PIETERTJE
Ferneaming fan de namme Pietertje
Home
6784. Lieuwe Douwes
berne om 1585 hinne, stoarn 1632 Langwar
x Jaen Andries, om 1610 hinne
stoarn foar 1650 Boarnsweach

1. Douwe (1612-<1650) x Lisck Jochumsdr
2. Ancke (1615-<1650)
3. Pytter Lieuwesz (1618-1681)
4. Lyoedt (1620)
5. Simck (1621)

Blykber in ferdieling fan in erfenis yn 1650 fanwegen ferstjerren fan de mem

3392. Pytter Lieuwes
doopt 23-8-1618 Langwar, stoarn om 1681
x Syoerdtje Uylckes, 7-1-1644 Langwar
berne 1620 Langwar, stoarn ± 1681
df. Uylcke Foockes

1. Trijntje (1644)
2. Saake (1646-1658)
3. Tietske (1646) x Hendrik Jans
4. Lieuwe (1647)
5. Uylcke (1649)
6. Jaen (1650)
7. Uijlcke (1653) x Bets Reintses
8. Douwe Pytters (1654-1707)
9. Saecke (1658-1690) x Hiltie Jentes
10. Antie (1658-1718)
11. Entie (1659)
12. Aale (1661) x Geesken Jacobs

1696. Douwe Pytters
d. 1-10-1654 Langwar - 1707/08
x Antie (Ansck) Bottes, 1689
1668 Toppenhuzen - 31-1-1716 Boarnsweach
df. Botte Martens en Ansck Louwes

1. Pyter (1690-1696)
2. Ansk (1693->1716) xTheunis Wouters, Terband
3. Pieter Douwes (1696-1743)
4. Botte (1698-1778) x Marij Jans, boer yn Goaijingea
5. Lieuwe (1700-1747) x Gertie Wybes
6. Syoertie (1703->1716)
7. Marten (1706-1780) x Pierke Sybrens Hettinga
8. Uylck Douwes (1707-<1716)

boer yn Diken op Joost Clasen sathe
Yn 1712 komt Douwe te ferstjerren en 4 jaar letter stjert ek Antie. Douwe’s broer Alle wurdt beneamd ta k urator oer de weesbern dy’t tusken de 23 en 10 jier âld binne.
Der wurdt ynventaris opmakke yn 1716. Oan de list mei besitings te sjen wie it net in earme famylje. ‘Inventarisatie en resp. Beschrijving gedaan door mij Melchior de Rhee, secretaris van Doniawerstal, ten sterfhuizen van Antie Bottes weduwe van wijle Douwe Pijters op Bornzwaagh van de levendige have, huismannereeuw en gereedschappen, meubilen en huisgeraden Ten sterfhuize bevonden en hier na gespecificeerd ten verzoeke van Alle Pijters, als geauthoriseerde curator over voornoemde Antie Bottes nagelaten minderjarige kinderen van haar wijle man Douwe Pijters in het echt verwekt. Alles ten overstaande van bijzitter Hylcke Wiarda als commisaris en is vervolgens geprocedeert.’

Mei ûnder oare:
Levende have in het buitenhuis.
Elf volwaardigen koien, twee niet gekalfde koeien, drie eenjaars kalfjes.
Twee eenjaars stieren, een zwart oude kold merrie paard.
Een jonge bruine kold merrie paard.
Dertien schapen, daar onder een ram, twee gecastreerd en acht jonge schapen en twee oude schapen samen dertien.
(zijn nog twee oude schapen, die de wezen PIJTTER en LIEUWE-DOUWES zeggen hun toe te horen)
Gelijk BOTTE-DOUWES nog zegt, hem toe te behoren, zo danig twee zilveren ducaten en twee goude guldens in een buideltje als hij buiten opgeschreven heeft.
SJOERDTJE DOUWES een zilveren ducaat en baartman schelling
en voorts enige eenden en ander pluimvee, met nog enige oude ijzere stokken,planken en andere rommelerij en een partijtje turf.

Wat er na de inventarisatie gebeurd is met het bezit is niet duidelijk. Het kan zijn dat het bedrijf onder toezicht van de curator doordraaide en de kinderen bij de curator onderdak kregen. Het kan ook zijn dat alles verkocht is. Wat wel bekend is is dat curator en broer van Douwe Pijters, Alle Pijters, een bedrag van 2600 car gulden, 2 stuivers, en 2 penningen heeft gekregen voor het onderhoud van de weeskinderen.


848. Pieter Douwes
1-6-1696 Langwar - 1743
x Aafke Jolles (Hoekstra) 1723 Langwar
1692 - 1763 Diken

1. Douwe (1726) x Barber Thijsses
2. Sybolt Pieters Dijkstra (1729-1815)
3. Jolle (1734) x Johanna Jacoba Six fan Middelburg, Herfoarme dûmny yn Seelân
4. Brechtje Pieters, (1736) x Eile Piers van der Gaast
5. Uylckien (1736-1776) x Auke Pieters
6. Auke (1737)
7. Sjoerd Pieters (1738-1757)
8. Entie Pieters (1743-f.1781) x Hepke Friskes Hepkema
9. Geeske Pieters x(1) Douwe Freerks Bokma x(2) Folkert Piers
10. Albert Pieters


boer in Boornzwaag, Hommerts, Jutrijp, Warns and Indijken
Op 6 juni 1722 verklaarde de dan ongeveer 26 jarige Pijttter Douwes, dat hij al voor enige tijd van zijn curator en oom Alle Pijters 170 car gulden heeft ontvangen. Curator Alle heeft in totaal 1579 car gulden, 17 stuivers en 12 penningen uitgegeven. Het bedrag dat over is werd verdeeld onder de nog levende kinderen, wat dus die 170 car gulden verklaart.

Pijtter trouwde vóór 1727 met Aafke Jolles, afkomstig van Tjerkgaast. Ze gaan wonen in Jutrijp, alwaar ze op 26 december 1728 ingeschreven werden als lidmaten van de protestantse kerk.
In 1743 stierf Pijtter, 47 jaar oud. Zijn vrouw Aafke Jolles zet het bedrijf in Jutrijp voort en staat bij de volkstelling in 1749 te boek als: ‘ weduwe, boerin, matig in staat’. Het gezin telt 4 personen van het mannelijk geslacht en drie van het vrouwelijke. De belastingaanslag is dan 39 car gulden. Aafke overleed in 1763.


424. Sybolt Pieters Dijkstra
d. 27-11-1729 Jutryp - 30-7-1815 Diken
x Foekje Bouwes Samplonius , 7-11-1889 Haskerlân
1720 Tsjerkgaast - foar 1768
df. Bouwe Gerhardus Samplonius en Fem Hessels
x(2) Antje Jentjes 1768

út it earste houlik:
1. Aafke (1753)
2. Aafke (1754-f.1783)
3. Bouwe (1757-1829) x(1) Sytske Jans 1780; x (2) 1784 Aaltje Jans Knol x(3) Geertje Meintes Zijlstra
4. Piter (1760-foar 1765)
5. Gatske (1760)
6. Gatske (1762)
7. Pieter Sybolts Dijkstra (1765-1826)
út it twadde houlik:
8. Jentje (1773)212. Pieter Sybolts Dijkstra
d. 20-1-1765 Langwar - 11-8-1826 Langwar
x Grietje Feijes (Punter) 1-6-1789 Langwar
df. Feije Jans en Hendrikje Jans

1. Sibolt (1790)
2. Hendrikje (1791)
3. Feye (1795–1830)
4. Foeke Pieters Dijkstra (1798-1875)
5. Afke (1801-1862), x Ynze Willems van Dijk
6. Hendrikje (1805)


boer yn Drylts, Diken en Langwar;


106. Foeke Pieters Dijkstra
20-1-1798 Drylts - 10-12-1875 Langwar
x (1) Geeske Hanzes Zandstra, 8-6-1821 Doanjewerstal
x (2) Jetske Dirks de Jong , 22-5-1829 Doanjewerstal
23-2-1806 Diken - 7-12-1867 Langwar
df. Durk Rimmerts de Jong en Yke Klazes de Jong

út it earste houlik:
1. Uilkje (1822) x Evert Martens Hettinga
út it twadde houlik:
2. Grietje (1830) x Wijbrandus Tjeerds van der Leij
3. Dirk (1831) x Baukje Jolles Dijkstra
4. Yke (1836) x Libbe Gerrits Tjalma
5. Pietertje Foekes Dijkstra (1841-1874)


Foeke Pieters Dijkstra en Jetske Dirks de Jong


53. Pietertje Foekes Dijkstra
11-11-1841 Langwar - 17-4-1874 Nijegea
x Foeke Gerrits van der Wal , 12-4-1861 Doanjewerstal
18-10-1839 Nijegea - 30-1-1877 Nijegea
sf. Gerrit Foekes van der Wal en Cornelia van der Schuit
hy trouwt wer mei Gooits Roosjen

út it earste houlik:
1. Cornelia (1862-1943) x Wytze Hoeneveld
2. Jetske (1863-1940) x Jolle Sybesma
   dochter Pietertje Sybesma
3. Gerrit (1864-1937) x Boukje de Boer
   dochter Pietertje de Mars-van der Wal, pakesizzer Pietertje Sipkema-van der Wal
4. Foeke Pieter (1866-1951)
   dochter Pietertje van der Wal
5. Grietje (1868-1947)
6. Dirk Foekes van der Wal (1870-1950)
7. Trijntje (1872-1944) x Jelle Postma
út it twadde houlik:

   

Foeke Gerrits van der Wal en Pietertje Foekes Dijkstra,


26. Dirk Foekes van der Wal
21-1-1870 Koudum - 10-12-1950 Langwar
x Geeltje Bouwes Dijkstra, 28-4-1893 Doanjewerstal
10-3-1868 Diken - 20-2-1948 Boarnsweach
df. Bouwe Jolles Dijkstra en Hiltje Pieter Hijlkema

1. Hiltje (1894-1964) x Symen Jacob Bouma
2. Pietertje Dirks van der Wal (1896-1939)
3. Grietje (1898-1987) x Dirk Freerks Zandstra
4. Bouwe Jolle (1909-1964) x Hendrika Brinkman

   

Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra,
hjirûnder mei de fjouwer bern13. Pietertje Dirks van der Wal
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langwar
x Jacob Alles van der Sluis, 6-5-1920 Doanjewerstal
sf. Alle Jans van der Sluis en Antje Jacobs Velde

1. Alle (1921) x Uilkje Hoekstra
2. Geeltje (1923-1943)
3. Dirk Jacobs van der Sluis (1929)

   

Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal


6. Dirk Jacobs van der Sluis
28-4-1929 Diken
x Anna Tjitske Jaarsma, 21-5-1952 Doanjewerstal
27-5-1929 Sint Nyk
df. Everhardus Jaarsma en Grietje Elisabeth Tilma

1. Pietertje Geeltje van der Sluis (1953)
2. Jacob (1955) x Beitske Hijnberg
3. Everhardus (1959) x Marylka Jakubczack
4. Grietje Tjitske (1962) x Gerbrand van 't Klooster3. Pietertje Geeltje van der Sluis
20-6-1953 Poppenwier
x Reitze Jonkman, 3-6-1976 Raarderhim
7-3-1950 Weinterp
sf. Johannes Jonkman en Pietje Akkerman

1. Anna Grytsje (1979)
2. Johannes Reitze (1981) x Ivonne de Jong
3. Jitske Pytsje (1985)


Koart oersjoch ferneaming:
 3392. Pytter Lieuwes
1618-1681
  848. Pieter Douwes
1696-1743
  212. Pieter Sybolts Dijkstra
1765-1926
    53. Pietertje Foekes Dijkstra
1841-1874
    13. Pietertje D. van der Wal
1896-1939
      3. Pietertje G. van der Sluis
1953