GEELTJE
Ferneaming fan de namme Geeltje
Home
Geel Andries
df. Andries Iges en Gats Sytses
x Jetse Eises, 30-3-1684 Tsjerkgaast

sf. Eyse Jetses en Tiete Annes

1. Gatske (1685)
2. Eise (1688)
3. Sibble (1690)
4. Gatske (1692)
5. Griet (1693)
6. Trijntje Jetses (1694)
7. Sibble (1698)

Tryntje Jetses
rn St Marten 1694 Tsjerkgaast
x Folkert Gerrits
15-1-1692 Tsjerkgaast
sf. Gerrit Alberts


1. Eyse (1725)
2. Geeltje Folkerts (1731)


438. Hylke Sjerps Wierda
26-4-1733 Tsjerkgaast - 13-12-1818 Tsjerkgaast
x 1. Geeltje Folkerts
15-1-1731 Tsjerkgaast
df. Folkert Gerrits en Tryntje Jetses
x 2. Neltje Sytzes,
d. 7-6-1739 Jiskenhuzen - 1805
df. Sytse Rintjes en Akke Fetzes

t it earste houlik:
1. Folkert (1754)
2. Folkert (1755-1827) x Froukjen Geerts
3. Uilkje (1759)

t it twadde houlik:
1. Sjerp (1763-1855) x Hebeltjen Wopkes van der Wal
2. Sytse (1765) x Aukje Sybrens
3. Uilkje Hylkes Wierda (1769-1837)
4. Geeltje (1772)
5. Akke (1775)
6. Yke (1776)
7. Wybe (1778)
8. Wybe (1782) x Antje Jans Bijma


219. Uilkje Hylkes Wierda
16-8-1769 Tsjerkgaast - 1-4-1837 Tsjerkgaast
x Pier Eiles van der Gaast, 15-5-1796 Tsjerkgaast
29-10-1765 Wyckel - 28-1-1823 Tsjerkgaast
sf. Eile Piers van der Gaast en Brechtje Pieters

1. Neltje (1797)
2. Bregtje (1798)
3. Eile (1802)
4. Geeltje Piers van der Gaast (1804-1876)
5. Hylke (1808) x Jantje Stoffels van der Goot109. Geeltje Piers van der Gaast
12-1-1804 Tsjerkgaast - 14-1-1876 Langwar
x Jolle Bouwes Dijkstra, 22-5-1829 Doanjewerstal
17-6-1795 Follegea - 14-3-1864 Diken
sf. Bouwe Siebolts Dijkstra en Geertje Meintes Zijlstra
X 1. Jannesje Pieters Hofstee

1. Jannisje (1830) x Murk Jelles Hoekstra
2. Uilkje (1832-1877) x Inne Siebes Siebesma
3. Brechtje (1834) x Pier Eiles van der Gaast
4. Baukje (1835) x Dirk Foekes Dijkstra
5. Pierke (1837-1880) x Albert Engeles Klijnsma
6. Pietertje (1839) x Klaas Annes Zandstra
7. Neltje (1841-1872) x Pier Jager
8. Bouwe Jolles Dijkstra (1843-1904)

Geeltje Piers van der Gaast


54. Bouwe Jolles Dijkstra
28-8-1843 Diken - 10-4-1904 Langwar
x Hiltje Pieters Hijlkema, 9-5-1867 Doanjewerstal
10-2-1845 De Jouwer - 5-12-1907 Langwar
df. Pieter Hylkes Hylckama en Trijntje Kornelis Romkema

1. Geeltje Bouwes Dijkstra (1868-1948)
2. Jolle (1869)

   

Bouwe Jolles Dijkstra en Hiltje Pieters Hylkema


27. Geeltje Bouwes Dijkstra
10-3-1868 Diken - 20-2-1948 Boarnsweach
x Dirk Foekes van der Wal, 28-4-1893 Doanjewerstal
21-1-1870 Koudum - 10-12-1950 Langwar
sf. Foeke Gerrits van der Wal en Pietertje Foekes Dijkstra

1. Hiltje (1894-1964) x Symen Jacob Bouma
2. Pietertje Dirks van der Wal (1896-1939)
3. Grietje (1898-1987) x Dirk Freerks Zandstra
4. Bouwe Jolle (1909-1964) x Hendrika Brinkman


   

Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra,
hjirnder mei de fjouwer bern


13. Pietertje Dirks van der Wal
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langwar
x Jacob Alles van der Sluis, 6-5-1920 Doanjewerstal
sf. Alle Jans van der Sluis en Antje Jacobs Velde

1. Alle (1921) x Uilkje Hoekstra
2. Geeltje (1923-1943)
3. Dirk Jacobs van der Sluis (1929)

   

Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal


6. Dirk Jacobs van der Sluis
28-4-1929 Diken
x Anna Tjitske Jaarsma, 21-5-1952 Doanjewerstal
27-5-1929 Sint Nyk
df. Everhardus Jaarsma en Grietje Elisabeth Tilma

1. Pietertje Geeltje van der Sluis (1953)
2. Jacob (1955) x Beitske Hijnberg
3. Everhardus (1959) x Marylka Jakubczack
4. Grietje Tjitske (1962) x Gerbrand van 't Klooster3. Pietertje Geeltje van der Sluis
20-6-1953 Poppenwier
x Reitze Jonkman, 3-6-1976 Raarderhim
7-3-1950 Weinterp
sf. Johannes Jonkman en Pietje Akkerman

1. Anna Grytsje (1979)
2. Johannes Reitze (1981) x Ivonne de Jong
3. Jitske Pytsje (1985)


Koart oersjoch ferneaming:
       Geel Andries
1660
       Geeltje Folkerts
1731-1759
  219. Geeltje Hylkes Wierda
1772
  109. Geeltje Piers van der Gaast
1804-1876
    27. Geeltje Bouwes Dijkstra
1868-1948
    (6.) Geeltje Jacobs van der Sluis
1923-1943
      3. Pietertje Geeltje van der Sluis
1953