Vierde generatie
Kinderen Frans Jacobs Postema (1700-1775)


F.1
SYWERT FRANSEN, landbouwer te Tolbert

ged. Niezijl 27 maart 1733, overl. Tolbert 12 juni 1812
trouwt Tolbert 16 jan. 1774 Martien Hendriks
ged. Tolbert 25 april 1751, daar overl. 24 juli 1826
dochter van Hendrik Geerts en Jetske Lammerts

1. Hendrik ged. Tolbert 14 aug. 1774
2. Frans ged. Tolbert 11 aug. 1776
3. Jacobus, ged. Tolbert 29 nov. 1778
4. Riemke, ged. Tolbert 19 nov. 1780, overl. voor 1788
5. Lammert ged. Tolbert 11 juli 1784
6. Riemke ged. Tolbert 9 dec. 1787
7. Jetske ged. Tolbert 2 nov. 1793

In 1777 koopt Sywert Fransen de ouderlijke boerderij te Tolbert van zijn familieleden, zie de vorige generatie.
Zijn nakomelingen schrijven hun achternaam als Postema.

F.2
MENKE FRANSEN

ged. Niezijl 19 dec. 1738, overl. Tolbert 26 okt. 1805
trouwt 1. Tolbert 6 dec. 1772 Sjourt Germts
ged. Niezijl 11 dec. 1738
zoon van Gerben Martens en Jetske Mennes;
trouwt 2. Tolbert 9 okt. 1774 Klaas Hansen, grutter te Tolbert.
van Leeuwarden

Op 17 mei 1774 koopt Menke Fransen van de familie van haar overleden eerste man de helft van het gruttersbedrijf. Ze leent daartoe 400 carg. van Pieter Ywes en Ebeltje Tjaarts: Gelijk ook bij desen de crediteuren is overgegeven de scheijdbrief, met haar overleden ehemans erven opgerigt, bij welke aan haar de halfscheijdinge van een behuising met boekweijtmaalderij te 't Oldebert is overgedragen.
Op 29 jan. 1775 laten Claas Hansens en Menke Fransen hun testament op de langstlevende opmaken. In maart 1785 kopen zij van de diakenen van Tolbert een mad hooiland onder Tolbert voor 150 carg. Het perceel ten zuiden hiervan was al in hun bezit.
Engbert Suardus Posthuma was bij Claas Hansens te Tolbert in de leer.

F.3
JOHANNES FRANSEN, aannemer te Achlum

geb. Niezijl? 14 januari 1744, overl. Achlum 23 mei 1799
trouwt Achlum 24 mei 1772 Bregtje Sikkes Westra
geb. Achlum 3 april 1749, overl. Harlingen 3 okt. 1819
dochter van Sikke Obbes Westra en Ynske Æbes

1. Frans, Achlum 25-4-1773, daar overl. 26-3-1799
2. Ynske, Achlum 23-8-1775, daar overl. 21-10-1775
3. Sikke, Achlum 9-2-1777, daar overl. 24-6-1777
4. Sikke, Achlum 27-2-1778, daar overl. 29-5-1778
5. Sikke Achlum 26-4-1779
5a. Ynske, Achlum 25-5-1781, daar dezelfde dag gestorven
6. Jacobus (Japik), Achlum 5-7-1782
7. Ynske Achlum 9-4-1785
7a. Æbe, Achlum 6-12-1787 , daar overl. 14-12-1787
8. Riemke Achlum 27-5-1789
9. Trijntje Achlum 3-10-1791


Johannes Fransen heeft in een schriftje aantekeningen gemaakt met datums van geboorte, huwelijk en overlijden van zijn gezin. De aantekeningen zijn voortgezet door denkelijk zijn zoon Sikke en diens dochter Bregtje, gehuwd met Claas Lulofs. Het is nu in bezit van mw. Joan Jürgens-Lulofs.
Zo kan nu bijvoorbeeld de geboortedatum van Johannes Fransen worden bepaald. In de aantekeningen staat dat hij op 23 mei 1799 is overleden op de leeftijd van 55 jaar, 18 weken en 3 dagen.
Uit dezelfde aantekeningen komen ook de overlijdensdatums van jong overleden kinderen en die van de oudste zoon Frans en de gegevens van twee niet in het doopboek voorkomende (want snel na de geboorte overleden) kinderen, een tweede Ynske en Æbe. Om de nummering van de nakomelingen van Johannes Franzen na deze nieuwe vondst niet rigoureus aan te hoeven passen, zijn zij met 5a en 7a aangegeven.

Na zijn huwelijk trok Johannes Fransen Posthuma naar Achlum bij Harlingen, waar hij een huis kocht:
Johannes Fransen en Bregtje Sikkes Westra bieden boden en consenten op de coop van een deftige huisinge met hovinge c.a. inde Kerkebuuren te Achlum, bij Age Jans gebruikt sijnde, van Jacobus Reidhorst, chirurgijn te Sexbierum (...) gekogt voor 285 CG.

In februari 1774 wordt hij gedoopt in de hervormde gemeenre Achlum/Hitzum. Als aannemer maakte hij vooral naam als bouwer van boerderijen.

Op 7-4-1787 verscheen in de Leeuwarder Courant het volgende bericht: Gedeputeerde Staten van Friesland besteden aan door de commissarissen tot de vijf-Deels dijken of Harlinger werken: Het slaan van twee punt kistdammen. Een in de Noorderhaven voor en een kleine binnenvaarts achter de groote zeesluis te Harlingen. Johannes Fransen te Achlum en Paulus Jans te Oudebildtzijl verkoopen landrollen van 18 tot 33 duim.

F.4
JACOBUS FRANSEN

geb. te Niezijl?
trouwt Oostwold 5 mei 1771 Grietje Egberts
van Grootegast

1. Frans, ged. Oostwold 23 april 1775
2. Houkje ged. Oostwold 2 aug. 1778Nog niet bestudeerd:
Inventaris van de archieven van plaatselijke gerechten in het Westerkwartier. Inventarissen van boedels 1769 - 1802 138: Cobes Postema en Grietje Egberts uit Oostwold, Datering 1781-12-13

F.5
TJITSKE FRANSEN

geb. te Niezijl?, overl. Drachten 1775
trouwt Drachten 16 okt. 1774 Klaas Gerbens
van Zuider-Drachten

Tjitske dient in 1770-1774 als huishoudster bij de wezen van Suardus Jacobus Posthuma. Ze ontvangt daarvoor jaarlijks een loon van 20 Cg.
Tjitske is vlak na haar huwelijk, waarschijnlijk in de kraam van haar eerste kind, overleden. Klaas Gerbens hertrouwt op 23-6-1776 met Antje Thyssen van Niawier en vertrekt in 1777 naar Holwerd.