saakje Teijes Brandsma 2. Engbert Posthuma (1828-1829) 3. Engbert (1830) grutter te Drachten, Sexbierum, tr. Klaaske Minnes van der Plaats 4. Jitske (1832-1911) tr. Pieter Broors Meijer, timmerman te Drachten 5. Rienkje (1834-1890) tr. Sieger Alberts de Jong, timmerman te Drachten 6. Riemke (1837-1872) 7. Tjitske (1840-1880) tr. Arend Reitzes de Heij, koopman te Oldeboorn

S.64
DOUWE ENGBERTS, arbeider te Drachten

geb. Ureterp 14 maart 1801, overl. Drachten 11 maart 1861
trouwt 1. Opsterland 11 jan. 1827 Magrietje Taedes Engelsma
geb. Gorredijk 4 maart 1802, daar overl. 9 aug. 1834
dochter van Taede Jacobus Engelsma en Magrietje Lubbes
trouwt 2. Opsterland 7 mei 1842 Antje Jippes Tamminga
geb. Langezwaag 29 aug. 1813, overl. Drachten 26 juni 1896
dochter van Jippe Tammes Tamminga en Sjoukjen Meinderts Meinsma.

Uit het eerste huwelijk:
1. Taede geb. Gorredijk 21-2-1828
2. Engbert geb. Gorredijk 13-10-1829
3. Jitske geb. Gorredijk 17 juli 1832, overl. Drachten 19 jan. 1891, ongehuwd
4. Johannes geb. Gorredijk 11 april 1834, daar overl. 31 jan. 1860, koopman, ongehuwd
Uit het tweede huwelijk:
5. Jippe geb. Gorredijk 14-3-1842 (bij huwelijk geëcht)
6. Hendrik geb. Drachten 7-5-1843
7. Tamme geb. Drachten 2-9-1844
8. Marten geb. Drachten 13-8-1846
9. Meindert geb. Drachten 17 sept. 1849, zilversmidsknecht, daar overl. 24 nov. 1874, ongehuwd